Vad tycker du om 1177 för vårdpersonal?

Enkäten riktar sig till personal inom hälsa, vård och omsorg. Syftet är bland annat att få veta vilken funktionalitet det finns behov av på den nya plattformen 1177 för vårdpersonal. Enkäten tar ett par minuter att fylla i och dina svar är anonyma.

 

Till enkäten
Nutrition

Målsättning för nutritionsbehandling

Patientrelaterade mål

Patientrelaterad målsättning för nutritionsbehandling innebär att:

 • Alla patienter ska ha en näringstillförsel som är anpassad till individens sjukdomstillstånd och behov. Det är också viktigt att beakta etiska aspekter och patientens egna önskemål[1,4,15,19].
 • Alla patienter ska få den hjälp och det stöd de behöver för att äta eller på annat sätt täcka sitt energi- och näringsbehov [1].
 • Patientens värderingar, rätt till självbestämmande och behov av delaktighet ska respekteras i all nutritionsbehandling [1].

Verksamhetsrelaterade mål

Verksamhetsrelaterad målsättning för nutritionsbehandling innebär att:

 • Rutiner för att förebygga, upptäcka och behandla undernäring ska finnas i verksamheten.
 • Nutritionsbehandling ska ske i överensstämmelse med vetenskap och beprövad erfarenhet [1].
 • Nutritionsbehandling ska ges i enlighet med principerna för personcentrerad vård vilket innebär ett partnerskap mellan patienter/närstående och professionella inom vård, omsorg och rehabilitering [1,19].
 • Det ska finnas personal med adekvat nutritionskompetens på eller knuten till vårdenheten [1].
 • Flera hälso- och sjukvårdsprofessioner bör samverka i multiprofessionella team utifrån de behov som patienten har [1].
 • Riskidentifiering och riskbedömning ska göras för att identifiera patienter som är undernärda eller riskerar att utveckla undernäring [1,20].
 • Vårdskada; lidande, kroppslig eller psykisk skada eller sjukdom samt dödsfall som hade kunnat undvikas om adekvata åtgärder hade vidtagits ska undvikas [1].
 • Nutritionsbehandling och ätstödjande åtgärder ska dokumenteras och följas upp [1].

Bestämmelser om journalföring finns i patientdatalagen (SFS 2008:355, lagändring SFS 2023:167) och i Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om journalföring och behandling av personuppgifter i hälso- och sjukvården (HSLF-FS 2016:40, ändringsförfattning HSLF-FS 2020:56).

Journalen ska enligt patientdatalagen bland annat innehålla de uppgifter som behövs för en god och säker vård (3 kap. 6 §). I 5 kap. HSLF-FS 2016:40 finns föreskrifter som kompletterar patientdatalagens bestämmelser om vilka uppgifter en patientjournal ska innehålla.

Fungerande samverkan över vårdnivåer och mellan huvudmän för att information om patientens näringstillstånd, behov, aktuell nutritionsordination, ätstödjande åtgärder och målsättning med nutritionsbehandlingen ska överföras till den vårdgivare som övertar vården [1].

Läs mer i Vårdhandboken

Basala hygienrutiner och klädregler

Samlingssida för alla sidor inom basala hygienrutiner och klädregler.

Patientens rättsliga ställning

Läs om vårdgivarens skyldigheter och patientens valmöjligheter. Det finns också information om vart patienten kan vända sig om hen inte är nöjd.

Avvikelse- och riskhantering

Här kan du läsa mer om vårdgivarens ansvar för att utveckla och säkerställa kvaliteten i verksamheten. Det finns också information om att bland annat rapportera risker och anmäla avvikelser.

Dokumentation

För att säkerställa att patienten får en god och säker vård finns en lagstadgad skyldighet att föra patientjournal över de bedömningar och beslut som har gjorts avseende patientens vård och behandling.

Till toppen av sidan