Suturer och suturtagning

Suturer och suturtagning - Översikt

Att behandla sår är en av de vanligaste omvårdnadsåtgärderna i alla vårdformer. De flesta sår behöver täckas av med någon typ av sårförförslutningsprodukt (sårförband), oavsett hur såret har uppkommit exempelvis genom olycksfall, operation eller som komplikation till sämre blodcirkulation.

Den här texten handlar om så kallade primärläkande sår som operationssår och vissa traumatiska sår, till exempel skärsår som är utan vävnadsdefekt. Dessa kan förslutas med suturer, metallclips (staples/agraffer), sårlim eller sårtejp. Sårförslutningen kan behöva förstärkas med någon form av förband.

Behandling av övriga sår som till exempel bensår, infekterade sår och trycksår finns beskrivet i Vårdhandbokens texter om sårbehandling.

Mål för sårförslutning

Målet för sårförslutning är att stödja sårläkningsprocessen, förhindra sårkomplikation, bidra till att sårområdet återfår god funktion och får ett gott kosmetiskt utseende. Sårbehandlingen ska omfatta en helhetssyn på patienten och i första hand riktas mot bakomliggande orsaker till såret, som till exempel genomförd  kirurgi eller yttre trauma.

Om såret enbart bandageras utan att läkningshämmande faktorer uppmärksammas och åtgärdas både hos patienten och i omgivningen kan det leda till långsam eller helt utebliven läkning. Sårförbandet bör klara att hantera rikligt med sårvätska och skydda den friska huden runt såret mot uppluckring, stödja möjligheten att glesa ut byten samt hålla läkningsmiljön lagom fuktig och kroppstempererad. Prognosen för den förväntade tiden för läkning, varierar beroende på orsaken till sårets uppkomst, patientens ålder och allmäntillstånd samt samsjuklighet.

Teamet runt patienten har olika kompetens och ansvar. Läs mer om sjuksköterskans respektive läkarens olika kompetens när det gäller sårbehandling.

Läs mer i Vårdhandbokens texter om Operationssjukvård. 

Patientinformation och delaktighet

Sjuksköterskan har i mötet med patienten möjlighet att samtala om att tillvarata egna personliga resurser för att forma tillvaron och uppleva hälsa och ett gott liv. För att kunna vara delaktig i sin behandling behöver patienten få kunskap om sårförslutning, omläggning och vilka faktorer som påverkar sårläkningen. Målsättningen med vården ska dokumenteras. Vid behov och om patienten önskar kan även närstående vara med.

Patienten ska även få information om

  • när det är lämpligt att duscha på sårförslutningen
  • när sårförslutningsförbandet helt kan avlägsnas
  • infektionstecken och var patienten då ska vända sig.

Läs mer i Vårdhandboken

Basala hygienrutiner och klädregler

Basala hygienrutiner ska tillämpas av all vård- och omsorgspersonal vid vård, undersökning och behandling eller annan direktkontakt med person där vård och omsorg bedrivs.

Patientens rättsliga ställning

Läs om vårdgivarens skyldigheter och patientens valmöjligheter. Det finns också information om vart patienten kan vända sig om hen inte är nöjd.

Avvikelse- och riskhantering

Här kan du läsa mer om vårdgivarens ansvar för att utveckla och säkerställa kvaliteten i verksamheten. Det finns också information om att bland annat rapportera risker och anmäla avvikelser.

Dokumentation

För att säkerställa att patienten får en god och säker vård finns en lagstadgad skyldighet att föra patientjournal över de bedömningar och beslut som har gjorts avseende patientens vård och behandling.

Till toppen av sidan