Urininkontinens

Kontroller

Läs om orsak, utredning och behandling av urininkontinens hos barn och ungdomar på sidan Urininkontinens hos barn och ungdomar.

Läckagemätning

En läckagemätning ger ett objektivt mått på mängden urin som personen läcker. Dessutom utgör det underlag för utprovning och förskrivning av inkontinenshjälpmedel. Mätningen görs under minst 48 timmar tillsammans med en urinmätning och mätning av vätskeintaget. Läs mer under rubriken Urinmätning nedan.

Varje skydd ska vägas före och efter användandet. Klockslag för bytet och eventuella kommentarer som till exempel "läckage vid sidan om skyddet" ska registreras. Det går bra att använda en vanlig hushållsvåg eller brevvåg.

Personer som behöver hjälp med att skriva protokoll kan samla sina skydd i märkta plastpåsar och få hjälp med vägningen av till exempel närstående, hemsjukvården eller hemtjänsten, alternativt ta med de märkta påsarna med använda skydd till återbesök.

Instruktioner och listor för läckagemätning finns på det nationella nätverket för blås- och tarmdysfunktions webbplats (Nikola). Länk på sidan Relaterad information.

Urinprov

Besväras personen av symtom på urinvägsinfektion ska en urinodling tas innan antibiotika sätts in. Urinprov tas för odling av bakterier och resistensbestämning av dessa. Observera att asymtomatisk bakterieuri (ABU) inte antibiotikabehandlas.

Urinmätning

En urinmätningslista visualiserar när och hur en person kissar. Listan förs under minst 48 timmar. Klockslag och mängd vid varje blåstömningstillfälle ska registreras.

Förutom dygnsvolym och antal gånger per dygn kan den största urinportionen (så kallad funktionell blåsvolym) samt utsöndringens fördelning över dygnet avläsas. Resultatet ställs sedan i relation till dryck, kost och medicinering.

Normalvärden är

  • frekvens 4-8 gånger/dygn
  • total volym 12-20 deciliter
  • portionsvolym 2-5 deciliter

Instruktioner och listor för urinmätning finns på webbplatsen för det nationella nätverket för blås- och tarmdysfunktion (Nikola). Länk på sidan Relaterad information.

Vätskelista

I samband med urinmätningen bör en vätskelista föras där personen registrerar klockslag när hen dricker, mängd och typ av dryck. Detta kan sedan användas som underlag för en diskussion om huruvida dryckesvanorna kan/bör förändras för att minska besvär som trängningar och läckage.

Tidsmiktion

Tidsmiktion innebär att man tar tid på hur många sekunder det tar att kissa den första decilitern av en större urinportion. Mätningen görs för att värdera hur svårt det är att tömma blåsan. Om blåstömningen/miktionen tar lång tid tyder det i regel på avflödeshinder, det vill säga att det finns något hinder för tömningen i urinrör eller urinblåsa. Mätningen, som bör upprepas flera gånger vid olika tidpunkter över dygnet, görs normalt inte på kvinnor. Normalvärde är mellan 10 och 15 sekunder.

Instruktioner och listor för mätning finns på webbplatsen för det nationella nätverket för blås- och tarmdysfunktion (Nikola). Länk på sidan Relaterad information.

Läs mer i Vårdhandboken

Basala hygienrutiner och klädregler

Samlingssida för alla sidor inom basala hygienrutiner och klädregler.

Patientens rättsliga ställning

Läs om vårdgivarens skyldigheter och patientens valmöjligheter. Det finns också information om vart patienten kan vända sig om hen inte är nöjd.

Avvikelse- och riskhantering

Här kan du läsa mer om vårdgivarens ansvar för att utveckla och säkerställa kvaliteten i verksamheten. Det finns också information om att bland annat rapportera risker och anmäla avvikelser.

Dokumentation

För att säkerställa att patienten får en god och säker vård finns en lagstadgad skyldighet att föra patientjournal över de bedömningar och beslut som har gjorts avseende patientens vård och behandling.

Till toppen av sidan