Principer för val av förband

Förbandet ska väljas efter sårets tillstånd och patientens förutsättningar.

Grundkrav på förband

Ett förband ska

 • skapa bästa tänkbara miljö för sårläkning, i allmänhet fuktighetsbevarande miljö
 • vara bakterietätt, det vill säga skydda mot bakterier från omgivningen och mot att bakterier från såret sprids till omgivningen
 • ha en uppsugande förmåga och kunna behålla sårvätskan i förbandet
 • inte fastna i såret
 • kännas behagligt för patienten och lindra smärta
 • tolereras av huden och inte ge överkänslighetsreaktioner
 • vara formbart även på svårbandagerade delar av kroppen
 • vara väldokumenterat
 • så långt som möjligt inte hindra personens dagliga aktiviteter.

Förbandstyper

Alginater

Alginatförband används till vätskande och blödande sår. Förbanden tillverkas av alger som suger upp vätska. Förbandet bildar en gel i kontakt med sårvätska och är lätt att avlägsna.

Gelbildande hydrofiberförband

Hydrofiberförband är ett högabsorberande gel-bildande förband som används till mycket vätskande sår. Förbandet suger upp vätska vertikalt, vilket förhindrar uppluckring av sårkanterna. Förbandet bildar en gel, vilket ger en fuktig sårmiljö, gör det skonsamt mot såret och gör det lätt att avlägsna. Det passar till sår som vätskar eller blöder, svårläkande sår, till exempel fot- eller bensår och trycksår, och läggs då på torrt. Hydrofiberförband kan också förfuktas med natriumklorid och användas för att exempelvis hålla blottlagda senor fuktiga. Finns även med silver.

Hydrogeler

Hydrogeler håller såret fuktigt, är ofta smärtlindrande och har också en upprensande förmåga på fibrinbeläggningar och nekroser. Ta inte för mycket gel så att den sprids till omkringliggande hud och därmed luckrar upp den.

Hydrokolloidala förband

Hydrokolloidala förband är tättslutande och skapar en fuktighetsbevarande sårmiljö vilket underlättar upplösning av fibrinbeläggningar och nekroser. Förbandet passar till trycksår, fibrinbelagda eller nekrotiska sår, bensår och lätt vätskande sår. Det kan sitta på ett par dagar, upp till en vecka, och har ofta en smärtlindrande effekt. Vid fotsår hos personer med diabetes och infekterade sår, där såren kräver täta inspektioner, används ocklusiva förband restriktivt. Försiktighet krävs vid skör hud.

Polyuretanskum

Polyuretanskumförband absorberar vätska och håller den kvar i förbandet, vilket minskar risken för uppluckring av omkringliggande hud men behåller fukten i såret. Förbandet passar för lätt till måttligt och i vissa fall rikligt vätskande sår och kan kombineras med hydrogeler. Olika polyuretanskumförband har olika absorbtionsförmåga. En del polyuretanskumförband innehåller skonsamma antiseptiska medel. Polyuretanskumförband med silikonyta minskar smärta vid förbandsbyten.

Sårbäddsskydd

Sårbäddsskydd används ibland närmast såret för att skydda granulationsytan. Sårbäddsskyddet ser ut som ett nät och är antingen gjort av silikon eller behandlat med salva för att minska risken för att täckförband ska fastna i såret.

Preparat vid kraftig biobörda/sårinfektion

Jodpreparat

Jodpreparat används vid illaluktande sår/klinisk infektion. Preparaten finns som pasta, puder eller kompresser.

Silverpreparat

Silverpreparat finns i olika beredningsformer och av olika fabrikat. De är verksamma som lokalbehandling vid olika typer av infektioner med aeroba och anaeroba bakterier. De finns även i kombination med kol. Next Generation Antiseptic Dressing är ett biofilmsbrytande silverförband.

Hydrofoba förband

Bakterie- och svampbindande förband används för att minska bakteriemängden i sår.

Medicinsk honung

Används vid akuta och svårläkta sår, maligna tumörsår, andra gradens brännskador och infekterade sår. Kan i vissa fall framkalla kortvarig sveda i såret. Honungsförband är bakteriedödande och kan förhindra lukt.

Förband med polyhexanide (PHMB)

Vid misstanke om kraftig biobörda/sårinfektion kan förband med polyhexanide användas. Detta är ett "modernt" antiseptikum som finns i olika koncentrationer och former.

Surfaktantmedel, bryter biofilm

Används för sårrengöring vid misstanke om biofilm/riklig bakterietillväxt. Innehåller betain och polyhexanide. Surfaktant finns även i silverförbandet Next Generation Antiseptic Dressing.

