Sårbehandling

Akuta sår

Vid akuta, traumatiska sår är det viktigt att känna till vilket våld som har förorsakat såret. Det har betydelse för behandlingen, som måste inkludera en noggrann rengöring och avlägsnande av främmande kroppar.

  1. Ren rutin rekommenderas, utom vid sår som står i förbindelse med en led eller vid annan djupare normalt steril vävnad. Då gäller steril rutin.
  2. Om såret inte blottlägger en normalt steril kroppsstruktur som bukhåla, senor, leder eller ben: Spola rikligt med färsktappat, kroppstempererat kranvatten.
  3. Gör rent såret och omgivande hud noggrant.
  4. Avlägsna alla främmande kroppar, till exempel grus, stickor, splitter och asfalt som kan ge bestående missfärgning.
  5. Kirurgisk revision av sårkanterna och suturering görs av läkare.
  6. Huvudprincip är fuktighetsbevarande sårbehandling.
  7. Informera patienten om att det är viktigt att uppmärksamma tecken på infektion, till exempel rodnad runt eller svullnad av sårområdet, smärta, värmeökning och feber. Det är viktigt att patienten vet vart han/hon ska vända sig för omedelbar kontakt vid sådana symtom.

Behandling med lokalt negativt tryck (NPWT)

Denna metod tillämpas efter upprensning av sår och vid många olika typer av sår. Detta kan också ofta minska mikroödemen i sårets närhet. En svamp eller specialkompress appliceras i såret och ansluts till en sugenhet som är kopplad till en pump. Graden av negativt tryck kan regleras. Sårexudatet uppsamlas i en särskild behållare. Det finns också idag flera alternativa engångs-negativt tryck-förband där sårsekretet samlas upp i förband med stor kapacitet. NPWT-behandling har fått stor betydelse för modern sårbehandling och för att förebygga sårinfektioner och sårrupturer för riskpatienter som genomgår kirurgiskt ingrepp.

Läs mer i Vårdhandboken

Basala hygienrutiner och klädregler

Samlingssida för alla sidor inom basala hygienrutiner och klädregler.

Patientens rättsliga ställning

Läs om vårdgivarens skyldigheter och patientens valmöjligheter. Det finns också information om vart patienten kan vända sig om hen inte är nöjd.

Avvikelse- och riskhantering

Här kan du läsa mer om vårdgivarens ansvar för att utveckla och säkerställa kvaliteten i verksamheten. Det finns också information om att bland annat rapportera risker och anmäla avvikelser.

Dokumentation

För att säkerställa att patienten får en god och säker vård finns en lagstadgad skyldighet att föra patientjournal över de bedömningar och beslut som har gjorts avseende patientens vård och behandling.

Till toppen av sidan