PICC-line

PICC-line - Översikt

En centralvenös infart har en kateterspets som mynnar ut i en central ven, vanligtvis vena cava superior, vid eller i övergången till hjärtats förmak. Perifert insatt central kateter (PICC-line) är en centralvenös infart inlagd via någon av överarmens vener till exempel vena basilica, vena brachialis eller vena cephalica [1]. PICC-line har använts i USA sedan 1970-talet, introducerades i Storbritanien i början av 1990-talet och i Sverige sedan 1999. Inläggning av PICC görs vanligtvis av specialutbildade sjuksköterskor eller läkare under sterila förhållanden. Inläggning och avlägsnande av en PICC-line kan göras på mottagning, vårdavdelning eller behandlingsavdelning.

Kateterspetsläget ska alltid verifieras, antingen med röntgen eller med annan godkänd teknik exempelvis EKG, innan katetern används [1]. Kateterns externa del är synlig utanför kroppen, på överarmen [2], där den hålls på plats av en särskild fästanordning som täcks med ett transparent högpermeabelt förband.

Det finns flera olika tillverkare av PICC-line katetrar. Detta innebär att de kan se olika ut och därmed hanteras på olika sätt. Det finns PICC-line katetrar med ventilfunktion i spetsen, med ventilfunktion i kateterns konnektordel samt utan ventilfunktion. Ventilens funktion tillåter både in- och utflöde. Om den inte utsätt för tryck hålls katetern stängd för utflöde av blod eller inflöde av luft. Ingen av dessa katetrar är därför försedda med avstängningsklämmor. De kan inneha en eller flera lumen och finns i storlekar från 1 French och uppåt.

PICC-line utan ventilfunktion benämns ofta kateter med öppen spets och är försedda med avstämningsklämma.

Perifert insatt central kateter (PICC)

Användning

PICC-line kan användas till administrering av läkemedel och vätskor samt till blodprovtagning [1]. Många av dagens PICC-line katetrar är godkända för högtrycksinjektion/-infusion med exempelvis kontrastvätska. Detta ska tydligt framgå på katetern. Se alltid tillverkarens rekommendationer för uppgift om maximalt flöde och maximalt tryck. Observera att god funktion med spolbarhet och blodretur först måste kontrolleras.

Se tillverkarens rekommendationer för uppgift om maximalt flöde och maximalt tryck.

Personalundervisning och kvalitetskontroll

Studier visar att om personal som handhar centralvenös infart har teoretisk och praktisk kunskap om hur den bör hanteras minskar risken för infektionsrelaterade komplikationer [3,4]. Personal som vårdar patienter med centralvenös infart ska erbjudas undervisning inom området [5]. Kvalitetskontroll avseende antalet kateterrelaterade komplikationer samt trender, kunskapsnivå hos personal och personalens följsamhet till aktuella riktlinjer bör även ske [4-8].

Dokumentation

Enligt Patientdatalagen (SFS 2008:355) ska en patientjournal innehålla dokumentation för att kunna bedriva en god och säker vård. Vad gäller PICC-line ska alla uppgifter dokumenteras och signeras av den läkare eller sjuksköterska som utfört åtgärden eller handlingen.

Dokumentationen kan till exempel innehålla:

Inläggning

 • information till patienten
 • indikation för PICC-line
 • typ av PICC-line, storlek, antal lumen samt kateterns ID-nummer
 • inläggningstidpunkt och inläggningsteknik
 • lokalisation för inläggning, arm och kärl
 • PICC-line kateterns externa längd
 • kateterns funktion inklusive blodreturkontroll
 • fixering av PICC-line kateter
 • eventuella komplikationer i samband med inläggning, inklusive åtgärder och resultat
 • kateterspetsläge och verifiering
 • patientens subjektivt upplevda besvär

Omläggning, hantering och avlägsnande

 • insticksställets utseende
 • omläggningsmaterial
 • PICC-line kateterns externa längd
 • kateterns funktion inklusive blodreturkontroll
 • dagligt ställningstagande till fortsatt behov av PICC-line
 • tidpunkt och anledning till avlägsnande av PICC-line.
Till toppen av sidan