Det är viktigt att komma ihåg att en person kan bära på smitta även utan symtom. Undvik därför särskilda regler för enskilda smittämnen, vårda efter symtom och tillämpa alltid basala hygienrutiner oavsett om smittämnet är känt eller ej. Förekomst av riskfaktorer ökar risken för smittspridning.

Följande riskfaktorer kan öka risken att både få och/eller sprida smittämnen:

 • Hosta vid luftvägsinfektion
 • Diarré och/eller kräkningar
 • Stora blödningar
 • Sårinfektioner och stora hudskador
 • Feber kombinerat med blåsor och hudutslag
 • Nedsatt kognitiv förmåga (svårigheter att följa och förstå uppmaningar)
 • Urinvägskateter, infarter och dränage

Vård utomlands utgör en ökad risk för bärarskap av multiresistenta bakterier (MRB). Tidig upptäckt kan vara av stor betydelse för vården. MRB-screening av patienter vårdade utanför Norden bör därför utföras enligt lokala riktlinjer. Vissa smittsamma sjukdomar regleras i smittskyddslagen och för dessa kan särskilda regler gälla, till exempel att de måste smittspåras enligt lag.

MRB-screening av patienter vårdade utanför Norden bör utföras enligt lokala riktlinjer.

Här finns regionala tillägg

Vårdrum, lägenhet

Vid stor risk för smittspridning bör patienten prioriteras för vård på enkelrum med egen toalett och dusch och så långt det är möjligt endast vistas på sitt rum. Beroende på symtom väljs enkelrum enligt följande:

Enkelrum prioriteras för patienter med

 • diarréer och/eller infektiösa kräkningar
 • vissa smittsamma luftvägsinfektioner.

Enkelrum med luftsluss för patienter med

 • vattkoppor och mässling och smittsam lungtuberkulos
 • gravt nedsatt immunförsvar, exempelvis nyligen benmärgstransplanterade
 • andra särskilt smittsamma sjukdomar, till exempel viral hemorragisk feber.

Skyddskläder

Läs mer om skyddskläder i Vårdhandbokens texter om basala hygienrutiner.

Andningsskydd

I de lokala anvisningarna beskrivs när andningsskydd ska användas.

Använd andningsskydd FFP3 vid nära vård av patienter med smittsam lungtuberkulos och andra särskilt smittsamma infektioner i skyddsklass 3 och 4 (Arbetsmiljöverkets regelverk) enligt lokala anvisningar. FFP3 är en filtrerande halvmask av högsta skyddsklass som är avsedd att skydda bäraren mot luftburen smitta.

Operationsmunskydd klass IR eller IIR kan användas som stänkskydd men inte för att skydda bäraren mot luftburen smitta.

Här finns regionala tillägg

Smittrisk i samband med besök

 • Besökare ska inte ha några tecken på smittsam infektion vid besök.
 • Besökare ska inte gå in i avdelningskök och förråd eller ta material från förrådsvagnar.
 • Patient och besökare ska uppmanas till god handhygien.
 • Besökare erbjuds handdesinfektionsmedel, plastförkläde samt eventuell skyddsutrustning om de deltar i vården av patienten.

Märkning av vårdrum vid bedömd smittsamhet eller infektionskänslighet

Vårdgivaren ska organisera vården på ett sådant sätt så att den är säker för patienter, personal och besökare. Extern personal som till exempel konsulter, lokalvårdare och fysioterapeuter ska föra dialog med vårdenhetens personal innan de går in till patienter, för att få upplysning om det utöver basala hygienrutiner finns särskilda rutiner för patienter med aktuella smittor eller infektionskänslighet.

Märkning av bedömd smittsamhet eller infektionskänslighet i anslutning till vårdrummet är inte lämpligt med hänsyn till patientens personliga integritet och bör därför inte förekomma.

Lokala anvisningar kan behöva upprättas i verksamheten gällande hur information angående patienter med bedömd smittsamhet eller infektionskänslighet säkerställs mellan vårdpersonal och extern personal.

Här finns regionala tillägg

Övriga åtgärder 

Exempel på övriga åtgärder som har betydelse för att förhindra smittspridning:

 • Tillräckligt med vårdplatser.
 • Tillräckligt med toaletter.
 • Tillräckligt med enkelrum.
 • Tillräckligt med personal.
 • God följsamhet till basala hygienrutiner.
 • Säkra städrutiner.

Här finns regionala tillägg

Läs mer i Vårdhandboken

Basala hygienrutiner och klädregler

Samlingssida för alla sidor inom basala hygienrutiner och klädregler.

Patientens rättsliga ställning

Läs om vårdgivarens skyldigheter och patientens valmöjligheter. Det finns också information om vart patienten kan vända sig om hen inte är nöjd.

Avvikelse- och riskhantering

Här kan du läsa mer om vårdgivarens ansvar för att utveckla och säkerställa kvaliteten i verksamheten. Det finns också information om att bland annat rapportera risker och anmäla avvikelser.

Dokumentation

För att säkerställa att patienten får en god och säker vård finns en lagstadgad skyldighet att föra patientjournal över de bedömningar och beslut som har gjorts avseende patientens vård och behandling.

Till toppen av sidan