Urininkontinens

Utredning och bedömning

Utredning

Läkare, uroterapeut, distriktssköterska/sjuksköterska/barnmorska eller fysioterapeut med särskild kompetens ansvarar för utredningen av personer med urininkontinens. Tillsammans med patienten bör dessa personer diskutera hur omfattande utredningen ska vara. Alla moment behöver inte alltid ingå.

En allmän anamnes bör innehålla:

 • Tidigare och pågående sjukdomar.
 • Graviditet och förlossningar.
 • Tidigare bäckenkirurgi.
 • Body mass index.
 • Aktuella läkemedel.
 • Menopaus-hormonersättning.
 • Ärftlighet.
 • Social situation.
 • Rökning och alkohol. [18,19,29]

Patientens status bör ge information om:

 • Blåsfunktionen som kartläggs med hjälp av en miktionslista som fylls i under 2 dygn (frekvens, max-, medel- och minsta volym).
 • Kartläggning av läckagetyp, frekvens, när de uppstår, besvärsgrad och mängd i vikt.
 • Vätskelista, 2 dygns mätning av vätskeintaget.
 • Eventuella blåstömningssvårigheter såsom; startsvårigheter, svag urinstråle, känsla av ofullständig tömning och behov av krystkissning eller bankning.
 • Fullständig blåstömning genom mätning av residualvolym med blåsscanner (ultraljudsapparat). Män ska göra en tidsmiktion vid misstanke om försämrad tömning.
 • Möjlig urininfektion, varpå urinodling ska tas Urinsticka ska generellt sätt undvikas. För att undvika överanvändning av antibiotika ska alltid en antibiotikabehandling föregås av en urinodling med resistensbestämning. Observera att en asymtomatisk bakterieuri (ABU) inte rutinmässigt antibiotikabehandlas.
 • Tarmfunktion.
 • Användande av inkontinenshjälpmedel. [18,19]

Standardiserade formulär och blanketter med användarhandledning för barn, kvinnor och män finns att hämta på www.nikola.nu.

Beakta personens egen upplevelse av besvärsgraden och inverkan på det dagliga livet och livskvaliteten. En person med små läckage kan uppleva dessa lika besvärande som någon med stora frekventa läckage. Instrument för livskvalitetsmätning finns på www.nikola.nu.
Kvinnor med behov av gynekologisk undersökning ges tid till vårdcentralens distriktsläkare alternativt remitteras till kvinnoklinikens mottagning för undersökning. Män med vattenkastningsproblem ges tid till vårdcentralens distriktsläkare alternativt remitteras till urologmottagning för undersökning. Cystoskopi och urincytologi bör utföras vid hematuri eller vid trängningsinkontinens med kort anamnes (< 6 månader). [19]

Bedömning

Resultaten från subjektiva och objektiva mätmetoder samlas in och analyseras och utgör grunden för en individuell vårdplan. Vårdplanen ska innehålla uppgifter om

 • diagnos
 • mål
 • planerade åtgärder
 • planerad uppföljning
 • den information som getts till patienten.

 

Läs mer i Vårdhandboken

Basala hygienrutiner och klädregler

Basala hygienrutiner ska tillämpas av all vård- och omsorgspersonal vid vård, undersökning och behandling eller annan direktkontakt med person där vård och omsorg bedrivs.

Patientens rättsliga ställning

Läs om vårdgivarens skyldigheter och patientens valmöjligheter. Det finns också information om vart patienten kan vända sig om hen inte är nöjd.

Avvikelse- och riskhantering

Här kan du läsa mer om vårdgivarens ansvar för att utveckla och säkerställa kvaliteten i verksamheten. Det finns också information om att bland annat rapportera risker och anmäla avvikelser.

Dokumentation

För att säkerställa att patienten får en god och säker vård finns en lagstadgad skyldighet att föra patientjournal över de bedömningar och beslut som har gjorts avseende patientens vård och behandling.

Till toppen av sidan