Vad tycker du om 1177 för vårdpersonal?

Enkäten riktar sig till personal inom hälsa, vård och omsorg. Syftet är bland annat att få veta vilken funktionalitet det finns behov av på den nya plattformen 1177 för vårdpersonal. Enkäten tar ett par minuter att fylla i och dina svar är anonyma.

 

Till enkäten
Vårdsamverkan

Avvikelse- och riskhantering

System ska finnas för avvikelse- och riskhantering, i syfte att förbättra patientsäkerheten och förebygga vårdskador (SOSFS 2011:9, lagändring HSLF-FS 2020:64). Samtliga vårdgivare ska ha ledningssystem för kvalitet och patientsäkerhet med rutiner så att avvikelserapporter upprättas i syfte att förbättra omhändertagandet av gemensamma patienter.

En avvikelserapport ska innehålla en tydlig beskrivning av händelse, konsekvens, analys, åtgärder och uppföljning. Avvikelser i samband med informationsöverföring exempelvis vid in- och utskrivning från sluten hälso- och sjukvård samt samordnad individuell plan (SIP) ska följas upp och återföras till verksamheterna. 

Läs mer i Vårdhandboken

Basala hygienrutiner och klädregler

Samlingssida för alla sidor inom basala hygienrutiner och klädregler.

Patientens rättsliga ställning

Läs om vårdgivarens skyldigheter och patientens valmöjligheter. Det finns också information om vart patienten kan vända sig om hen inte är nöjd.

Avvikelse- och riskhantering

Här kan du läsa mer om vårdgivarens ansvar för att utveckla och säkerställa kvaliteten i verksamheten. Det finns också information om att bland annat rapportera risker och anmäla avvikelser.

Dokumentation

För att säkerställa att patienten får en god och säker vård finns en lagstadgad skyldighet att föra patientjournal över de bedömningar och beslut som har gjorts avseende patientens vård och behandling.

Till toppen av sidan