Vissa smittsamma sjukdomar regleras i smittskyddslagen och för dessa kan det finnas särskilda regler.

Vid den första kontakten med patienten är smittämnet oftast okänt. Smittspridningen kan redan ha skett innan odlingssvaret kommer. Undvik därför att ha regler för hantering av enskilda smittämnen, vårda efter symtom. Basala hygienrutiner ska alltid tillämpas.

Risken för smittspridning är stor från personer som har:

 • Hosta och feber.
 • Stora blödningar.
 • Diarré och/eller kräkningar.
 • Sårinfektioner och stora hudskador.
 • Smittsam barnsjukdom, blåsor och hudutslag.

Nedsatt kognitiv förmåga, urinvägskatetrar, infarter och dränage är andra exempel på riskfaktorer för smitta och smittspridning.

Vård utomlands utgör en ökad risk för bärarskap av multiresistenta bakterier (MRB). Tidig upptäckt kan vara av stor betydelse om vård/behandling senare blir aktuell i Sverige. MRB-screening av utlandsvårdade patienter bör därför utföras enligt lokala riktlinjer.

MRB-screening av utlandsvårdade patienter.

Här finns regionala tillägg

Vårdrum, lägenhet

Vid risk för smittspridning bör patienten ha enkelrum med egen toalett och dusch och så långt det är möjligt endast vistas på sitt rum. Beroende på symtom väljs enkelrum enligt följande.

Enkelrum med stängd dörr för patienter med:

 • Diarréer.
 • Infekterade sår med riklig sekretion och stora blödningar.
 • Infektioner som kan spridas luftburet, som till exempel vid infekterade eksem och vissa luftvägsinfektioner.

Enkelrum med luftsluss för patienter med:

 • Vattkoppor och mässling om medpatienterna inte är immuna.
 • Smittsam tuberkulos.
 • Gravt nedsatt immunförsvar, till exempel nytransplanterade.
 • Andra särskilt smittsamma sjukdomar, till exempel viral hemorragisk feber.

Skyddskläder

Läs mer om skyddskläder i Vårdhandbokens texter om basala hygienrutiner.

Andningsskydd

I de lokala anvisningarna beskrivs när andningsskydd ska användas.

Använd andningsskydd FFP3 vid nära vård av patienter med smittsam lungtuberkulos och andra särskilt smittsamma infektioner i skyddsklass 3 och 4 (Arbetsmiljöverkets regelverk) enligt lokala anvisningar. FFP3 är en filtrerande halvmask av högsta klass som är avsedd att skydda bäraren mot luftburen smitta.

Operationsmunskydd klass IR eller IIR kan användas som stänkskydd men inte för att skydda bäraren mot luftburen smitta.

Här finns regionala tillägg

Smittrisk i samband med besök

 • Besökare till smittsamma eller infektionskänsliga patienter ska inte besöka andra patienter på avdelningen eller annan vårdinrättning. Besöksförbud är inte motiverat för friska besökare.
 • Besökare ska inte gå in i avdelningskök och förråd eller ta material från förrådsvagnar.
 • Patient och besökare ska uppmanas till god handhygien.
  • handtvätt efter toalettbesök och före måltid.
  • handdesinfektion omedelbart före måltid.
 • Besökare erbjuds plastförkläde och handdesinfektionsmedel då de deltar i vården av patienten.

Märkning av vårdrum vid bedömd smittsamhet eller infektionskänslighet

Märkning av vårdrum vid bedömd smittsamhet eller infektionskänslighet - se lokala anvisningar.

Märkning av vårdrum.

Här finns regionala tillägg

Övriga åtgärder som har betydelse för att förhindra smittspridning, exempelvis:

 • Tillräckligt med vårdplatser.
 • Tillräckligt med toaletter.
 • Tillräckligt med enkelrum.
 • Tillräckligt med personal.
 • God följsamhet till basala hygienrutiner.
 • Säkra städrutiner.

För eventuell information till servicepersonal, konsulter med flera, se lokal anvisning.

Här finns regionala tillägg

Till toppen av sidan