Sårbehandling

Utredning av cirkulatoriska orsaker

Arteriell cirkulation, ankeltrycksindex

Det ingår i den basala utredningen att fastställa arteriell cirkulation med doppler.

Tillvägagångssätt vid mätning

Låt patienten vila före mätningen, helst liggande i 10 minuter.

 1. Mät systoliskt blodtryck i båda armarna med dopplerproben. Det högsta värdet som registreras används om värdena skiljer sig åt.
 2. Fäst en blodtrycksmanschett runt patientens fotled, i ankelhöjd, inte upp mot vaden. Täck såret med plastfilm om såret finns inom det aktuella mätområdet.
 3. Applicera rikligt med gel över arteria dorsalis pedis och arteria tibialis posterior.
 4. Håll proben i 45 o-vinkel och lyssna efter pulsationsljud.
 5. När pulsationer hörs, pumpa upp blodtrycksmanchetten på foten tills ljudet försvinner. När ljudet är borta, släpp långsamt ut luften och anteckna värdet när pulsationerna hörs igen = ankeltrycket.
 6. Det högsta värdet som registreras används om enbart den ena artären kan avlyssnas eller om värdena skiljer sig åt.
 7. Mät ankel/armtrycksindex i båda benen. Ankeltrycket delat i armtrycket ger aktuellt värde.
 8. Efter mätning rengörs manschett och doppler med alkoholbaserat ytdesinfektionsmedel med tensider.

Se lokala anvisningar angående rengöring av utrustning som delas mellan patienter/vårdtagare.

Tryckmätning med doppler

Referensvärden för ankel-/armtrycksindex

 • 0,9 –1,4 innebär normal arteriell cirkulation
 • 0,8 –0,9 innebär normal-måttlig arteriell cirkulation
 • 0,7 –0,8 innebär något nedsatt arteriell cirkulation
 • < 0,7 innebär nedsatt arteriell cirkulation
 • < 0,5 innebär kritisk ischemi.

Dessa värden gäller artärtrycket under manschetten, inte vid proben. Värdena ska inte ses isolerade utan kombineras med klinisk bedömning och anamnes [7].

Inkompressibla kärl förekommer framförallt hos personer med diabetes och kronisk njursvikt. Ankel-/armtrycksindex måste därför tolkas med stor försiktighet hos dessa personer och tåtrycksmätning ger då ett säkrare värde. Tåtrycksmätning utförs vanligtvis på medicinsk enhet för klinisk fysiologi men idag finns även möjlighet att utföra tåtrycksmätning inom primärvård [1,7].

Referensvärden för tåtrycksindex

 •  > 0,65 innebär normal arteriell cirkulation
 • 0,5–0,65 innebär något nedsatt arteriell cirkulation
 • 0,3–0,49 innebär nedsatt arteriell cirkulation
 •  < 0,3 innebär kritisk ischemi

För att vidare utreda den arteriella cirkulationen och eventuella förträngningar kan ultraljud av kärlen utföras. MR-angio och DT-angio utförs i de flesta fall för kartläggning inför planerad invasiv kärlbehandling.

Venös cirkulation

Objektiva undersökningar som bekräftar venös insufficiens och utesluter annan genes ska utföras och diagnosen ska inte enbart baseras på tecken och symtom.

Venös reflux går att påvisa med handdoppler och kan styrka misstanken om venös insufficiens. För diagnos måste detta dock kompletteras med venduplex. Resultatet av denna styr vidare val av behandlingsmetod [9].

Till toppen av sidan