Vad tycker du om 1177 för vårdpersonal?

Enkäten riktar sig till personal inom hälsa, vård och omsorg. Syftet är bland annat att få veta vilken funktionalitet det finns behov av på den nya plattformen 1177 för vårdpersonal. Enkäten tar ett par minuter att fylla i och dina svar är anonyma.

 

Till enkäten

Märkning av kateterns placering ska anges på katetern nära kopplingen alternativt på partikelfiltret. Den som anlägger katetern är ansvarig för att katetern märks. Märkning placeras även på infusionsaggregatets tillförande slang, nära kopplingen. Texten ska vara tydlig utan förkortningar, till exempel epidural, intratekal, plexus.

Märkning av hur infusionen ska administreras ska även finnas tydligt angivet på eventuell läkemedelkasett/påse/spruta. Läs mer om byte av läkemedelsskasett/påse/spruta i texten Läkemedel vid pumpbaserad smärtlindring.

Bilderna nedan visar märkning av olika typer av katetrar.

Till vänster visas exempel på märkning av perifer smärt-behandlingskateter i ett nervplexus. Den högra bilden visar exempel på märkning av epidural smärtbehandlings-kateter.
Bild som visar exempel på märkning av intratekal kateter.

Läs mer i Vårdhandboken

Basala hygienrutiner och klädregler

Samlingssida för alla sidor inom basala hygienrutiner och klädregler.

Patientens rättsliga ställning

Läs om vårdgivarens skyldigheter och patientens valmöjligheter. Det finns också information om vart patienten kan vända sig om hen inte är nöjd.

Avvikelse- och riskhantering

Här kan du läsa mer om vårdgivarens ansvar för att utveckla och säkerställa kvaliteten i verksamheten. Det finns också information om att bland annat rapportera risker och anmäla avvikelser.

Dokumentation

För att säkerställa att patienten får en god och säker vård finns en lagstadgad skyldighet att föra patientjournal över de bedömningar och beslut som har gjorts avseende patientens vård och behandling.

Till toppen av sidan