Vissa smittsamma sjukdomar regleras i smittskyddslagen och för dessa kan särskilda regler gälla, till exempel avseende smittspårning.

Vid den första kontakten med patienten är smittämnet oftast okänt. Tänk på att man kan vara bärare av smittämnen utan att ha symtom. Förekomst av riskfaktorer ökar risken för smittspridning. Tillämpa alltid basala hygienrutiner, oavsett om smittämnet är känt eller inte.

Exempel på riskfaktorer är:

 • Hosta och feber.
 • Stora blödningar.
 • Diarré och/eller kräkningar.
 • Urinvägskatetrar, infarter och dränage.
 • Sårinfektioner och stora hudskador.
 • Smittsamma barnsjukdomar, blåsor och hudutslag.
 • Nedsatt kognitiv förmåga.

En ökad risk för bärarskap av multiresistenta bakterier (MRB) anses föreligga vid utlandsvård, framför allt vid vård utanför Norden. Tidig upptäckt kan vara av stor betydelse om vård/behandling senare blir aktuell i Sverige. MRB-screening av utlandsvårdade patienter bör därför ske enligt lokala riktlinjer.

MRB-screening av utlandsvårdade patienter.

Här finns regionala tillägg

Vårdrum, lägenhet

Vid risk för smittspridning bör patienten ha enkelrum med egen toalett och dusch. Beroende på symtom rekommenderas enkelrum enligt följande.

Enkelrum med stängd dörr för patienter med:

 • Diarréer.
 • Infekterade sår med riklig sekretion.
 • Stora blödningar.
 • Infektioner som kan spridas via luften, till exempel vissa luftvägsinfektioner.

Enkelrum med luftsluss för patienter med:

 • Vattkoppor och mässling.
 • Smittsam tuberkulos.
 • Gravt nedsatt immunförsvar, till exempel nytransplanterade.
 • Andra särskilt smittsamma sjukdomar, till exempel viral hemorragisk feber

Skyddskläder

Läs mer om skyddskläder i Vårdhandbokens texter om basala hygienrutiner.

Andningsskydd

I de lokala anvisningarna beskrivs när andningsskydd ska användas.

Använd andningsskydd FFP3 vid nära vård av patienter med smittsam lungtuberkulos och andra särskilt smittsamma infektioner i skyddsklass 3 och 4 (Arbetsmiljöverkets regelverk) enligt lokala anvisningar. FFP3 är en filtrerande halvmask av högsta skyddsklass som är avsedd att skydda bäraren mot luftburen smitta.

Operationsmunskydd klass IR eller IIR kan användas som stänkskydd men inte för att skydda bäraren mot luftburen smitta.

Här finns regionala tillägg

Smittrisk i samband med besök

 • Besökare ska inte gå in i avdelningskök och förråd eller ta material från förrådsvagnar.
 • Patient och besökare ska uppmanas till god handhygien.
  • handtvätt efter toalettbesök och före måltid
  • erbjud möjlighet till handdesinfektion före måltid
 • Besökare erbjuds plastförkläde och handdesinfektionsmedel då de deltar i vården av patienten.

Angående märkning av vårdrum vid bedömd smittsamhet eller infektionskänslighet

Vårdgivaren ska organisera vården på ett sådant sätt så att den är säker för patienter, personal och besökare. Extern personal som till exempel konsulter, lokalvårdare och fysioterapeuter ska föra dialog med vårdenhetens personal innan de går in till patienter, för att få upplysning om det utöver basala hygienrutiner finns särskilda rutiner för patienter med aktuella smittor eller infektionskänslighet.

Märkning av bedömd smittsamhet eller infektionskänslighet i anslutning till vårdrummet är inte lämpligt av hänsyn till patientens personliga integritet och bör därför inte förekomma.

Lokala anvisningar kan behöva upprättas i verksamheten gällande hur information angående patienter med bedömd smittsamhet eller infektionskänslighet säkerställs mellan vårdpersonal och extern personal.

Här finns regionala tillägg

Övriga åtgärder 

Övriga åtgärder som har betydelse för att förhindra smittspridning, exempelvis:

 • Tillräckligt med vårdplatser.
 • Tillräckligt med toaletter.
 • Tillräckligt med enkelrum.
 • Tillräckligt med personal.
 • God följsamhet till basala hygienrutiner.
 • Säkra städrutiner.

För eventuell information till servicepersonal, konsulter med flera, se lokal anvisning.

Här finns regionala tillägg

Till toppen av sidan