Omläggning

PICC-LINE

Bandagebyte och genomspolning

Arbeta alltid aseptiskt vid omläggning och spolning. Omläggning ska göras med sterila produkter.

Om kateter utan ventilfunktion används följ tillverkarens bruksanvisning.

Bedömning av yttre kateterdelens längd

Vid omläggning mäts eller bedöms den yttre kateterdelens längd för att identifiera att katetern inte har rört sig in eller ut. Styrande för om en förändring bör föranleda åtgärd är vilket läge kateterspetsen hade innan förändringen och hur mycket katetern har rört sig. Ett kateterspetsläge i nedre delen av vena cava superior/vid eller i övergången till höger förmak bör eftersträvas inför långtidsanvändning eller vid tillförsel av vävnadstoxiska läkemedel [2]. Ett för djupt spetsläge korrigeras lätt genom att dra ut katetern lika mycket. Ett för högt läge kan innebära ökad trombosrisk och läkare får göra en individuell bedömning om katetern ska bytas ut eller inte. Katetern får aldrig föras in i kärlet igen

Spolning

Spolning genomförs för att kontrollera systemets funktion, upprätthålla gott flöde och för att undvika att inkompatibla infusionslösningar respektive läkemedel kommer i kontakt med varandra. Katetersystemet ska alltid genomspolas ordentligt, såväl före och efter användning samt mellan administration av läkemedel. Centralvenös infart spolas med minst 20 mL Natriumklorid 9 mg/mL efter varje användning. Forcera aldrig spolning eller injektion mot motstånd eftersom även större sprutor kan ge tryck nog att skada en kateter [12,17]. Vid spolning kan spol-stopp-spoltekniken användas, det vill säga spolning med 1-2 mL stötvis. Evidensen för spol-stopp-tekniken är begränsad men har god effekt utifrån beprövad erfarenhet.

Sprutstorlek

Ju mindre spruta man använder, desto lättare är det att orsaka ett för högt tryck i katetersystemet. Studier rekommenderas 10 mL-sprutor vid spolning eller läkemedelsadministrering genom centralvenös infart. Forcera aldrig spolning eller injektion mot motstånd [12,17]. För administrering av läkemedel i små volymer kan mindre sprutor användas, förutsatt att gott flöde och god blodretur först har säkerställts med en 10 mL-spruta och att injektionen görs långsamt och inget ökat motstånd känns [7,12,17,23]. 

Vid stopp eller tröghet att spola, läs mer i texten om Komplikationer.

Tillvägagångssätt vid omläggning

Omläggning utförs med aseptisk metod och sterila produkter används. Arbeta så att det rena behålls rent och det sterila behålls sterilt. [12] Läs mer i Vårdhandbokens texter om ren och steril rutin.

Sterilt förband ska användas vid och över instickstället, där huden har penetrerats, detta för att undvika att mikroorganismer tillförs till steril vävnad via blodbanan. Utför så få manipulationer som möjligt, ha ett genomtänkt arbetssätt [7-9,11,12,24].

Material

Omläggning utförs med aseptisk metod med hjälp av sterila produkter. Rena eller sterila handskar kan användas.

 • Engångs plastförkläde eller ren skyddsrock vid behov
 • Rena undersökningshandskar vid behov vid avlägsnande av förband
 • Sterila handskar eller rena undersökningshandskar
 • Klorhexidinsprit 5 mg/mL. Vid klorhexidinallergi används etanol 70% eller medel med motsvarande effekt.
 • Sterilt omläggningsset
 • Steril duk
 • Steril suturtejp
 • Sterilt transparent högpermeabel polyuretanfilm (1-2 stycken)
 • Sterila små kompresser 7,5cm x 7,5cm (1–2 förpackningar)
 • Eventuellt sterila öronpinnar och Natriumklorid 9 mg/mL om insticksstället är blodigt
 • Sterilt injektionsmembran (neutralt alt positivt avslut)
 • Steril 10 mL förfylld LuerLock spruta med Natriumklorid 9 mg/mL
 • Steril hudskyddsbarriär
 • Steril fästanordning för PICC-line katetern
 • Etikett märkt "PICC-kateter"
 • Skyddsstrumpa

