Avancerad postoperativ smärtbehandling och kateterbaserad smärtbehandling vid svåra smärttillstånd

Långvarig kateterbaserad smärtbehandling med epidurala och intratekala katetrar

Vid långtidsbehandling i hemmet där sjukvårdspersonal inte dagligen träffar patienten kan övervakning och kontroller av patienten glesas ut. Detta gäller under förutsättning att behandlingen är stabil och okomplicerad. Frekvensen av övervakning och kontroller ska vara ordinerad av läkare.

En patient som vårdas i hemmet ska vara välinformerad om vad som ska observeras, eventuella åtgärder och kontaktvägar vid problem med smärtbehandlingen eller katetern.

Byte av förband vid kateterns instickställe

Byte av förband rekommenderas 1 gång/vecka, vid behov kan det bytas oftare. Bytet ska ske med steril teknik. Eftersom det kan vara svårt att upprätthålla sterilitet kan det underlätta att vara två personer där en person har sterila handskar och den andra kan assistera.

Gör så här:

 1. Ta på engångs plastförkläde.
 2. Desinfektera händerna. Skyddshandskar ska användas när risk finns för kontakt med blod eller likvor från patienten.
 3. Ta bort det gamla förbandet med stor försiktighet. Håll stadigt i kateterns osterila del när förbandet tas bort. Dra bort förbandet i riktning mot hudgenomföringen så att kateterns läge inte rubbas.
 4. Ta av eventuella handskar och desinfektera händerna.
 5. Duka upp med sterilt omläggningset.
 6. Desinfektera huden och utgångsstället med steril kompress med klorhexidinsprit 5 mg/mL eller medel med motsvarande effekt. Låt huden lufttorka noga innan förbandet appliceras.
 7. Täck kateterns hudgenomföring med transparent högpermeabel polyuretanfilm.
 8. Lägg en torr, steril kompress under filtret. Fixera filtret och en del av slangen med transparent högpermeabel polyuretanfilm.
 9. Märk kateter och förband med datum för omläggningen och signatur.
 10. Dokumentera omläggningen i patientens journal.

Byte av partikelfilter och läkemedelskassett

Byte av partikelfilter ska ske 1 gång/vecka vid långtidsbehandling.

Vanligtvis är läkemedelskassetter försedda med ett partikelfilter och allt byts samtidigt. Användningstiden på partikelfiltret är baserat på tillverkarens bruksanvisning. Läkemedelskassetten/påsen/sprutan är alltid försedd med datum för sista förbrukningsdag vid förvaring i kylskåp. Vid långtidsanvändning görs kassettbyten vanligen en gång/vecka. Kassettbyte bör göras senast när det återstår 10 mL av läkemedlet i kassetten/påsen.

Inför byte av läkemedlet ska kontroller ske enligt byte av läkemedelskasett/påse/spruta, se texten Läkemedel vid pumpbaserad smärtlindring.

Gör så här:

Eftersom det kan vara svårt att upprätthålla sterilitet kan det underlätta att vara två personer där en person har sterila handskar och den andra kan assistera.

 1. Ta på engångs plastförkläde.
 2. Desinfektera händerna. Skyddshandskar ska användas när risk finns för kontakt med blod eller likvor från patienten.
 3. Ta bort förbandet över filtret. Ta av eventuella handskar och desinfektera händerna.
 4. Desinfektera fattningarna mellan förlängningsslangen/aggregatet och den gamla kassetten/påsen/sprutan med klorhexidinsprit 5 mg/mL eller medel med motsvarande effekt. Låt lufttorka ordentligt.
 5. Stäng slangklämmorna.
 6. Lossa kassetten från pumpen men skruva inte isär de olika delarna.
 7. Koppla den nya kassetten, förlängningsslangen och partikelfiltret till pumpen. Fyll det nya systemet med hjälp av pumpen. Arbeta så det rena bibehålls rent och det sterila sterilt. 
 8. Koppla ihop det nya fyllda systemet till katetern.
 9. Lägg en steril kompress under partikelfiltret och fixera med transparent högpermeabel polyuretanfilm mot kroppen.
 10. Märk förlängningsslangen med kateterläge (epidural eller intratekal), datum och signatur.
 11. Starta pumpen.
 12. Dokumentera bytet av partikelfilter och läkemedelskassett i patientens journal.

