Kallelse till samordnad individuell planering

VÅRDSAMVERKAN

Om patienten efter utskrivning behöver insatser från både region och kommun i form av hälso- och sjukvård eller socialtjänst ska en samordnad individuell planering genomföras av representanter för de enheter som ansvarar för insatserna.

En kallelse till samordnad individuell planering ska skickas till berörda enheter av patientens utsedda fasta vårdkontakt i den regionfinansierade öppna vården. Kallelsen ska skickas inom tre dagar efter det att underrättelse om att patienten är utskrivningsklar har lämnats (SFS 2017:612).

Planeringen sker med fördel i personens bostad där förhållandena är mer jämbördiga, personalen har större möjligheter att få förståelse för individens behov och önskemål. Den kan om särskilda skäl föreligger genomföras på sjukhus, på en öppenvårdsmottagning eller på annan plats som bedöms lämplig (SKR 2017).

För patienter som behöver insatser i samband med öppen psykiatrisk tvångsvård eller öppen rättspsykiatrisk vård, ska planeringen istället genomföras enligt bestämmelserna om en samordnad vårdplan i 7 a § lagen om psykiatrisk tvångsvård (1991:1128) och 12 a § lagen om rättspsykiatrisk vård (1991:1129).

Vid den samordnade individuella planeringen ska enheterna upprätta en samordnad individuell plan (SIP). Planen får upprättas om personen samtycker till det. Arbetet med SIP ska påbörjas utan dröjsmål (2017:612).

Till toppen av sidan