Vårdsamverkan

Avvikelse- och riskhantering

System ska finnas för avvikelse- och riskhantering, i syfte att förbättra patientsäkerheten och förebygga vårdskador (SOSFS 2011:9). Samtliga vårdgivare ska ha ledningssystem för kvalitet och patientsäkerhet med rutiner så att avvikelserapporter upprättas i syfte att förbättra omhändertagandet av gemensamma patienter.

En avvikelserapport ska innehålla en tydlig beskrivning av händelse, konsekvens, analys, åtgärder och uppföljning. Avvikelser i samband med informationsöverföring exempelvis vid in- och utskrivning från sluten hälso- och sjukvård samt samordnad individuell plan (SIP) ska följas upp och återföras till verksamheterna. Läs mer i Vårdhandbokens texter om delegering och ansvar.

Till toppen av sidan