Fast vårdkontakt i den öppna vården

VÅRDSAMVERKAN

När en enhet i den regionfinansierade hälso- och sjukvården tagit emot ett inskrivningsmeddelande gällande en patient, ska verksamhetschef vid aktuell enhet utse en fast vårdkontakt för patienten innan denne skrivs ut från den slutna vården. Om patienten redan har en fast vårdkontakt vid enheten, får denne fortsätta att vara patientens fasta vårdkontakt (SFS 2017:612).

Den fasta vårdkontaktens uppgift är att överblicka patientens hela vårdsituation och att kalla till samordnad individuell planering om patienten efter utskrivning behöver insatser från både region och kommun. Kallelsen ska skickas senast tre dagar efter det att en underrättelse om att patienten är utskrivningsklar har lämnats. Fast vårdkontakt kan till exempel hjälpa patienten att

  • samordna vårdens insatser
  • informera om vårdsituationen
  • förmedla kontakter med andra relevanta personer inom hälso- och sjukvården
  • vara kontaktperson för andra delar av hälso- och sjukvården och för socialtjänsten samt i förekommande fall med andra berörda myndigheter, till exempel Försäkringskassan.
Till toppen av sidan