Utredning

NUTRITION

Om hälso- och sjukvården identifierar att patienten löper risk för undernäring eller konstaterar att patienten är i ett undernäringstillstånd gör man en utredning för att fastställa bakgrund, art och grad av det aktuella nutritionsproblemet. En eventuell sjukdoms förväntade påverkan på näringstillståndet måste vägas in i bedömningen. Utredningen ger underlag för att planera och besluta om nutritionsbehandling och ätstödjande åtgärder. Utredningen kan exempelvis omfatta följande:

 • Bakomliggande sjukdom kan till exempel vara organsjukdom, cancersjukdom, depression, demenssjukdom, diabetes eller smärttillstånd. Det är särskilt viktigt att ta ställning till om det finns en oupptäckt sjukdom, till exempel cancer, bakom nutritionsproblemet.
 • Mag-tarmrelaterade besvär. Gasbesvär, diarré, magsmärta, förstoppning.
 • Medicinsk behandling. Nyligen genomgången kirurgi, strålbehandling eller cytostatika som påverkar näringsintag, energiomsättning eller metabolism.
 • Läkemedelsbehandling kan orsaka till exempel illamående, muntorrhet eller förstoppning.
 • Ökat energibehov kan bero på hög fysisk aktivitet, som till exempel kan förekomma vid vandrande betende i samband med demens, hög muskeltonus eller ökat andningsarbete (till exempel vid KOL).
 • Dålig mun- och tandstatus. Tuggsvårigheter.
 • Svårigheter att svälja. Patienten kan få svårigheter att svälja till exempel vid stroke, Mb Parkinson, MS, ALS och andra neurologiska tillstånd och vid sjukdomar i svalg och matstrupe.
 • Funktionella svårigheter att äta som kan bero på motoriska handikapp som till exempel halvsidig förlamning efter stroke.
 • Kulturella, etniska och sociala faktorer exempelvis trosuppfattning, sorg eller byte av boende.
 • Multipel födoämnesallergi eller födoämnesöverkänslighet.

För att få en helhetsbild av patientens nutritionsproblem kan man också behöva göra

 • en analys av mat- och vätskeintag med hjälp av registrering
 • måltidsobservationer
 • en näringsvärdesberäkning
 • en beräkning av energiomsättning och kroppssammansättning.

Blodprov

S-albumin sjunker som ett resultat av undernäring eller inflammation. Värdering av S-albumin bör därför alltid ske med beaktande av eventuell inflammation, se CRP nedan.

CRP (C-reaktivt protein) är en inflammationsmarkör och bör alltid uppmärksammas vid bedömning av nutritionsstatus för att få en uppfattning om graden av katabolism (kroppsnedbrytande reaktioner).

Diagnosen undernäring definieras som "Tillstånd där brist på energi, protein eller andra näringsämnen har orsakat mätbara och ogynnsamma förändringar i kroppens sammansättning, funktion eller av en persons sjukdomsförlopp" [1]

Mun- och tandstatus

Riskbedömning kan lämpligen ske med hjälp av Revised Oral Assessment Guide (ROAG) som används för alla över 65 år i registret Senior alert och för alla med stor påverkan på allmäntillstånd eller funktionsnivå. Bedömningen bör ske inom ett dygn efter inskrivning.

Diagnoskriterier för tillståndet undernäring

Patienten ha en viktförlust på mer än 10 procent av sin habituella vikt. Patienten ska också ha något av följande symtom [1]:

 • Body mass index (BMI) <19 kg/m2 om <70 år, <21 kg/m2 om >70 år
 • Fettfrimasseindex (FFMI) <15 kg/m2 (kv), <17 kg/m2 (män)
 • Fettmasseindex (FMI) <4 kg/m2 (kv), <2 kg/m2 (män)
 • Gånghastighet <1 m/s
 • Nedsatt handgreppsstyrka (mätt med validerat instrument och relaterat till relevant ung referenspopulation)

Sjuksköterskor använder omvårdnadsdiagnoser inom nutritionsområdet, till exempel Risk för undernäring relaterat till aptitlöshet och Risk för undernäring relaterat till ofrivillig viktförlust. 

Dietister ställer nutritionsdiagnos på det problem som ska bli föremål för nutritionsåtgärder. En nutritionsrelaterad medicinsk diagnos kan också ställas med utgångspunkt från ICD-10.

Bild som visar exempel på nutritionsvårdprocess
Exempel på en nutritionsvårdprocess (Socialstyrelsen. Näring för god vård och omsorg - en vägledning för att förebygga och behandla undernäring)
Till toppen av sidan