Vad tycker du om 1177 för vårdpersonal?

Enkäten riktar sig till personal inom hälsa, vård och omsorg. Syftet är bland annat att få veta vilken funktionalitet det finns behov av på den nya plattformen 1177 för vårdpersonal. Enkäten tar ett par minuter att fylla i och dina svar är anonyma.

 

Till enkäten
Munhälsa

Daglig munvård - inspektion av munhåla

Vid första vårdtillfället eller vid misstanke om risk för ohälsa i munnen ska en munbedömning göras.  Lämpligen görs detta med hjälp av ett validerat munbedömningsinstrument som ROAG (Revised Oral Assessment Guide) och nödvändiga åtgärder sätts in.  Givetvis är det viktigt att effekten av genomförda åtgärder följs upp efter ett bestämt tidsintervall för att säkerställa effektivitet. Speciell uppmärksamhet måste ges till patienter som har eller är i risk för att utveckla problem med munhälsan. En noggrann munhåleinspektion behövs också när en patient ändrar sitt ätbeteende, exempelvis vägrar att äta eller reagerar onormalt på kall och varm mat eller dryck. Läs mer i texten om munbedömningsinstrument.

Även om patienten själv sköter sin munvård bör en regelbunden inspektion av munhålan genomföras, eftersom problem inte alltid uppmärksammas och rapporteras av individen själv.

Gör så här:

  1. Säkerställ att belysningen är god. Använd gärna LED-ficklampa och spatel.
  2. Lyft ut överläpp respektive underläpp för att säkerställa fullgod insyn.
  3. Bedöm tänder, proteser, slemhinnor och tunga.
  4. Rapportera till ansvarig sjuksköterska som dokumenterar:
    - Beläggningar och skador på tänder och proteser.
    - Sår, rodnader och beläggningar på slemhinnor och tunga.

Kontakta tandläkare, tandhygienist eller läkare vid behov eller i de fall du bedömer en grad 3 i ROAG instrumentet.

Bild som visar inspektion av munhåla
Använd gärna en LED-ficklampa för att skapa insyn vid ROAG-bedömningen. Det är lättare att se om patienten ligger ner vid bedömningen.
Bild som visar munvinkelragader
Sprickor och sår i mungipan (angular chelit) registreras som en grad 2 i ROAG-instrumentet.
Bild som visar tandköttsinflmmation
Tandköttsinflammation (gingivit) registreras som en grad 2 i ROAG-instrumentet.

Läs mer i Vårdhandboken

Basala hygienrutiner och klädregler

Samlingssida för alla sidor inom basala hygienrutiner och klädregler.

Patientens rättsliga ställning

Läs om vårdgivarens skyldigheter och patientens valmöjligheter. Det finns också information om vart patienten kan vända sig om hen inte är nöjd.

Avvikelse- och riskhantering

Här kan du läsa mer om vårdgivarens ansvar för att utveckla och säkerställa kvaliteten i verksamheten. Det finns också information om att bland annat rapportera risker och anmäla avvikelser.

Dokumentation

För att säkerställa att patienten får en god och säker vård finns en lagstadgad skyldighet att föra patientjournal över de bedömningar och beslut som har gjorts avseende patientens vård och behandling.

Till toppen av sidan