Vad tycker du om 1177 för vårdpersonal?

Enkäten riktar sig till personal inom hälsa, vård och omsorg. Syftet är bland annat att få veta vilken funktionalitet det finns behov av på den nya plattformen 1177 för vårdpersonal. Enkäten tar ett par minuter att fylla i och dina svar är anonyma.

 

Till enkäten

Innehåll

Visa innehåll som:
 • Vårdsamverkan - Översikt

  Lagen om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård (2017:612) syftar till att främja en god vård och en socialtjänst av god kvalitet för personer som efter utskrivning från sluten vård.

 • Inskrivningsmeddelande med beräknad vårdtid

  Om den behandlande läkaren bedömer att patienten kan komma att behöva insatser efter det att patienten skrivits ut, ska den slutna vården underrätta de berörda enheterna.

 • Fast vårdkontakt i den öppna vården

  När en enhet i den regionfinansierade hälso- och sjukvården tagit emot ett inskrivningsmeddelande gällande en patient, ska verksamhetschef vid aktuell enhet utse en fast vårdkontakt för patienten innan denne skrivs ut från den slutna vården.

 • Planering inför patientens utskrivning

  När en berörd enhet i socialtjänsten, den kommunalt finansierade hälso- och sjukvården eller regionfinansierade öppna vården har fått ett inskrivningsmeddelande, ska enheten börja sin planering av de insatser som är nödvändiga.

 • Utskrivningsklar

  När behandlande läkare har bedömt att en patient är utskrivningsklar och kan lämna sjukhuset, ska den slutna vården så snart som möjligt underrätta berörda enheter.

 • Informationsöverföring vid utskrivning

  Den slutna vården ska, om sekretess eller tystnadsplikt inte hindrar det, överföra den information som är nödvändig för att ge patienten socialtjänst eller hälso- och sjukvård.

 • Information till patienten vid utskrivning

  Enligt patientlagen (2014:821) ska en patient som skrivs ut från sluten vård få sammanfattande information om den vård och behandling som getts under vårdtiden.

 • Kallelse till samordnad individuell planering

  Om patienten efter utskrivning behöver insatser från både region och kommun i form av hälso- och sjukvård eller socialtjänst ska en samordnad individuell planering genomföras av representanter för de enheter som ansvarar för insatserna.

 • Samordnad individuell plan (SIP)

  Alla ska ha möjlighet att leva ett tryggt, meningsfullt och självständigt liv. Komplexa system i vård och omsorg ställer stora krav på samordning.

 • Dokumentation

  All vård- och omsorgsplanering ska dokumenteras i journalen både inom den slutna vården, kommunens hemsjukvård samt den öppna vården [3] (SOSFS 2005:27).

 • Vård i livets slutskede

  För att tillförsäkra en person i livets slutskede ett tryggt och värdigt omhändertagande måste vårdinsatserna samordnas på bästa möjliga sätt.

 • Avvikelse- och riskhantering

  System ska finnas för avvikelse- och riskh

 • Lokala anvisningar

  Vårdhandbokens texter ger rekommendationer som ibland behöver kompletteras med lokala anvisningar eller tillverkarens bruksanvisning. Detta anges i löpande text och på denna sida "Lokala anvisningar".

 • Referenser och regelverk

  Referenser och regelverk för Vårdhandbokens texter om vårdsamverkan.

 • Testa dina kunskaper

  Här kan du testa dina kunskaper inom vårdsamverkan.

Till toppen av sidan