Nutrition

Riskidentifiering och riskbedömning

För att identifiera, bedöma, diagnostisera och behandla nutritionsproblem krävs en strukturerad vårdprocess. Riskbedömning utförs på samtliga patienter av hälso- och sjukvårdspersonal med kompetens för uppgiften. Rekommendationen är att detta ska ske inom 24–48 timmar efter inläggning på vårdavdelning och vid inflyttning till vård- och omsorgsboende, därefter med regelbundna intervall [1,6]. Riskbedömningen indikerar om en patients näringstillstånd och bakomliggande orsaker behöver utredas vidare [1,6].

Riskbedömningen görs genom värdering av tre bedömningspunkter:

  • Oavsiktlig viktförlust. Tecken på negativ energibalans. 
  • Ätsvårigheter, till exempel aptitlöshet eller tugg- och sväljningsproblem.
  • Undervikt, det vill säga BMI (Body Mass Index) mindre än 20 kg/m² (för personer under 70 år) eller BMI mindre än 22 kg/m² (för personer 70 år och äldre).

Vart och ett av dessa tillstånd har stark evidensgrad avseende risk för ett ogynnsamt kliniskt förlopp. Bedömningspunkterna ingår också i flera instrument för att diagnostisera undernäring [20].

Bedömningspunkterna rekommenderas i Socialstyrelsens kunskapsstöd om att förebygga och behandla undernäring [1]. Om patienten uppfyller en eller flera av dessa tre bedömningspunkter bör en utredning av näringstillståndet genomföras.

Det finns olika instrument för att identifiera och bedöma risken för undernäring. Till exempel NRS-2002 (Nutritional Risk Screening – 2002), MUST (Malnutrition Universal Screening Test) eller SGA (Subjective Global Assessment) som används främst inom kirurgi och onkologi. Dessa instrument lämpar sig för akutsjukvård. MNA (Mini Nutritional Assessment) och MNA-SF (Mini Nutritional Assessment-Short Form) är anpassat för personer 65 år och äldre.

Verksamheten kan fritt välja vilket instrument, inkluderat de tre bedömningspunkterna som rekommenderas av Socialstyrelsen, som man anser bäst passar för den typ av vård eller omsorg man bedriver. Förutsättningen är att en sammanvägd bedömning av viktförlust, ätsvårigheter, alternativt bedömning av matintag och BMI görs.

Läs mer i Vårdhandboken

Basala hygienrutiner och klädregler

Samlingssida för alla sidor inom basala hygienrutiner och klädregler.

Patientens rättsliga ställning

Läs om vårdgivarens skyldigheter och patientens valmöjligheter. Det finns också information om vart patienten kan vända sig om hen inte är nöjd.

Avvikelse- och riskhantering

Här kan du läsa mer om vårdgivarens ansvar för att utveckla och säkerställa kvaliteten i verksamheten. Det finns också information om att bland annat rapportera risker och anmäla avvikelser.

Dokumentation

För att säkerställa att patienten får en god och säker vård finns en lagstadgad skyldighet att föra patientjournal över de bedömningar och beslut som har gjorts avseende patientens vård och behandling.

Till toppen av sidan