Vad tycker du om 1177 för vårdpersonal?

Enkäten riktar sig till personal inom hälsa, vård och omsorg. Syftet är bland annat att få veta vilken funktionalitet det finns behov av på den nya plattformen 1177 för vårdpersonal. Enkäten tar ett par minuter att fylla i och dina svar är anonyma.

 

Till enkäten
Nutrition

Nutrition

Innehåll - Nutrition

Visa innehåll som:
 • Nutrition - Översikt

  Ett gott näringstillstånd är en förutsättning för att undvika sjukdom och återvinna hälsa. Alla har rätt att få en adekvat, till individen och dennes (sjukdoms-) tillstånd anpassad näringstillförsel.

 • Målsättning för nutritionsbehandling

  Alla patienter ska ha en näringstillförsel som är anpassad till individens sjukdomstillstånd och behov.

 • Ansvarsfördelning

  Nutritionsomhändertagande bygger på tvärprofessionell samverkan, där olika professioner bidrar med kunskap utifrån respektive yrkesperspektiv.

 • Riskidentifiering och riskbedömning

  För att identifiera, bedöma, diagnostisera och behandla nutritionsproblem krävs en strukturerad process som följer samma struktur som en vårdprocess.

 • Utredning

  Om hälso- och sjukvården identifierar att patienten löper risk för undernäring eller konstaterar att patienten är i ett undernäringstillstånd gör man en utredning för att fastställa bakgrund, art och grad av det aktuella nutritionsproblemet.

 • Behandling och vårdplan

  God vård innebär att individen får en god och säker vård utifrån sina behov och den aktuella situationen. Patienten ska få individuellt anpassad information om sitt hälsotillstånd och om de metoder för undersökning, vård och behandling som finns.

 • Kost

  Här beskrivs olika sorters kost. Till exempel normalkost, specialkost och konsistensanpassad kost.

 • Att underlätta ätandet

  Det kan finnas många olika skäl som motiverar ordination av ätstödjande åtgärder som syftar till att underlätta och stödja ätande för optimalt intag av energi- och näringsämnen, värdighet och livskvalitet.

 • Uppföljning och utvärdering

  Behandlingen ska bedömas, dokumenteras och utvärderas kontinuerligt under vårdtillfället. Patienten och närstående ska vara delaktiga i vården.

 • Energi-, närings- och vätskebehov

  För att upprätthålla kroppsvikten krävs balans mellan intag och förbrukning av energi. Energiutgifterna består i huvudsak av två delar, basal energiåtgång för att hålla kroppstemperaturen och försörja organen med energi och energiåtgång till följd av fysisk aktivitet.

 • Referenser och regelverk

  Referenser och regelverk för Vårdhandbokens texter om nutrition.

 • Relaterad information

  Relaterad information för Vårdhandbokens texter om nutrition.

 • Testa dina kunskaper

  Här kan du testa dina kunskaper inom nutrition.

Till toppen av sidan