Sårbehandling

Kompressionsbehandling

Kompression spelar en avgörande roll vid behandling av bensår. Kompression bidrar till att förbättra både venös cirkulation samt arteriell genomblödning. Vidare förbättras dräneringen av lymfvätska och inflammatoriska processer i vävnaden minskar.

Kompression är avgörande vid venösa bensår [1,7,13] men även i behandling av de flesta bensår, då ödem är vanligt förekommande [1,7].

Kompressionsbandagering

Arteriell cirkulation, ankelindex och tåtrycksmätning 


Referensvärden ankel-/armtrycksindex 

 • >1,4 misstanke om felvärde r/t stela kärl
 • 0,9–1,4 innebär normal arteriell cirkulation  
 • 0,8–0,9 innebär normal-måttligt arteriell cirkulation  
 • 0,7–0,8 innebär något nedsatt arteriell cirkulation  
 • < 0,7 innebär nedsatt arteriell cirkulation 
 • < 0,5 innebär kritisk ischemi 

Referensvärden tåtrycksindex  

 • > 0,65 Innebär normal arteriell cirkulation 
 • 0,5–0,65 innebär något nedsatt arteriell cirkulation  
 • 0,3–0,49 innebär nedsatt arteriell cirkulation  
 • < 0,3 innebär kritisk ischemi   

Läs mer om arteriell cirkulation, ankeltrycksindex under Utredning av cirkulatoriska orsaker.

Kompressionstryck  

När trycket för kompression beskrivs är det vanligtvis det trycket som kompressionen utövar vid ankeln i vila som anges. De mest förekommande trycken är 20–40 mmHg. Produkter som har ett tryck på 20 mmHg benämns ofta som ”lite” alternativt “light” och kan användas när patienten har en arteriell nedsättning.

Trycket som anläggs påverkas av flera faktorer:

 • Benets omfång - smalare omfång leder till högre tryck.
 • Bindans bredd - mindre bredd leder till ökat tryck.
 • Överlappning - tätare lindning leder till högre tryck.
 • Bindans sträckning - högre sträckning leder till ökat tryck.

Detta resonemang utgår från LaPlace lag.

Gradering av tryck med bindor               

Lätt                        < 20 mmHg

Måttligt               ≥ 20–40 mmHg

Högt                      ≥ 40–60 mmHg

Mycket högt     ≥ 60 mmHg

Vägledning för kompressionstryck i förhållande till ankelindex (ABI)

Kraftig kompression ≥ 40mmHg rekommenderas framförallt vid venösa sår. Mycket kraftig kompression är indicerat vid behandling av lymfödem och tillämpas sällan vid behandling av bensår.

Vid ABI ≥ 0,6 mmHg kan lätt till måttlig kompression tillämpas.

Vid ABI ≥ 0,5 mmHg kan lätt kompression tillämpas.

Vid ABI <0,5 mmHg är kompression kontraindicerat.

Kunskap

För att kunna utföra en säker kompressionsbehandling är det viktigt att känna till de kompressionsprodukter som finns. Bindor finns i en mängd olika utföranden med varierande kompressionstryck, elasticitet samt lindningstekniker. Kunskap om korrekt lindningsteknik för den aktuella bindan är viktig.

Det bör finnas kompressionsprodukter från mild till kraftig kompression i de verksamheter som använder sig av kompressionsbehandling. Detta så att dosen kan anpassas efter behov. För korrekt anlagd kompression, se tillverkarens bruksanvisning.

Compliance

För en framgångsrik behandling bör patienten få information och undervisning om sitt bensår både skriftligt och muntligt och förstå vikten av kompressionsbehandlingen. Har patienten stark smärta och därför svårt att tåla kompressionen kan det initialt behövas ordination på starkare smärtlindring som läkare ordinerar.  

Olika typer av kompressionsprodukter

Det finns flertalet olika typer av kompressionsbehandling så som strumpor, bindor övertrycksbehandling och justerbar kompression. Vanligtvis används bindor vid behandling av svårläkta sår och strumpor i preventivt syfte. Kompressionspump används vanligtvis om bindor alternativt strumpor har otillräcklig effekt. Justerbar kompression kan användas vid svårläkta sår samt i preventivt syfte. 

Flerlagerssystem/Multikomponentsystem

Erbjuder effektiv kompression i upp till en vecka och innehåller samtliga delar för en anlagd kompression. Dessa system förekommer ofta i två varianter, en med hög dos kompression (ca 40 mmHg) samt en med reducerad kompression (20 mmHg) som brukar benämnas “light” alternativt “lite”. Multikomponentsystemen kan skilja sig åt i typ av binda då en del innehåller en elastisk komponent medan andra är rent lågelastiska. De högelastiska är att föredra vid behandling av inaktiva patienter då denna binda ger ett högre vilotryck.

Mellanelastisk klisterbinda (Kohesiv binda)

Självhäftande klistrig linda som kan användas vid behandling av ödem samt som stödbinda. Denna kan vara att föredra vid behov av mer frekvent förbandsbyte alternativt om lägre tryck är önskvärt till en början. Lindas denna med 50 % överlappning samt 50 % sträckning ger den en dos av kompression på 20 mmHg vid vristen. Vid tätare överlappning och högre sträckning ökas kompressionstrycket. Här kan man behöva komma upp i cirka 75 % överlappning för att uppnå kompression på 40 mmHg. Läs tillverkarens rekommendationer för att utföra korrekt applicering.

Högelastisk/Långsträcksbinda av bomull

Binda som ger ett högt vilotryck. Används framförallt vid idrottsskador så som fotledsvrickning, muskel och ledskador eller vid kraftiga ödem. Denna tas av till natten.

Lågelastisk/Kortsträcksbinda av bomull 

Ger ett högre tryck vid vadmuskelarbete men lågt tryck i vila, därav sämre effekt på patienter som är sängliggande eller rullstolsburna. Kan sitta kvar även nattetid. Eftersom bindan arbetar med vadmuskeln är det svårt att ange vilket tryck bindan ger.

Justerbar kompression

Justerbar kompression är en typ av tygstycke med flertalet kardborreflärpar som fästs på extremiteten. Flärparna har kardborreband som dras åt runt benet och skapar kompression. Systemet är reglerbart och kan användas som alternativ till vanlig lindning eller kompressionsstrumpor.

I början av behandlingen kan omfångsmåtten variera. När benet komprimeras och ödemet samt benomfånget minskar avtar även kompressionen. Kardborrebanden kan då justeras efter hand för att hela tiden uppnå ordinerad kompression. Både personal och/eller patient kan justera efter aktuellt mått när ödemet avtar. Detta för att säkerställa avtagande kompression och en optimal kompression som varar hela dagen. Materialet ger ett högt arbetstryck och ett lågt vilotryck och kan med fördel användas även nattetid.

Livslängden på denna kompression beräknas till cirka 6 månader vilket även har en positiv påverkan på miljön. Vissa produkter använder ett intergrerat BPS (built in pressure system) system som visar exakt vilken kompression som appliceras och behandlingen blir därmed inte beroende av vem som utför den. Det finns även justerbar kompression där man enbart sträcker och fäster bandet. Patient eller personal kan då utföra detta igen när kompressionen känns eller ser lös ut.

Minskning av ödem och effekt av kompression följs med omfångsmått runt ankel samt vad.

Till toppen av sidan