Komplikationer Åtgärder
Patienten är förvirrad, får feber eller nackstyvhet Detta är allvarliga symtom som kan tyda på meningit och som ska åtgärdas akut.
Kontakta läkare. Dra inte ut katetern, utom på direkt ordination.
Sänkt andningsfrekvens (mindre än cirka 9 andetag/minut), onormal sedering eller förvirring.

Kan tyda på för hög dos.

Uppmana patienten att andas, stäng av pumpen, kontrollera saturation, ge syrgas vid behov och kontakta läkare. 

Symtomgivande blodtrycksfall eller för omfattande bedövning. Stäng av pumpen.
Kontakta läkare.
Brott på slangen, till exempel om kopplingsstycket lossnar från katetern eller om partikelfiltret lossnat eller gått sönder. Lägg genast kateterdelen närmast patienten i sterila kompresser i väntan på ordination. Följ riktlinjer på sidan Hygienaspekter vid centrala och perifera metoder, underrubrik "Byte av filter" eller kontakta läkare.
Motorisk blockad som inte släpper efter avslutad behandling.
Oväntad nytillkommen muskelsvaghet eller tilltagande smärtor.
Kontakta läkare.
Knickbildning eller stopp i katetern. Kontakta läkare.
Försämrad eller utebliven effekt. Följ lokala riktlinjer eller kontakta läkare.
Tecken på infektion i närheten av instickstället (från ryggen till hudgenomföringen eller till subkutana porten). Kontakta läkare.

Läs mer i Vårdhandboken

Basala hygienrutiner och klädregler

Samlingssida för alla sidor inom basala hygienrutiner och klädregler.

Patientens rättsliga ställning

Läs om vårdgivarens skyldigheter och patientens valmöjligheter. Det finns också information om vart patienten kan vända sig om hen inte är nöjd.

Avvikelse- och riskhantering

Här kan du läsa mer om vårdgivarens ansvar för att utveckla och säkerställa kvaliteten i verksamheten. Det finns också information om att bland annat rapportera risker och anmäla avvikelser.

Dokumentation

För att säkerställa att patienten får en god och säker vård finns en lagstadgad skyldighet att föra patientjournal över de bedömningar och beslut som har gjorts avseende patientens vård och behandling.

Till toppen av sidan