Vad tycker du om 1177 för vårdpersonal?

Enkäten riktar sig till personal inom hälsa, vård och omsorg. Syftet är bland annat att få veta vilken funktionalitet det finns behov av på den nya plattformen 1177 för vårdpersonal. Enkäten tar ett par minuter att fylla i och dina svar är anonyma.

 

Till enkäten

Vårdhandbokens texter ger rekommendationer som ibland behöver kompletteras med lokala anvisningar eller tillverkarens bruksanvisning. Detta anges i löpande text och på denna sida "Lokala anvisningar".

Inom området avancerad postoperativ smärtbehandling och kateterbaserad smärtbehandling ska lokala anvisningar upprättas och finnas för:

  • Obligatorisk utbildning för all vårdpersonal om vård, behandling och övervakning för att minska risk för biverkningar och undvika komplikationer vid kateterbaserad smärtbehandling.
  • Byte av läkemedelskassett.
  • Obligatorisk utbildning för den personal som ansvarar för och hanterar läkemedelspumpar för kateterbaserad smärtbehandling, om vård, behandling, övervakning av effekter samt pumphantering.
  • Rutiner för om en patient ska ha kvarliggande urinkateter vid epiduralbehandling eller när intermittent blåsövervakning ska ske.
  • Rutiner vid försämrad eller utebliven effekt vid kateterbehandlad smärtbehandling.

Tillverkarens bruksanvisning behövs för:

  • Användningstiden på läkmedelskassetters partikelfilter (byts vanligtvis samtidigt med läkemedelskassett).

Läs mer i Vårdhandboken

Basala hygienrutiner och klädregler

Samlingssida för alla sidor inom basala hygienrutiner och klädregler.

Patientens rättsliga ställning

Läs om vårdgivarens skyldigheter och patientens valmöjligheter. Det finns också information om vart patienten kan vända sig om hen inte är nöjd.

Avvikelse- och riskhantering

Här kan du läsa mer om vårdgivarens ansvar för att utveckla och säkerställa kvaliteten i verksamheten. Det finns också information om att bland annat rapportera risker och anmäla avvikelser.

Dokumentation

För att säkerställa att patienten får en god och säker vård finns en lagstadgad skyldighet att föra patientjournal över de bedömningar och beslut som har gjorts avseende patientens vård och behandling.

Till toppen av sidan