Byte av intratekal portnål och partikelfilter med intratekalport

Det kan förekomma att en intratekalkateter kopplas ihop med en subkutan port som är inopererad under huden. Vanligtvis är porten placerad på annan plats än för en subkutan venport, till exempel på magen. Eftersom det inte går att avgöra på utseendet var porten är placerad är det ett absolut krav att den som kopplar upp systemet är säker på var den är placerad. Om systemet inte är kopplat ska om möjligt platsen för porten märkas med "intratekal". Överväg att tatuera märkning av intratekalporten.

En etikett märkt "Intratekal" kan placeras på huden över platsen för den intratekala porten. Över etiketten placeras en transparent sårfilm.

Normalt kopplas systemet inte isär utan ska vara slutet. Byte av portnål och läkemedelskassett sker samtidigt var 7:e dag. Vid enstaka tillfällen kan portnålen behöva tas bort en kort stund och då ska en steril propp sättas på slangen till kassetten/läkemedelspåsen efter att portnålen har tagits bort.

Koppling av portnål och partikelfilter vid slutet system med port där katetern är tunnelerad och placerad på buken.

Gör så här:

 1. Ta på engångs plastförkläde.
 2. Stoppa pumpen.
 3. Desinfektera händerna. Om det finns risk för kontakt med blod ska skyddshandskar användas.
 4. Avlägsna förband och dra ut portnålen.
 5. Desinfektera huden rikligt med klorhexidinsprit 5 mg/mL eller medel med motsvarande effekt. Låt lufttorka noga.
 6. Koppla ihop systemet genom att ansluta en ny portnål till partikelfiltret. Fyll partikelfiltret och portnålen med läkemedel via patientens pump.
 7. Ta fram ett sterilt omläggningset och genomfukta sterila kompresser ordentligt med klorhexidinsprit 5 mg/mL eller medel med motsvarande effekt.
 8. Ta på sterila handskar. Det kan underlätta att ha en person som assisterar.
 9. Koppla samman portnålen med partikelfiltret och läkemedelsinfusionen. Fyll aggregat, filter och portnål med läkemedel via pumpen. Var noga med att inte komma åt nålspetsen eller injektionsmembranet.
 10. Desinfektera huden runt den intratekala porten med klorhexidinsprit 5 mg/mL eller medel med motsvarande effekt runtomkring med god marginal. Låt huden lufttorka ordentligt.
 11. Ta ett stadigt grepp om porten mellan ena handens tumme och pekfinger. Var noga med att inte komma i kontakt med insticksstället, det vill säga huden direkt över porten.
 12. Ta ett stadigt grepp om portnålen med andra handens tumme och pekfinger.
 13. Stick in portnålen genom huden och portmembranets centrala del med en bestämd rörelse tills nålen "bottnar" mot portens metallplatta. Lägg tyngdpunkten rakt ovanför kanylspetsen. Var fast på hand, men använd inte onödigt mycket kraft, för att undvika att skada nålen och därmed portmembranet när nålen senare avlägsnas. Observera att stickriktningen ska vara vinkelrät mot portmembranets yta, vilket i enstaka fall kan skilja sig mot hudplanets.
 14. Lägg en steril kompress under filtret och fixera filtret med en genomskinlig plast. Märk kateter och förband med datum och signatur för bytet och att den ligger intratekalt.
 15. Öppna eventuella slangklämmor, kontrollera pumpordinationen och starta pumpen.
 16. Dokumentera bytet i patientens journal.

System med implanterad pump

Helt slutna system med implanterad pump, det vill säga både kateter och pump är inopererad, är en högspecialiserad behandling som sköts av smärtenheter med specialutbildad personal. Tömning av det gamla läkemedlet och påfyllning av nytt till läkemedelsreservoaren görs vid dessa enheter. Pumpens storlek avgör hur ofta påfyllning behöver göras.

Läs mer i Vårdhandboken

Basala hygienrutiner och klädregler

Samlingssida för alla sidor inom basala hygienrutiner och klädregler.

Patientens rättsliga ställning

Läs om vårdgivarens skyldigheter och patientens valmöjligheter. Det finns också information om vart patienten kan vända sig om hen inte är nöjd.

Avvikelse- och riskhantering

Här kan du läsa mer om vårdgivarens ansvar för att utveckla och säkerställa kvaliteten i verksamheten. Det finns också information om att bland annat rapportera risker och anmäla avvikelser.

Dokumentation

För att säkerställa att patienten får en god och säker vård finns en lagstadgad skyldighet att föra patientjournal över de bedömningar och beslut som har gjorts avseende patientens vård och behandling.

Till toppen av sidan