PICC-line

Handhavande

Före användning

Injektion/infusion/transfusion ges alltid via desinfekterat injektionsmembran. Injektionsmembran ska desinfekteras genom att gnugga mekaniskt med klorhexidinsprit 5 mg/mL i minst 5 sekunder [15]. Låt därefter lufttorka. En centralvenös infart får endast användas om läge och funktion kontrollerats. 

Endast personal som är väl förtrogen med centralvenösa infarter ska handha en PICC-line.

Märkning av infartsväg

Intravasala katetrar ska vara märkta så att tvekan inte kan uppstå beträffande deras ändamål. Etiketten fästes om möjligt runt katetern. För att få enhetlig, enkel och tydlig märkning använd vit etikett med svart text och märk med utskriven text "Perifert inlagd central venkateter". Märkning är speciellt viktig om patienten har fler än en in- eller utfartsväg. På förbandet anges "PICC-line" samt längd på kateterns externa del och datum för omläggning. Läs mer om märkning i Vårdhandbokens texter Märkning av in- och utfartsvägar.

Hygien

  • Arbeta alltid aseptiskt så att det höggradigt rena behålls höggradigt rent och det sterila behålls sterilt [8,16,17].
  • Använd vid behov engångs plastförkläde eller ren skyddsrock.
  • Desinfektera händerna före och efter hantering av centralvenös infart [10,11,18].
  • Desinfektera händer och använd vid behov rena undersökningshandskar vid hantering av PICC-line [10].
  • Utför så få manipulationer som möjligt, ha ett genomtänkt arbetssätt [10].
  • Vid manipulation, desinfektera kranöppning/injektionsmembran med klorhexidinsprit 5 mg/mL [2,11].
  • Låt lufttorka efter desinfektion.
  • Patienten kan gärna duscha om huden är hel och förbandet över insticksstället är tätt.

Sterila och rena undersökningshandskar

Studier hänvisar till antingen rena undersökningshandskar eller sterila handskar vid omläggning av centralvenös infart [1,5,10-12,16,17]. Det finns således två möjliga alternativ och båda kräver aspetiskt handhavande.

  1. Använd sterila handskar och arbeta utifrån steril rutin.
  2. Använd rena undersökningshandskar och arbeta med aseptisk icke-beröringsteknik [10,17]. Denna teknik kräver en fördjupad kunskap och färdighet i att arbeta aseptiskt [19].
 

Se tillverkarens anvisning för handhavande av specialförband.

Inspektion

Inspektion av området kring insticksstället genom det transparenta förbandet med avseende på rodnad, svullnad, ömhet, vätska eller tendens till lossnat bandage, bör ske dagligen för patient i slutenvård [2,14]. I öppenvård inspekteras insticksstället i samband med omläggning samt vid behov. Inspektion mellan omläggningstillfällen kan många gånger göras av patienten själv eller närstående. Patient eller närstående bör informeras om vad de kan vara observanta på samt vart de ska vända sig vid problem.

Rapportera till ansvarig läkare om huden vid insticksstället är rodnat, svullet, ömt eller vätskande [2,14]. Läs mer under Komplikationer.

Patientens läge i sängen

Vid all hantering av en centralvenös infart bör patienten ligga i planläge. Patienten sänks till planläge för att öka det venösa trycket i kärlen och därmed minska risken att luft kommer in via den centralvenösa katetern in i blodbanan. Vid vissa sjukdomstillstånd är inte detta möjligt. Viktigast är att katetersystemet är slutet och vätskefyllt [2]. Arbetssättet ska anpassas så att risken för luftemobli elimineras [2,14]

Till toppen av sidan