Urininkontinens

Urininkontinens hos vuxna

Läs om orsak, utredning och behandling av urininkontinens hos barn och ungdomar på sidan Urininkontinens hos barn och ungdomar.

De nedre urinvägarna, det vill säga urinblåsan och urinröret, står tillsammans med bäckenbotten och nervsystemet för lagring av urinen, blåstömning och kontinens. Att vara kontinent innebär att personen kan tolka urinblåsans fyllnadssignaler, ha förmågan att hinna uppsöka en toalett och att själv bestämma när blåstömning ska ske. Detta förutsätter förutom normala förhållanden i nedre urinvägarna även att nerverna från urinblåsan upp till hjärnan fungerar som de ska [2,19].

Kvinnans urinvägar.
Mannens urinvägar.

Olika former av urininkontinens

Ansträngningsinkontinens

Ansträngningsinkontinens är den vanligaste formen av urininkontinens bland kvinnor före menopaus och beror ofta på en försvagning av bäckenbotten. Urinläckage sker ofta i form av skvättvisa läckage i samband med ansträngning, till exempel hosta, nysning, sportaktiviteter och tunga lyft. I svårare fall kan individen uppleva ett ständigt läckage, endast utlöst av ändring av kroppsläge. Orsaken kan vara övervikt, graviditet, förlossning, tidigare gynekologiska operationer och långvarig förstoppning. Ansträngningsinkontinens är ovanligt bland män och förknippas vid förekommande fall med skador i sfinktern efter radikal prostataoperation eller missbildningar [2,19].

Trängningsinkontinens

Personer med trängningsinkontinens har i grund och botten en överaktiv blåsa. Denna kan ge symtom som täta trängningar (frequency), som kan vara hastigt påkomna (urgency) och behov av att tömma blåsan nattetid (nokturi). Dessa symtom omnämns ofta som LUTS (lower urinary tract symtom). Orsaker till överaktiv blåsa och trängningsinkontinens är bland annat ålder, neurologiska sjukdomar eller skador, UVI (urinvägsinfektion), läkemedel, prostataförstoring hos män och förstoppning [2,19].

Blandinkontinens

Blandinkontinens är en kombination av ansträngningsinkontinens och trängningsinkontinens. Detta är den vanligaste sortens inkontinens hos äldre kvinnor. Läs mer under respektive rubrik ovan. Det kan vara av stor nytta att kartlägga vilken av dem som är mest dominerande, för att sätta in rätt behandling från första början.

Överaktiv blåsa

Se ovan under trängningsinkontinens.

Nokturi

Att vakna av att blåsan behöver tömmas en gång under natten anses normalt efter 50 års ålder. Tätare tömningsbehov kan orsakas av överaktiv blåsa, som i sin tur kan orsakas av neurologisk sjukdom, förstorad prostata och urinretention. Andra orsaker till nokturin kan vara onormalt stor urinproduktion som kan bero på stort vätskeintag, hjärtsvikt med ödembildning eller sömnapné. Nokturi kan påverka livskvaliteten negativt om det innebär svårigheter att somna om [20].

För äldre människor med nedsatt rörlighet och skört skelett är fallolyckor en risk som ökar på grund av sömnbristen, och i samband med nattliga toalettbesök.

Överrinningsinkontinens

Överrinningsinkontinens innebär urinläckage orsakat av att blåsan är överfull, så kallad urinretention, och inte kan tömmas. Denna inkontinens drabbar oftast män och den vanligaste orsaken är att en förstorad prostata utgör ett blåstömningshinder. Det kan även förekomma i samband med alkoholintag, i samband med anestesi och på grund av en försvagad blåsmuskel. Kvinnor kan också drabbas och då är den vanligaste orsaken framfall eller efter förlossning [19].

Symtomen kan vara svårigheter/oförmåga att miktera, täta tömningsbehov samt skvättvisa läckage som uppträder vid trängning, ansträngning eller nattetid.  Personen kan även få upprepade oklara urinvägsinfektioner [20].

Neurogena blåsrubbningar

Urinblåsans funktion styrs av både medvetna och omedvetna nervimpulser. Förutsättningen för en normal blåstömning är ett fungerande samspel mellan urinblåsans muskel, blåsans utlopp i urinröret, urinrörets glatta muskulatur och sfinktrar samt bäckenbottenmuskulaturen. All kontroll och styrning sker via det centrala och perifera nervsystemet [19].

Olika neurologiska sjukdomar och skador på hjärna och ryggmärg kan orsaka olika typer av  inkontinens och/eller oförmåga att tömma blåsan [2]. 

Andra typer av urininkontinens

Efterdropp

Efterdropp är ett ofrivilligt urinläckage som oftast drabbar män strax efter avslutad miktion. Man har i olika studier sett att det är vanligare än man trott och att det drabbar män i alla åldrar [21,22]. Mannens krokiga urinrör och en försvagad bäckenbotten är några orsaker. För att minska läckagemängden kan man massera från ändtarmsöppningen och framåt, eller knipa med bäckenbotten för att ”krama” fram den sista portionen urin.

Funktionell inkontinens

Funktionell inkontinens är läckage orsakat av att man på grund av fysiska, kognitiva och strukturella hinder inte hinner fram till toaletten. Detta är särskilt vanligt hos personer som är beroende av andras hjälp för att komma till toaletten.

Läs mer i Vårdhandboken

Basala hygienrutiner och klädregler

Samlingssida för alla sidor inom basala hygienrutiner och klädregler.

Patientens rättsliga ställning

Läs om vårdgivarens skyldigheter och patientens valmöjligheter. Det finns också information om vart patienten kan vända sig om hen inte är nöjd.

Avvikelse- och riskhantering

Här kan du läsa mer om vårdgivarens ansvar för att utveckla och säkerställa kvaliteten i verksamheten. Det finns också information om att bland annat rapportera risker och anmäla avvikelser.

Dokumentation

För att säkerställa att patienten får en god och säker vård finns en lagstadgad skyldighet att föra patientjournal över de bedömningar och beslut som har gjorts avseende patientens vård och behandling.

Till toppen av sidan