Vad tycker du om 1177 för vårdpersonal?

Enkäten riktar sig till personal inom hälsa, vård och omsorg. Syftet är bland annat att få veta vilken funktionalitet det finns behov av på den nya plattformen 1177 för vårdpersonal. Enkäten tar ett par minuter att fylla i och dina svar är anonyma.

 

Till enkäten
Urininkontinens

Vårdgivaransvar i folkhälsoarbete och sjukvård

Verksamhetschefen respektive den som är medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS) har ansvaret för att det finns rutiner för god och säker vård samt att dessa följs upp och utvecklas. Vårdprogram och lokala riktlinjer ska finnas i både sjukhusvård och i primärvård, såväl som på vård-/hälsocentraler och i den kommunala primärvården i både ordinärt och särskilt boende.

Här finns regionala tillägg

Det är vårdgivarens ansvar att utarbeta de rutiner som behövs för att ge god och säker vård. Vårdgivaren ska även identifiera den samverkan som behövs såväl i den egna verksamheten som med andra vårdgivare.

Barnhälsovården verkar förebyggande genom att barnavårdscentralerna följer barnets blåsutveckling fortlöpande. När barnet är fem år sker en uppföljning av blåsfunktionen enligt basprogrammet för barns utveckling.

Elevhälsans medicinska insats (EMI) bedriver förebyggande arbete genom undervisning om kroppen och dess funktioner. EMI ska också verka för att trevliga och lättillgängliga toaletter finns.

Mödrahälsovården verkar förebyggande genom information om bäckenbotten och bäckenbottenmuskelträning.

Inom primärvården, på specialistmottagningar för barn, urologi, gynekologi och geriatrik samt inom kommunernas särskilda boenden ska ett organiserat och ansvarsfördelat omhändertagande finnas. Vid sluten sjukhusvård bör patienternas blåsfunktion följas. Om det behövs skrivs remiss eller hänvisas till vårdgivare som kan utreda och behandla inkontinensproblem.

Läs mer i Vårdhandboken

Basala hygienrutiner och klädregler

Samlingssida för alla sidor inom basala hygienrutiner och klädregler.

Patientens rättsliga ställning

Läs om vårdgivarens skyldigheter och patientens valmöjligheter. Det finns också information om vart patienten kan vända sig om hen inte är nöjd.

Avvikelse- och riskhantering

Här kan du läsa mer om vårdgivarens ansvar för att utveckla och säkerställa kvaliteten i verksamheten. Det finns också information om att bland annat rapportera risker och anmäla avvikelser.

Dokumentation

För att säkerställa att patienten får en god och säker vård finns en lagstadgad skyldighet att föra patientjournal över de bedömningar och beslut som har gjorts avseende patientens vård och behandling.

Till toppen av sidan