Vad tycker du om 1177 för vårdpersonal?

Enkäten riktar sig till personal inom hälsa, vård och omsorg. Syftet är bland annat att få veta vilken funktionalitet det finns behov av på den nya plattformen 1177 för vårdpersonal. Enkäten tar ett par minuter att fylla i och dina svar är anonyma.

 

Till enkäten
Vårdsamverkan

Utskrivningsklar

När behandlande läkare har bedömt att en patient är utskrivningsklar och kan lämna sjukhuset, ska den slutna vården så snart som möjligt underrätta berörda enheter inom den öppna vården och socialtjänsten om denna bedömning om bestämmelser gällande sekretess eller tystnadsplikt inte hindrar det.

Den slutna vården ska överföra information till berörda som är nödvändig för att ge patienten socialtjänst eller hälso- och sjukvård om bestämmelser om sekretess eller tystnadsplikt inte hindrar det. Information mellan vårdgivare ska överföras senast samma dag som patienten skrivs ut från den slutna vården (SFS 2017:612, lagändring SFS 2019:979).

Om patienten efter utskrivning behöver insatser från både region och kommun ska den fasta vårdkontakten kalla till samordnad individuell planering inom tre dagar efter det att underrättelse om att patienten är utskrivningsklar har lämnats.

Om patiententens tillstånd förändras så att den behandlande läkaren bedömer att patienten inte längre är utskrivningsklar, ska berörda parter meddelas omgående.

Läs mer i Vårdhandboken

Basala hygienrutiner och klädregler

Samlingssida för alla sidor inom basala hygienrutiner och klädregler.

Patientens rättsliga ställning

Läs om vårdgivarens skyldigheter och patientens valmöjligheter. Det finns också information om vart patienten kan vända sig om hen inte är nöjd.

Avvikelse- och riskhantering

Här kan du läsa mer om vårdgivarens ansvar för att utveckla och säkerställa kvaliteten i verksamheten. Det finns också information om att bland annat rapportera risker och anmäla avvikelser.

Dokumentation

För att säkerställa att patienten får en god och säker vård finns en lagstadgad skyldighet att föra patientjournal över de bedömningar och beslut som har gjorts avseende patientens vård och behandling.

Till toppen av sidan