Nutrition

Riskidentifiering och riskbedömning

För att identifiera, bedöma, diagnostisera och behandla nutritionsproblem krävs en strukturerad vårdprocess. Riskbedömning utförs på samtliga patienter av hälso- och sjukvårdspersonal med kompetens för uppgiften. Enligt ESPEN guidelines [1, 5] ska detta ske inom 24–48 timmar och därefter med regelbundna intervall. Riskbedömningen indikerar om en patients näringstillstånd och bakomliggande orsaker behöver utredas vidare [1, 5].

Riskbedömningen görs genom värdering av tre bedömningspunkter; oavsiktlig viktförlust, ätsvårigheter och undervikt. Vart och ett av dessa tillstånd har stark evidensgrad med avseende på risk för ett ogynnsamt kliniskt förlopp. Bedömningspunkterna ingår också flera instrument för att diagnostisera undernäring [14].

• Oavsiktlig viktförlust, tecken på negativ energibalans.

• Ätsvårigheter, till exempel aptitlöshet eller tugg- och sväljproblem.

• Undervikt, det vill säga body mass index (BMI) är mindre än 20 kg/m2 (för patienter under 70 år) eller BMI är mindre än 22 kg/m2 (för patienter 70 år och äldre).

Dessa bedömningspunkter föreslås bland annat av Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) [15] och är ursprungligen hämtade från Socialstyrelsens tidigare publikation Näring för god vård och omsorg – en vägledning för att förebygga och behandla undernäring (2011) [16]. Om bedömningen pekar mot att patienten har ett eller flera av de tre tillstånden bör en utredning av näringstillståndet genomföras.

Det finns olika formulär för att identifiera och bedöma risken för undernäring. Till exempel NRS-2002 (Nutritional Risk Screening – 2002), MUST (Malnutrition Universal Screening Test) eller SGA (Subjective Global Assessment) som används främst inom kirurgi och onkologi. De lämpar sig för akutsjukvård. MNA (Mini Nutritional Assessment) och MNA-SF (Mini Nutritional Assessment-Short Form) är anpassat för äldre individer, det vill säga 65 år och äldre. Varje verksamhet kan själv bestämma om man vill använda något av instrumenten. Förutsättningen är att det innehåller en sammanvägd bedömning av viktförlust, ätsvårigheter, alternativt bedömning av matintag och BMI.

Till toppen av sidan