Nutrition - Översikt

NUTRITION

Texterna inom nutrition i Vårdhandboken utgår från Socialstyrelsens föreskrift "Förebyggande av och behandling av undernäring" (SOSFS 2014:10), Socialstyrelsens vägledning "Näring för god vård och omsorg en vägledning för att förebygga och behandla undernäring" [1].

Ett gott näringstillstånd är en förutsättning för att undvika sjukdom och återvinna hälsa. Alla har rätt att få en adekvat, till individen och dennes (sjukdoms-) tillstånd anpassad näringstillförsel. Att få sitt energi- och näringsbehov tillgodosett är därmed en självklar mänsklig rättighet [1]. Sjukdom och där till kopplad medicinsk behandling kan dock försvåra eller omöjliggöra för den enskilde att täcka detta behov utan hjälp, samtidigt som sjukdomen i sig kan förändra behoven. Sociala, psykologiska och kulturella faktorer påverkar också förutsättningarna för ett optimalt energi- och näringsintag. Mat, måltid och ätande rymmer dessutom många andra dimensioner.

Sjukdomsrelaterad undernäring utvecklas när förbrukningen av energi och/eller näringsämnen under en tillräckligt lång period överskrider intaget. Den därpå följande utarmningen av kroppsfett och muskler tar sig olika uttryck beroende på om sjukdomsprocessen medför en inflammatorisk reaktion eller inte. Problemet är vanligt. I svenska studier har förekomsten uppskattats till 28% och bland kroniskt sjuka äldre är prevalensen ännu högre [1]. Tillståndet medför förluster i livskvalitet, lidande och en ökad risk för sjuklighet och död. Nutrition måste därför betraktas på samma sätt som annan medicinsk behandling med samma krav på utredning, diagnos, behandlingsplanering och uppföljning/dokumentation [1].

Det krävs ett strukturerat nutritionsomhändertagande - nutritionvårdsprocessen - för effektiv och säker behandling, även en tydlig ansvarsfördelning mellan olika yrkesgrupper och ett standardiserat tvärprofessionellt språk för effektiv och säker kommunikation.

Vision

Alla patienter ska erbjudas en god och säker nutritionsvård.

Till toppen av sidan