Vad tycker du om 1177 för vårdpersonal?

Enkäten riktar sig till personal inom hälsa, vård och omsorg. Syftet är bland annat att få veta vilken funktionalitet det finns behov av på den nya plattformen 1177 för vårdpersonal. Enkäten tar ett par minuter att fylla i och dina svar är anonyma.

 

Till enkäten

Enligt patientdatalagen (SFS 2008:355) ska en patientjournal innehålla dokumentation för att kunna bedriva en god och säker vård. Vad gäller centrala och perifera smärtbehandlingskatetrar ska alla uppgifter dokumenteras och signeras i patientens journal av den läkare eller sjuksköterska som utfört åtgärden eller handlingen.

Dokumentationen ska helst innehålla

 • information till patienten
 • segmentell nivå i ryggen där kateterspetsen befinner sig eller lokalisation av insticksstället vid perifer blockad
 • kateterlängd beräknat i det intratekala, epidurala rummet eller perineuralskida
 • inläggningstidpunkt
 • läkemedel och ordination
 • omläggning av insticksställe
 • insticksställets utseende
 • kateterns funktion
 • övervakning av patienten och pumpkontroller
 • eventuella komplikationer (inklusive åtgärder och resultat) av inläggning, handhavande och avlägsnande
 • patientens subjektivt upplevda besvär.

Läs mer i Vårdhandboken

Basala hygienrutiner och klädregler

Samlingssida för alla sidor inom basala hygienrutiner och klädregler.

Patientens rättsliga ställning

Läs om vårdgivarens skyldigheter och patientens valmöjligheter. Det finns också information om vart patienten kan vända sig om hen inte är nöjd.

Avvikelse- och riskhantering

Här kan du läsa mer om vårdgivarens ansvar för att utveckla och säkerställa kvaliteten i verksamheten. Det finns också information om att bland annat rapportera risker och anmäla avvikelser.

Dokumentation

För att säkerställa att patienten får en god och säker vård finns en lagstadgad skyldighet att föra patientjournal över de bedömningar och beslut som har gjorts avseende patientens vård och behandling.

Till toppen av sidan