Samordnad individuell plan (SIP)

VÅRDSAMVERKAN

Alla ska ha möjlighet att leva ett tryggt, meningsfullt och självständigt liv. Komplexa system i vård och omsorg ställer stora krav på samordning. Arbetssätt som skapar tydlighet och överblick leder till förbättrad patientsäkerhet och tidsvinster. Samordnad indivduell plan (SIP) är ett dokument och ett verktyg för samverkan, som ger en samlad beskrivning av individens pågående och planerade vård- och omsorgsinsatser. SIP ska ge en helhetsbild och förenklar för berörda som snabbt kan få en översikt av alla pågående insatser för en individ. SIP gäller inte enbart i samband med sjukhusvistelse utan även vid andra tillfällen där behov av samordning kan uppstå. SIP gäller alla åldrar och alla vård- och omsorgsbehov.

SIP syftar till att skapa delaktighet och trygghet för individen. Den ska utgå från vad som är viktigt för individen och vara individens plan. Dokumentet ska innehålla vad individen kan göra själv, vad hen behöver hjälp och stöd med, vem som ansvarar för vad och kontaktuppgifter till ansvariga vårdgivare. Aktuellt datum för uppföljning och information om vem som har ett övergripande ansvar för SIP ska framgå (SKR 2016).

SIP ska bilda en begriplig, hanterbar och meningsfull helhet för individen, eventuella närstående och personal. (SKR 2016).

Till toppen av sidan