Vårdsamverkan

Utskrivningsklar

När behandlande läkare har bedömt att en patient är utskrivningsklar och kan lämna sjukhuset, ska den slutna vården så snart som möjligt underrätta berörda enheter inom den öppna vården och socialtjänsten om denna bedömning om bestämmelser gällande sekretess eller tystnadsplikt inte hindrar det.

Den slutna vården ska överföra information till berörda som är nödvändig för att ge patienten socialtjänst eller hälso- och sjukvård om bestämmelser om sekretess eller tystnadsplikt inte hindrar det. Information mellan vårdgivare ska överföras senast samma dag som patienten skrivs ut från den slutna vården (SFS 2017:612).

Om patienten efter utskrivning behöver insatser från både region och kommun ska den fasta vårdkontakten kalla till samordnad individuell planering inom tre dagar efter det att underrättelse om att patienten är utskrivningsklar har lämnats.

Om patiententens tillstånd förändras så att den behandlande läkaren bedömer att patienten inte längre är utskrivningsklar, ska berörda parter meddelas omgående.

Till toppen av sidan