Välj förband efter sårtyp

Vid torra sår

 • Välj hydrokolloidplattor, polyuretanskumplattor eller hydrogelpreparat för fuktighetsbevarande sårläkning.
 • Byt förband 1-2 gånger i veckan.
 • Om en person med diabetes har infekterade fotsår ska förbandet bytas dagligen. Fotsår hos personer med diabetes kräver täta kontroller. Läs mer om fotsår hos personer med diabetes i texten Fotsår hos personer med diabetes.

Vid kraftig sårsekretion

 • Byt förband vid behov om såret luktar illa eller har kraftig sekretion, oftare vid sårinfektion och vid fotsår hos personer med diabetes. Om sårsekretionen ökar och misstanke om riklig kolonisation eller sårinfektion finns bör lokala antiseptiska preparat (jod, silver, PHMB, medicinsk honung eller hydrofobt förband) användas. Vid misstanke om sårinfektion ska läkarkontroll göras för ställningstagande till antibiotikabehandling.
 • Vid kraftig sårsekretion bör ett högabsorberande förband användas, till exempel hydrofiberförband, alginatförband och/eller polyuretanskumförband eller superabsorbent. Negativt tryck (NPWT) kan också vara till stor hjälp.

Vid illaluktande sår

Störande lukt från svårläkta sår beror i allmänhet på växt av bakterier, vanligtvis Pseudomonas aeruginosa eller anaeroba bakterier, ofta blandflora.
Dålig lukt kan också uppstå vid bandagering med tättslutande förband. Då beror lukten ofta på död vävnad som bryts ner.

När orsaken till lukten har identifierats sätts behandling in:
1. Rengör såret noga och rensa upp det.
2. Om orsaken till lukten är anaeroba bakterier kan systemisk behandling med antibiotika i vissa fall behöva ordineras. Lukt i sår behandlas oftast lokalt.
3. Kombinera med exempelvis biofilmsbrytande silverförband.
4. Illaluktande sår läggs om oftare och man väljer exempelvis ett honungsförband eller kolförband, ett silver- eller kol/silverförband, eller ett hydrofobt förband.

Vid smärtsamma sår

Avlägsnande av förband och rengöring av såret har rapporterats vara mest smärtsamt. Använd aldrig förband som häftar vid såret, om förbandet skulle fastna, så blöt bort det. Rengöring ska alltid ske med kroppsvarm vätska.

 • Hydrogel närmast såret kan lindra smärtan. Förband med silikonyta minskar smärtan vid förbandsbyten.
 • I allmänhet lindras smärtan också om såret behandlas ocklusivt, det vill säga med tättslutande förband.
 • Patienten kan behöva farmakologisk smärtbehandling.
 • Elektrisk nervstimulering, TENS, via huden har i vissa fall smärtlindrande effekt.
 • Sårsmärta kan bero på en infektion. Såret lokalbehandlas då under en begränsad tid med jod-, silver- eller honungsförband, alternativt förband med polyhexandie (PHMB) eller hydrofobt förband. Vid misstanke om klinisk infektion där smärta kan vara ett tecken tas alltid läkarkontakt för ställningstagande till antibiotikabehandling.
 • Sår med ihållande smärta där man uteslutit sårinfektion som orsak kan under en period behandlas med sårförband med ibuprofen.
 • Smärtsamma sår kan också behandlas med läkemedel med lokal smärtstillande effekt, exempelvis morfingel.

Långvarig smärta i svårläkta sår kan bero på att såret "fastnat" i inflammationsfasen. Ämnen som histamin och bradykinin retar nervändar i såret. Förband med glycerin kan med fördel prövas.

Läs mer i Vårdhandboken

Basala hygienrutiner och klädregler

Samlingssida för alla sidor inom basala hygienrutiner och klädregler.

Patientens rättsliga ställning

Läs om vårdgivarens skyldigheter och patientens valmöjligheter. Det finns också information om vart patienten kan vända sig om hen inte är nöjd.

Avvikelse- och riskhantering

Här kan du läsa mer om vårdgivarens ansvar för att utveckla och säkerställa kvaliteten i verksamheten. Det finns också information om att bland annat rapportera risker och anmäla avvikelser.

Dokumentation

För att säkerställa att patienten får en god och säker vård finns en lagstadgad skyldighet att föra patientjournal över de bedömningar och beslut som har gjorts avseende patientens vård och behandling.

Till toppen av sidan