Urininkontinens

Kontroller

Läckagemätning

En läckagemätning ger ett objektivt mått på mängden urin som personen läcker. Dessutom tjänar det som underlag för utprovning och förskrivning av inkontinenshjälpmedel. Mätningen görs under minst 48 timmar tillsammans med en urinmätning och mätning av vätskeintaget. Läs mer under rubriken Urinmätning nedan.

Varje skydd ska vägas före och efter användandet. Klockslag för bytet och eventuella kommentarer som till exempel "läckage vid sidan om skyddet" ska registreras. Det går bra att använda en vanlig hushållsvåg eller brevvåg.

Personer som behöver hjälp med att skriva protokoll kan samla sina skydd i märkta plastpåsar och få hjälp med vägningen av till exempel närstående, hemsjukvården eller hemtjänsten, alternativt ta med de märkta påsarna med använda skydd till återbesök.

Instruktioner och listor för läckagemätning finns på www.nikola.nu.

Urinprov

Besväras personen av symtom på urinvägsinfektion ska en urinodling tas innan antibiotika sätts in. Urinprov tas för odling av bakterier och analys av vita och röda blodkroppar och uringlukos. För att undvika överanvändning av antibiotika ska alltid en antibiotikabehandling föregås av en urinodling med resistensbestämning. Observera att en asymtomatisk bakterieuri (ABU) inte rutinmässigt antibiotikabehandlas.

Urinmätning

En urinmätningslista åskådliggör när och hur en person kissar. Listan förs under minst 48 timmar. Klockslag och mängd vid varje blåstömningstillfälle ska registreras.

Förutom dygnsvolym och antal gånger per dygn kan den största urinportionen (så kallad funktionell blåsvolym) samt utsöndringens fördelning över dygnet avläsas. Resultatet ställs sedan i relation till dryck, kost, medicinering och eventuell ödemutsöndring.

Normalvärden är

  • frekvens 4-8 gånger/dygn
  • total volym 12-20 deciliter
  • portionsvolym 2-5 deciliter

Instruktioner och listor för urinmätning finns på www.nikola.nu.

Vätskelista

I samband med urinmätningen bör en vätskelista föras där personen registrerar klockslag när hen dricker, mängd och typ av dryck. Detta kan sedan användas som underlag för en diskussion om huruvida dryckesvanorna kan/bör förändras för att minska besvär som trängningar och läckage.

Tidsmiktion

Tidsmiktion innebär att man tar tid på hur många sekunder det tar att kissa den första decilitern av en större urinportion. Mätningen görs för att värdera hur svårt det är att tömma blåsan. Om blåstömningen/miktionen tar lång tid tyder det i regel på avflödeshinder, det vill säga att det finns något hinder för tömningen i urinrör eller urinblåsa. Mätningen, som bör upprepas flera gånger vid olika tidpunkter över dygnet, görs normalt inte på kvinnor. Normalvärde är mellan 10 och 15 sekunder.

Instruktioner och listor för mätning finns på www.nikola.nu.

Till toppen av sidan