Tillvägagångssätt

 1. Informera patienten.
 2. Ta på engångs plastförkläde eller ren skyddsrock.
 3. Desinfektera händer och underarmar före och efter patientkontakt [7,11,12,19,25].
 4. Avlägsna kläder och skyddsstrumpa som täcker PICC-line förbandet.
 5. Sänk patientens huvudända om patientens tillstånd medger detta.
 6. Ta därefter på rena undersökningshandskar vid behov.
 7. Avlägsna det gamla förbandet utifrån och in mot instickstället, använd stretchteknik. Var försiktig så att inte katetern dras ut.
 8. Ta bort suturtejpen vid instickstället och inspektera instickstället. Gör en bedömning av den externa kateterdelens längd, undvik att kontaminera katetern. Observera att du kan använda de svarta centimeter markeringarna på katetern för att underlätta mätningen.
 9. Ta av handskar och kassera tillsammans med det gamla förbandet.
 10. Desinfektera händer och underarmar igen.
 11. Desinfektera uppdukningsbord.
 12. Välj om du ska genomföra omläggningen med sterila handskar eller rena undersökningshandskar.
 13. Duka upp det sterila materialet och arbeta aseptiskt.
 14. Om det finns synligt blod tvättas det bort med sterila kompresser med Natriumklorid 9 mg/mL och ska torkas torrt mekaniskt innan desinfektion sker.
 15. Tvätta mekaniskt huden runt instickstället med Klorhexidinsprit 5 mg/mL. Börja vid instickstället och tvätta cirkulärt utåt med god marginal. Låt huden lufttorka i cirka 2 minuter.
 16. Fixera katetern någon millimeter under instickstället med ny steril suturtejp.
 17. Fatta den externa kateterslangen med en kompress indränkt med Klorhexidinsprit 5 mg/mL. Rengör mekaniskt den externa slangen och låt kompressen ligga kvar.
 18. Lyft katetern försiktigt ut ur förbandet och lägg den åt sidan. Observera att katetern nu endast hålls på plats av suturtejpen.
 19. Avlägsna kateterns fästanordning från huden. Alkohol kan underlätta att förbandet lossnar.
 20. Tvätta huden där förbandet suttit med god marginal med Klorhexidinsprit 5 mg/mL, mekanisk rengöring. Tvätta även suturvingens och kateterns undersida. Låt lufttorka minst 2 minuter.
 21. Om hudskyddsmedel medföljer förbandet ska detta appliceras på huden där förbandet ska fästas. Låt medlet torka helt innan förbandet fästs på huden.
 22. Fäst katetern i den nya fästanordningen enligt tillverkarens anvisningar och applicera detta på huden.
 23. Täck instickstället och fästanordningen med ett sterilt transparent högpermeabelt förband.
 24. Kontrollera att märkning finns: PICC-kateter, signatur, datum och kateteterns externa längd.
 25. Återställ huvudändans läge.
 26. Dokumentera.

Byte av injektionsmembran och genomspolning av PICC-line

Gör så här:

 1. Fatta kateterns externa del med en kompress ordentligt genomblöt med Klorhexidinsprit 5 mg/mL.
 2. Avlägsna det gamla injektionsmembranet och låt kompressen ligga kvar under slangen.
 3. Desinfektera kateteröppningen mekaniskt med Klorhexidinsprit 5 mg/mL under 15–30 sekunder och invänta torktid minst 30 sekunder [4,10,17,26].
 4. Applicera ett sterilt injektionsmembran fyllt med Natriumklorid 9 mg/mL på katetern och spola sedan systemet med minst 20 mL Natriumklorid 9 mg/mL. Forcera aldrig spolning om motstånd känns.[17].

Om PICC-katetern inte ska användas ska även den externa katetern täckas

 • Vik den externa slangen uppåt, lägg en kompress runt konnektor för att undvika skav på huden och täck sedan hela den externa delen med ett transparent högpermeabelt förband. Undvik att använda dubbla lager förband över insticket då detta gör att förbandet förlorar sin högpermeabla funktion.
 • Täck hela förbandet med en skyddande tubgasstrumpa. Anpassa storlek för att undvika stas.
 • Desinfektera händerna.
 • Informera patienten och eventuellt dennes närstående om vad de bör vara observanta på samt vart de ska vända sig vid problem. Stäm alltid av med patienten att han/hon har förstått given information.

Permanent fixering

Ett alternativ till ovanstående fästanordning är en permanent fixering som förankras subkutant i PICC-line kateterns ingångshål och därefter låses katetern fast med ett lock i den externa delen av fästanordningen. Denna fästanordning sitter kvar under hela tiden PICC-line katetern är på plats och förhindrar ofrivillig migration in eller ur kärlet [27,28]. Omläggning sker på samma sätt som ovan men utan suturtejp och annan typ av fästanordning.

Övrigt

Patienten kan duscha om huden är hel och förbandet över insticksstället är tätt.

Till toppen av sidan