Vårdsamverkan

Lokala anvisningar

Vårdhandbokens texter ger rekommendationer som ibland behöver kompletteras med lokala anvisningar eller tillverkarens bruksanvisning. Detta anges i löpande text och på denna sida "Lokala anvisningar".

Inom området Vårdsamverkan

Ska lokala överenskommelser och avtal finnas mellan region och kommun som reglerar exempelvis:

  • Samverkan vid utskrivning från sluten om hälso- och sjukvård Lag (2017:612).
  • Vilken information som ska föras över till berörda enheter om det är relevant för den enskildes omsorg, stöd och vård efter utskrivning. Socialstyrelsens föreskrifter (2017:612).
  • När den enskilde har behov av insatser både från hälso- och sjukvården och från socialtjänsten, ska regionen tillsammans med kommunen upprätta en individuell plan (HSL 16 kap. 4 §).
  • Att regionen avsätter läkarresurser till kommunerna inom regionen som behövs för att enskilda ska kunna erbjudas en god hälso- och sjukvård i särskilt boende och i dagverksamhet enligt 12 kap. 1 §. Detsamma gäller hemsjukvård i ordinärt boende och i sådant särskilt boende som avses i 5 kap. 5 § tredje stycket socialtjänstlagen (HSL 16 kap. 1 §).
  • Överlåtelse från region till kommun av skyldighet att erbjuda hälso- och sjukvård i hemmet (hemsjukvård) i ordinärt boende och i sådant särskilt boende som avses i 5 kap. 5 § tredje stycket socialtjänstlagen (2001:453), om regionen och kommunen kommer överens om det. Överenskommelsen får inte avse ansvar för hälso- och sjukvård som ges av läkare. Överenskommelsen får även avse ansvar för sådana förbrukningsartiklar som avses i socialtjänstlagen 8 kap. 9 §.
  • Samverkan mellan regionen och kommunen så att en enskild, som kommunen enligt HSL 12 kap. 1 eller 2 § har ansvar för, också får övrig vård och behandling, hjälpmedel samt förbrukningsartiklar enligt HSL 8 kap. 9 § som hans eller hennes tillstånd fordrar (HSL 16 kap. 2 §).
  • Att regionen ska ingå en överenskommelse med kommunen om ett samarbete i fråga om:
  1. personer med psykisk funktionsnedsättning
  2. personer som missbrukar alkohol, narkotika, andra beroendeframkallande medel, läkemedel, dopningsmedel eller spel om pengar
  3. barn och unga som vårdas utanför det egna hemmet (HSL 16 kap. 3 §).
Till toppen av sidan