Vårdsamverkan

Lokala anvisningar

Vårdhandbokens texter ger rekommendationer som ibland behöver kompletteras med lokala anvisningar eller tillverkarens bruksanvisning. Detta anges i löpande text och på denna sida "Lokala anvisningar".

Inom området Vårdsamverkan

Ska lokala överenskommelser och avtal finnas mellan region och kommun som reglerar exempelvis:

  • Samverkan vid utskrivning från sluten om hälso- och sjukvård (SFS 2017:612, lagändring SFS 2019:979).
  • Vilken information som ska föras över till berörda enheter om det är relevant för den enskildes omsorg, stöd och vård efter utskrivning (SFS 2017:612, lagändring SFS 2019:979).
  • När den enskilde har behov av insatser både från hälso- och sjukvården och från socialtjänsten, ska regionen tillsammans med kommunen upprätta en individuell plan (16 kap. 4 §, SFS 2017:30, lagändring SFS 2023:191).
  • Omfattning av och former för läkarmedverkan i den kommunala hälso- och sjukvården (SFS 2017:612, kap. 16)
  • Överlåtelse från region till kommun av skyldighet att erbjuda hälso- och sjukvård i hemmet (hemsjukvård) i ordinärt boende och i sådant särskilt boende som avses i 5 kap. 5 § tredje stycket socialtjänstlagen (SFS 2001:453, lagändring SFS 2023:313), om regionen och kommunen kommer överens om det. Överenskommelsen får inte avse ansvar för hälso- och sjukvård som ges av läkare. Överenskommelsen får även avse ansvar för sådana förbrukningsartiklar som avses i socialtjänstlagen 8 kap. 9 §.
  • Samverkan mellan regionen och kommunen så att en enskild, som kommunen enligt hälso- och sjukvårdslagen (SFS 2017:30, lagändring SFS 2023:191) 12 kap. 1 eller 2 § har ansvar för, också får övrig vård och behandling, hjälpmedel samt förbrukningsartiklar enligt 8 kap. 9 § som hans eller hennes tillstånd fordrar (16 kap. 2 §).
  • Att regionen ska ingå en överenskommelse med kommunen om ett samarbete i fråga om:
  1. personer med psykisk funktionsnedsättning
  2. personer som missbrukar alkohol, narkotika, andra beroendeframkallande medel, läkemedel, dopningsmedel eller spel om pengar
  3. barn och unga som vårdas utanför det egna hemmet (16 kap. 3 §, SFS 2017:30, lagändring SFS 2023:191).

Läs mer i Vårdhandboken

Basala hygienrutiner och klädregler

Samlingssida för alla sidor inom basala hygienrutiner och klädregler.

Patientens rättsliga ställning

Läs om vårdgivarens skyldigheter och patientens valmöjligheter. Det finns också information om vart patienten kan vända sig om hen inte är nöjd.

Avvikelse- och riskhantering

Här kan du läsa mer om vårdgivarens ansvar för att utveckla och säkerställa kvaliteten i verksamheten. Det finns också information om att bland annat rapportera risker och anmäla avvikelser.

Dokumentation

För att säkerställa att patienten får en god och säker vård finns en lagstadgad skyldighet att föra patientjournal över de bedömningar och beslut som har gjorts avseende patientens vård och behandling.

Till toppen av sidan