Prov för urinodling ska tas enligt provtagningsanvisningar från det mottagande mikrobiologiska laboratoriet.

Här finns regionala tillägg

Hantering av urinprov

När urinprovet är taget ska det förvaras kylt för att förhindra tillväxt av bakterier och skyndsamt sändas för odling till det mikrobiologiska laboratoriet. Använd kylväska vid längre transporter.

Det finns speciella rör för provtagning. Dessa rör innehåller tillsats och provet behöver inte kylas om det transporteras inom 24 timmar. Provet är också hållbart i kylskåp i maximalt 3 dygn utan att det påverkar provkvaliteten nämnvärt. Rören kan användas både vid kastat urinprov eller vid punktion av katetern.

Remiss

Ange på remiss pågående, nyss avslutad eller planerad antibiotikabehandling liksom uppgift om hur provet är taget, till exempel tvättat kastat prov, urin från KAD, tappat prov eller prov från blåspunktion. Detta har betydelse för hur provet ska bedömas.

Intermittent kateterisering

Urinprovet bör tas på morgonen då urinen har stått i blåsan över natten. Anteckna blåstiden, det vill säga den tid urinen har stått i blåsan, på remissen.

Kvarliggande kateter, via urinrör eller suprapubiskt

Slangen stängs av 1/2-1 timme före provtagningen. Bäst är sedan att ta provet via urinuppsamlingspåse med provtagningsknapp, se rubrik nedan. Har man inte sådan påse rekommenderas att katetern desinfekteras med klorhexidinsprit 5 mg/mL eller 70% etanol och punkteras med steril engångsspruta nedanför förgreningsstället. [29] Punktering av silikonkateter kan medföra risk för kateterläckage, se tillverkarens bruksanvisning och provtagningsanvisningar från det mottagande laboratoriet.


Urinuppsamlingspåse för provtagning

Det finns tömbara urinuppsamlingspåsar med provtagningsknapp längst upp på påsen vid kopplingsstället, där en spruta utan kanyl sätts in och urin aspireras. Slangen stängs av 1/2-1 timme före provtagningen. Desinfektera provtagningsknappen med klorhexidinsprit 5mg/mL eller 70% etanol och aspirera urin med en spruta. Med detta sätt behöver katetern inte perforeras med kanyl, vilket kan vara en fördel.

Till toppen av sidan