Innehåll

Visa innehåll som:
Vårdsamverkan - Översikt

Lagen om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård (2017:612) syftar till att främja en god vård och en socialtjänst av god kvalitet för personer som efter utskrivning från sluten vård.

Inskrivningsmeddelande med beräknad vårdtid

Om den behandlande läkaren bedömer att patienten kan komma att behöva insatser efter det att patienten skrivits ut, ska den slutna vården underrätta de berörda enheterna.

Fast vårdkontakt i den öppna vården

När en enhet i den regionfinansierade hälso- och sjukvården tagit emot ett inskrivningsmeddelande gällande en patient, ska verksamhetschef vid aktuell enhet utse en fast vårdkontakt för patienten innan denne skrivs ut från den slutna vården.

Planering inför patientens utskrivning

När en berörd enhet i socialtjänsten, den kommunalt finansierade hälso- och sjukvården eller regionfinansierade öppna vården har fått ett inskrivningsmeddelande, ska enheten börja sin planering av de insatser som är nödvändiga.

Utskrivningsklar

När behandlande läkare har bedömt att en patient är utskrivningsklar och kan lämna sjukhuset, ska den slutna vården så snart som möjligt underrätta berörda enheter.

Informationsöverföring vid utskrivning

Den slutna vården ska, om sekretess eller tystnadsplikt inte hindrar det, överföra den information som är nödvändig för att ge patienten socialtjänst eller hälso- och sjukvård.

Information till patienten vid utskrivning

Enligt patientlagen (2014:821) ska en patient som skrivs ut från sluten vård få sammanfattande information om den vård och behandling som getts under vårdtiden.

Kallelse till samordnad individuell planering

Om patienten efter utskrivning behöver insatser från både region och kommun i form av hälso- och sjukvård eller socialtjänst ska en samordnad individuell planering genomföras av representanter för de enheter som ansvarar för insatserna.

Samordnad individuell plan (SIP)

Alla ska ha möjlighet att leva ett tryggt, meningsfullt och självständigt liv. Komplexa system i vård och omsorg ställer stora krav på samordning.

Dokumentation

All vård- och omsorgsplanering ska dokumenteras i journalen både inom den slutna vården, kommunens hemsjukvård samt den öppna vården [3] (SOSFS 2005:27).

Vård i livets slutskede

För att tillförsäkra en person i livets slutskede ett tryggt och värdigt omhändertagande måste vårdinsatserna samordnas på bästa möjliga sätt.

Avvikelse- och riskhantering

System ska finnas för avvikelse- och riskhantering, i syfte att förbättra patientsäkerheten och förebygga vårdskador (SOSFS 2011:9).

Lokala anvisningar

Vårdhandbokens texter ger rekommendationer som ibland behöver kompletteras med lokala anvisningar eller tillverkarens bruksanvisning. Detta anges i löpande text och på denna sida "Lokala anvisningar".

Referenser och regelverk

Referenser och regelverk för Vårdhandbokens texter om vårdsamverkan.

Testa dina kunskaper

Här kan du testa dina kunskaper inom vårdsamverkan.

Till toppen av sidan