Vårdsamverkan

Vård i livets slutskede

För att tillförsäkra en person i livets slutskede ett tryggt och värdigt omhändertagande måste vårdinsatserna samordnas på bästa möjliga sätt. En fast vårdkontakt ska utses om personen begär det eller om det anses nödvändigt för att tillgodose dennes behov av trygghet, kontinuitet, samordning och säkerhet. Den fasta vårdkontakten ska i livets slutskede vara en legitimerad läkare (SFS 2014:821, SOSFS 2011:7).

De medicinska, omvårdnadsmässiga, psykologiska och sociala insatserna bör planeras utifrån en noggrant utarbetad samordna individuell plan (SIP) som utgår från den enskildes behov och önskemål oavsett vårdgivare. Vård i livets slutskede bygger ofta på stora insatser från närstående. Det är därför viktigt att vården utformas i samråd med personen och dennes närstående. Information, om vilka möjligheter som finns, erbjuds och personens och dennes närstående önskemål beaktas så långt som möjligt.

Till toppen av sidan