PICC-line

Injektion och infusion

En perifert insatt central kateter (PICC-line) kan användas till administrering av exempelvis läkemedel, vätskor, blodprodukter, parenteral nurition samt blodprovstagning. Försiktighet bör iakttas gällande infjektion/infusion av alkohol i PICC-line katetrar bestående av materialet polyuretan då alkohol kan förstöra materialet. Kontrollera därför alltid tillverkarens bruksanvisning. Läs mer om genomspolning på sidan Omläggning.

Spolning

Spolning genomförs för att kontrollera systemets funktion, upprätthålla gott flöde och för att undvika att inkompatibla infusionslösningar respektive läkemedel kommer i kontakt med varandra.

Katetersystemet ska alltid genomspolas ordentligt, såväl före och efter användning samt mellan administration av läkemedel. Centralvenös infart spolas med minst 20 mL Natriumklorid 9 mg/mL efter varje användning. Forcera aldrig spolning eller injektion mot motstånd eftersom även större sprutor kan ge tryck nog att skada en kateter [11,16].

Vid spolning kan spol-stopp-spoltekniken användas, det vill säga spolning med 1-2 mL stötvis. Evidensen för spol-stopp-tekniken är begränsad men har god effekt utifrån beprövad erfarenhet.

Sprutstorlek

Ju mindre spruta man använder, desto lättare är det att orsaka ett för högt tryck i katetersystemet. Studier rekommenderas 10 mL-sprutor vid spolning eller läkemedelsadministrering genom centralvenös infart. Forcera aldrig spolning eller injektion mot motstånd [11,16]. För administrering av läkemedel i små volymer kan mindre sprutor användas, förutsatt att gott flöde och god blodretur först har säkerställts med en 10 mL-spruta och att injektionen görs långsamt och inget ökat motstånd känns [7,11,16,22]. 

Vid stopp eller tröghet att spola, läs mer på sidan Komplikationer.

Injektionsmembran och trevägskran

Trevägskranar och injektionsmembran ses som en helhet. En eller flera trevägskranar och injektionsmembran kopplas till den centralvenösa infarten när den är i bruk. I trevägskranen bör injektionsmembran finnas i minst en av öppningar för att användas vid injektionsgivning. Kontrollera att dessa sitter väl ihop och att infusionsaggregaten är ordentligt åtskruvade. Ökat antal kopplingar och kranar ökar risken för infektion, varför antalet kranar i möjligaste mån bör minimeras.

Alla läkemedel som ges i samma lumen måste vara kompatibla [1]. Överväg användande av backventil (envägsventil) då fler än en infusion infunderas i samma skänkel. Detta för att undvika att infusioner backar upp i varandra. Viktigt att berörd personal är medveten om skillnad mellan envägsventil (backventil) och tvåvägsventil (injektionsmembran).

Studier har påvisat att nålfria injektionsmembran med split septum minskar bakteriell kolonisation av centralvenösa infarten. Det finns injektionsmembran med negativt, positivt och neutralt avslut. Injektionsmembran med ett positivt eller neutralt avslut motverkar att blod sugs in i systemet när injektionssprutan tas bort. Ett negativt avslut innebär att det finns en risk att en liten mängd blod sugs in i injektionsmembranet när injektionssprutan tas bort. Detta kan till viss del förebyggas med rätt teknik [11,16,21].

Injektionsmembran ska inte ha skyddspropp.

Se tillverkarens bruksanvisning, vissa tillverkare rekommenderar annan bytesfrekvens. 

Bild som visar exempel på injektionsmembran
Exempel på injektionsmembran.
Bild som visar exempel på trevägskran
Exempel på trevägskran.
 1. Informera patienten.
 2. Kontrollera patientens identitet och ordination.
 3. Desinfektera händer och underarmar.
 4. Sänk huvudändan.
 5. Desinfektera injektionsmembranet med Klorhexidinsprit 5 mg/mL. Injektionsmembranet desinfekteras genom att gnugga mekaniskt med klorhexidinsprit 5 mg/mL i minst 5 sekunder [15]. Låt lufttorka.
 6. Håll kvar kompressen med desinfektion under injektionsmembranet/trevägskranen hela tiden du manipulerar med systemet.
 7. Kontrollera alltid att kateterspetsen är placerad i blodbanan genom att spola med Natriumklorid 9 mg/mL, aspirera sedan försiktigt tills det kommer blod några millimeter in i kateterslangen.
 8. Administrera läkemedel enligt ordination via yttre trevägskranen. Spola med Natriumklorid 9 mg/mL mellan läkemedlen. Avsluta med minst 20 mL Natriumklorid 9 mg/mL.
 9. Vid administrering av cytostatika kopplas två trevägskranar till kateterns inre injektionsmembran. Adapter till slutet system kopplas till den inre trevägskranen och injektionsmembran till den yttre trevägskranen.
 10. Byte av trevägskran/injektionsmembran sker om dessa inte går att spola synligt rena [8].
 11. Alla läkemedel som ges samtidigt kontinuerligt i samma lumen i en centralvenös infart måste vara kompatibla.
 12. Efter sista injektionen eller infusionen spolas katetern med minst 20 ml Natriumklorid 9 mg/mL.
 13. Om inte katetern ska användas direkt viks den yttersta delen av slangen uppåt, täcks med en kompress för att minska skav samt fästes med tejp alternativt ett transparent högpermeabelt förband.
 14. Desinfektera händerna.
 15. Dokumentera.

Heparinisering

Användning av Heparin 100 E/mL rekommenderas inte som rutin för att förebygga kateterstopp. Detta grundar sig på en systematisk litteraturöversikt [23,28] och en HTA-rapport [30]. Studierna i rapporten visar en måttligt stark till begränsad evidens för att spolning med heparin inte förebygger kateterstopp mer effektivt än spolning med enbart Natriumklorid 9 mg/mL. Allvarliga biverkningar, som heparininducerad trombocytopeni, allergi och överdosering, finns rapporterade vid spolning med heparin men inte vid spolning med Natriumklorid 9 mg/mL.

Här finns regionala tillägg

Till toppen av sidan