Vårdsamverkan

Samordnad individuell plan (SIP)

Alla ska ha möjlighet att leva ett tryggt, meningsfullt och självständigt liv. Komplexa system i vård och omsorg ställer stora krav på samordning. Arbetssätt som skapar tydlighet och överblick leder till förbättrad patientsäkerhet och tidsvinster. Samordnad individuell plan (SIP) är ett dokument och ett verktyg för samverkan, som ger en samlad beskrivning av individens pågående och planerade vård- och omsorgsinsatser. SIP ska ge en helhetsbild och förenklar för berörda som snabbt kan få en översikt av alla pågående insatser.

SIP syftar till att skapa delaktighet och trygghet för individen. Den ska utgå från vad som är viktigt för individen och vara individens plan. Dokumentet ska innehålla vad individen kan göra själv, vad hen behöver hjälp och stöd med, vem som ansvarar för vad och kontaktuppgifter till ansvariga vårdgivare. Aktuellt datum för uppföljning och information om vem som har ett övergripande ansvar för SIP ska framgå (SKR 2016).

SIP ska bilda en begriplig, hanterbar och meningsfull helhet för individen, eventuella närstående och personal (SKR 2016).

Bestämmelser om SIP fördes in i socialtjänstlagen (SFS 2001:453, lagändring SFS 2023:313) och hälso- och sjukvårdslagen (SFS 2017:30, lagändring SFS 2023:191) år 2010. Planen ska upprättas när den enskilde har behov av insatser från både socialtjänsten och hälso- och sjukvården, förutsatt att planen behövs för att den enskilde ska få sina behov tillgodosedda och att den enskilde själv samtycker till planen. Både den enskilde och dess närstående kan efterfråga och delta vid SIP. Vid yrkesutövning inom socialtjänsten eller hälso- och sjukvården kan man både initiera och delta i SIP. Det räcker att en av huvudmännen, det vill säga kommun eller region, gör bedömningen att en SIP behöver upprättas för att skyldigheten ska gälla för båda.

En samordnad individuell plan (SIP) ska alltid upprättas tillsammans med den person som har behov av insatserna, det gäller oavsett personens ålder eller problem. Om det är lämpligt och den enskilde inte motsätter sig, kan närstående ges möjlighet att delta i arbetet med SIP. Planen ska tydliggöra vem som gör vad och när.

SIP är ett viktigt verktyg för samverkan vid utskrivning av patient från sluten hälso- och sjukvård samt vid andra tillfällen där behov av samordning kan uppstå. SIP gäller alla åldrar och alla vård- och omsorgsbehov. En fungerande samverkan förenklar för brukare och patient och dess närstående då de inte behöver lägga ner tid och energi på att själva samordna olika insatser som ges av kommunen eller regionen.

Läs mer i Vårdhandboken

Basala hygienrutiner och klädregler

Samlingssida för alla sidor inom basala hygienrutiner och klädregler.

Patientens rättsliga ställning

Läs om vårdgivarens skyldigheter och patientens valmöjligheter. Det finns också information om vart patienten kan vända sig om hen inte är nöjd.

Avvikelse- och riskhantering

Här kan du läsa mer om vårdgivarens ansvar för att utveckla och säkerställa kvaliteten i verksamheten. Det finns också information om att bland annat rapportera risker och anmäla avvikelser.

Dokumentation

För att säkerställa att patienten får en god och säker vård finns en lagstadgad skyldighet att föra patientjournal över de bedömningar och beslut som har gjorts avseende patientens vård och behandling.

Till toppen av sidan