PICC-line

Förberedelser och inläggning

Patientinformation

Patienten bör få skriftlig och muntlig information om följande före inläggning av perifert insatt central kateter (PICC-line). Samtycke ska inhämtas enligt gällande lagstiftning [2].

 • Indikation till behovet av centravnös infart
 • Hur en PICC-line ser ut och hur den fungerar
 • Förberedelser inför inläggning, hur inläggning går till och efterkontroll
 • Hur PICC-line kommer att handhas
 • Hur patienten ska sköta sin personliga hygien och vad hen ska vara observant på avseende PICC-line till exempel rodnad, smärta, vätske-/blodläckage och svullnad
 • Vart och till vem patienten kan vända sig med frågor.

Förberedelser

Patienten behöver inte vara fastande inför inläggning av PICC-line. Om patienten medicinerar med antikoagulantia behöver detta som regel inte sättas ut inför en PICC-line inläggning eftersom detta är en perifer infart.

Övriga förberedelser:

 • Provtagning är vanligtvis inte nödvändig inför inläggning av PICC-line, rådgör med ansvarig läkare.
 • Preoperativ hudtvätt, läs mer på Vårdhandbokens texter om Huddesinfektion.
 • Rena kläder inläggningsdagen, renbäddad säng om patienten är inlagd på vårdavdelning och transporteras i säng.
 • Kontrollera eventuella allergier.

Beakta lokala anvisningar för förberedelser inför inläggning av PICC-line.

Här finns regionala tillägg

Inläggning

Varje invasivt ingrepp med införande av kroppsfrämmande material innebär risk för kolonisering med mikororganismer och klinisk infektion. Inläggning av centralvenös infart ska därför genomföras sterilt och allt övrigt handhavande ske med adekvat aseptik [1,2]. Munskydd, operationsmössa, steril rock och sterila handskar ska användas.

Huddesinfektion görs med klorhexidinsprit: klorhexidinglukonat 5 mg/mL i kombination med etanol 70%, alternativt klorhexidinglukonat 20 mg/mL i kombination med 70% isopropanol eller annat desinfektionsmedel med motsvarande effekt. Vid klorhexidinallergi används etanol cirka 70% utan klorhexidin, isopropanol cirka 60% utan klorhexidin eller annat alkoholbaserat desinfektionsmedel med motsvarande antibakteriell aktivitet.

Ett stort område runt insticksstället desinfekteras. Gnid med ordentligt genomblöt tork eller kompress under minst 30 sekunder och låt därefter lufttorka. Det saknas data för hur lång tid huden behöver gnidas, 30 sekunder ger säkerhetsmarginal och bidrar till att huden hålls fuktig tillräckligt lång tid, minst två minuter. Därefter fixeras sterilt draperingsmaterial tätt mot patientens hud [10].

Inläggning med ultraljud och modifierad seldingerteknik

Ven i överarmen identifieras med ultraljud, en tunn kanyl förs in i kärlet och en ledare förs in i kanylen. Därefter dras den tunna kanylen ut. Lokalbedövning läggs vid instickstället innan den tunna kanylen förs in i kärlet eller innan nästa moment. Ett ytligt snitt görs i huden och en splithylsa med dilatator förs in i kärlet, över ledaren. Ledaren och den inre delen av splithylsan dras sedan ut och PICC-katetern avanceras, genom splithylsan, in i kärlet.

För att bekräfta kateterspetsläget kan lungröntgen, alternativt elektromagnetisk navigering och intravasalt EKG i samband med inläggningen användas. Intravasalt EKG används allt oftare som ett alternativ till röntgen [12,13].

Katetern fixeras med en fästanordning och suturtejp samt täcks av ett transparent förband [8]. Innan katetern får användas ska korrekt kateterspetsläge bekräftas. Ett kateterspetsläge i nedre delen av vena cava superior vid eller i övergången till höger förmak bör eftersträvas inför långtidsanvändning eller vid tillförsel av vävnadstoxiska läkemedel [1,2].

Rutiner efter inläggning

Efter inläggning:

 • Röntgenutlåtandet/kateterspetsläge ska bedömas av läkare och dokumenteras innan katetern får användas.

En liten blödning uppstår oftast vid insticksstället det första dygnet. Tryckförband anläggs och detta avlägsnas inom något dygn för att undvika kolonisering av mikororganismer [14]. Patienten informeras om att inspektera instickstället och ta kontakt vid behov. Skriftlig information bör lämnas till patienten med uppgifter om PICC-line katetern, dess skötsel samt kontaktinformation. Överrapportering till berörd vårdnadshavare för fortsatt hantering och skötsel av PICC-line katetern.

Beakta lokala anvisningar för rutiner efter inläggning av PICC-line.

Här finns regionala tillägg

Till toppen av sidan