Nutrition

Målsättning för nutritionsbehandling

Patientrelaterade mål

 1. Alla patienter ska ha en näringstillförsel som är anpassad till individens sjukdomstillstånd och behov. Här är det också viktigt att beakta etiska aspekter [1,13].
 2. Alla patienter ska få den hjälp och det stöd de behöver för att äta eller på annat sätt täcka sitt energi- och näringsbehov [1].
 3. Patientens värderingar, rätt till självbestämmande och behov av delaktighet ska respekteras i all nutritionsbehandling [1].

Verksamhetsrelaterade mål

 1. Rutiner för att förebygga, upptäcka och behandla undernäring ska finnas i verksamheten.
 2. Nutritionsbehandling ska ske i överensstämmelse med vetenskap och beprövad erfarenhet [1].
 3. Nutritionsbehandling ska ges i enlighet med principerna för personcentrerad vård vilket innebär ett partnerskap mellan patienter/närstående och professionella inom vård, omsorg och rehabilitering [1].
 4. Det ska finnas personal med adekvat nutritionskompetens på eller knuten till vårdenheten [1].
 5. Flera hälso- och sjukvårdsprofessioner bör samverka i multiprofessionella team utifrån de behov som patienten har [1].
 6. Riskidentifiering och riskbedömning ska göras för att identifiera patienter som är undernärda eller riskerar att utveckla undernäring [1].
 7. Vårdskada; lidande, kroppslig eller psykisk skada eller sjukdom samt dödsfall som hade kunnat undvikas om adekvata åtgärder hade vidtagits ska undvikas [1].
 8. Nutritionsbehandling och ätstödjande åtgärder ska dokumenteras och följas upp [1].

Bestämmelser om journalföring finns i patientdatalagen (2008:355), PDL, och i Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2016:40) om journalföring och behandling av personuppgifter i hälso- och sjukvården. Journalen ska bland annat innehålla de uppgifter som behövs för en god och säker vård (3 kap. 6 § PDL). I 5 kap. HSLF-FS 2016:40 finns föreskrifter som kompletterar PDL:s bestämmelser om vilka uppgifter en patientjournal ska innehålla.

Fungerande samverkan över vårdnivåer och mellan huvudmän för att information om patientens näringstillstånd, behov, aktuell nutritionsordination, ätstödjande åtgärder och målsättning med nutritionsbehandlingen ska överföras till den vårdgivare som övertar vården [1].

Till toppen av sidan