Vårdsamverkan

Kallelse till samordnad individuell planering

Samordnad individuell planering (SIP) är reglerat både i Socialtjänstlagen och i Hälso- och sjukvårdslagen. I bestämmelserna anges att när den enskilde har behov av insatser både från socialtjänst och hälso- och sjukvård ska regionen tillsammans med kommunen upprätta en individuell plan. Planen ska upprättas om regionen eller kommunen bedömer att den behövs för att den enskilde ska få sina behov tillgodosedda, och om den enskilde samtycker till att den upprättas. Det räcker att en av huvudmännen, det vill säga regionen eller kommunen gör bedömningen att en SIP behöver upprättas för att skyldigheten ska gälla för båda. Arbetet med SIP ska påbörjas utan dröjsmål.

SIP ska i möjligast mån upprättas tillsammans med den enskilde som har behov av insatserna, det gäller oavsett ålder, vård- och omsorgsbehov. Om det är lämpligt och den enskilde inte motsätter sig kan närstående ges möjlighet att delta i arbetet med SIP.

Lagen om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård (2017:612) reglerar samordnad individuell planering vid utskrivning.

  • Om patienten efter utskrivning behöver insatser från både region och kommun i form av hälso- och sjukvård eller socialtjänst ska en samordnad individuell planering genomföras av representanter för de enheter som ansvarar för insatserna.
  • En kallelse till samordnad individuell planering ska skickas till berörda enheter av patientens utsedda fasta vårdkontakt i den regionfinansierade öppna vården. Kallelsen ska skickas inom tre dagar efter det att underrättelse om att patienten är utskrivningsklar har lämnats (SFS 2017:612).
  • Planeringen sker med fördel i individens bostad där förhållandena är mer jämbördiga, personalen har större möjligheter att få förståelse för individens behov och önskemål. Den kan om särskilda skäl föreligger genomföras på sjukhus, på en öppenvårdsmottagning eller på annan plats som bedöms lämplig (SKL 2016).
  • För patienter som behöver insatser i samband med öppen psykiatrisk tvångsvård eller öppen rättspsykiatrisk vård, ska planeringen istället genomföras enligt bestämmelserna om en samordnad vårdplan i 7 a § lagen om psykiatrisk tvångsvård (1991:1128) och 12 a § lagen om rättspsykiatrisk vård (1991:1129).
  • Vid den samordnade individuella planeringen ska enheterna upprätta en samordnad individuell plan (SIP). Planen får upprättas om patienten samtycker till det. Arbetet med SIP ska påbörjas utan dröjsmål (2017:612).
Till toppen av sidan