Sårbehandling

Sårbehandling enligt ren och steril rutin

Referenserna [1, 6, 26] gäller generellt för sidan.

Val av ren eller steril metod sker enligt lokala rutiner och ordinationen ska dokumenteras i patientjournalen.

När det gäller övergripande sårrengöringsmetoder ska verksamhetschefen eller den medicinskt ansvariga sjuksköterskan (MAS) fatta principbeslut om, hur och när steril eller ren rutin ska tillämpas för olika typer av sår.

Steril rutin

Följ enhetens fastlagda sårbehandlingsrutiner för olika typer av sår.

Vid steril rutin används sterila instrument, sterilt material och sterila vätskor genomgående under hela omläggningen.

Steril rutin tillämpas för

 • operationssår som kräver omläggning inom 48 h efter operation
 • operationssår så länge det finns dränage eller om såret vätskar eller blöder
 • sår som står i förbindelse med en led, sena eller steril (ofta djupare belägen) kroppshåla
 • infektionskänsliga patienter. Vilka som ingår i denna kategori avgörs av den patientansvarige läkaren.

Följ tillverkarens bruksanvisning för förvaring och kassering av öppnade förpackningar med steril vätska. 

Ren rutin

Omläggning med ren rutin används vid sår som inte har förbindelse med led, sena eller steril kroppshåla. Ren rutin tillämpas vid alla sår som inte kräver steril omläggning. Ren rutin innebär att sår rengörs med färsktappat, kroppstempererat kranvatten (om möjligt dusch) och rena produkter.

Läs mer om arbete enligt ren rutin i Vårdhandbokens texter om ren och steril rutin utanför operationsenheter.

Material

 • skyddshandskar
 • engångs plastförkläde
 • förband till aktuellt sår
 • kompresser
 • eventuellt ren behållare med kroppstempererat kranvatten
 • eventuell kräm, salva eller hudskydd

Förberedelser

 • Desinfektera avlastningsbord/uppdukningsyta med medel för ytdesinfektion och duka upp materialet.
 • Klicka ut eventuella salvor och krämer på en kompress.
 • Fråga om eventuell smärtlindring inför såromläggning.

Tillvägagångssätt

Gör så här: 

  1. Desinfektera händer.
  2. Ta på engångs plastförkläde.
  3. Desinfektera händer och underarmar och ta på handskar.
  4. Ta bort det använda förbandet.
  5. Ta av använda handskar, desinfektera händer och underarmar.
  6. Ta på nya handskar.
  7. För optimal rengöring duscha om möjligt såret i kroppstempererat kranvatten, alternativt tappa upp vattnet i ren behållare/skål genom att spola ur kranen en minut (var observant på om du tagit i duschmunstycket eller kranen då ytterligare desinfektion av händer och byte av handskar blir nödvändig).
  8. Blöt kompresser och rengör sår och omgivande hud. Arbeta inifrån såret och ut mot omgivande hud. Läs mer på sidan om sårrengöring.
  9. Ta av handskar, desinfektera händer och underarmar.
  10. Ta på nya handskar.
  11. Vid behov behandla omgivande hud med kräm och/eller hudskydd.
  12. Ta av handskar, desinfektera händer och underarmar.
  13. Applicera förband. Ta enbart på handskar om du riskerar att komma i kontakt med såryta eller skadad hud.
  14. Desinfektera händer och underarmar.

Efter sårbehandlingen

 1. Omhänderta det använda engångsmaterialet, instrument, eventuell behållare och smutsigt omläggningsmaterial omedelbart efter avslutad rengöring eller omläggning.
 2. Avfallet slängs vanligtvis i en soppåse som hushållsavfall.
 3. Rengör och desinfektera material för flergångsbruk.
 4. Punktdesinfektera  de arbetsytor som har använts under såromläggningen med ytdesinfektion innehållande tensider.
 5. Desinfektera händer och underarmar.
Till toppen av sidan