Referens [9] gäller generellt för denna sida.

Central och perifer smärtbehandling

Läkemedel som används vid centrala och perifera blockader är lokalbedövningsmedel, opioider och α-agonister eller perifert verkande analgetika. Läkemedlen kan antingen kombineras eller användas var och ett för sig.

Intermittent injektion i central eller perifer smärtbehandlingskateter

Intermittent injektion i smärtbehandlingskatetrar ges enbart vid speciella tillfällen, till exempel vid epidural smärtlindring vid förlossning eller postoperativt om patienten har en sårinfiltrationskateter. Om intermittenta injektioner ges epiduralt, intratekalt, intraartikulärt måste särskild noggrannhet till hygienrutiner följas på grund av risken för allvarlig infektion.

Gör så här

 1. Ta på engångs plastförkläde.
 2. Desinfektera händerna.
 3. Dra upp läkemedlet i en spruta. Placera sprutan så spetsen inte kontamineras.
 4. Ta bort proppen från filtret.
 5. Desinfektera fattningen på filtret med klorhexidinsprit 5 mg/mL eller desinfektionsmedel med motsvarande effekt. Låt lufttorka.
 6. Vid perifer smärtbehandlingskateter, aspirera, och om blod inte aspirerats, injicera läkemedlet. Vid central smärtbehandlingskateter, injicera läkemedlet.
 7. Sätt på en steril propp på filtret.

Intravenös smärtbehandling via pump

Personal som ansvarar för pumpbaserad intravenös smärtbehandling ska ha genomgått utbildning avseende vård, behandling och övervakning av effekter samt  pumphantering.

Patientkontrollerad intravenös smärtbehandling (PCA)

Patientkontrollerad smärtbehandling (PCA) innebär att patienten styr sin smärtlindring genom att själv administrera läkemedel via en förinställd pump. Enbart patienter som vill, kan och förstår hur tekniken fungerar ska erbjudas PCA. Vid postoperativ eller annan akut smärta används morfin, oxikodon eller ketobemidon. Vid smärta trycker patienten på en bolusknapp och pumpen ger en förinställd mängd läkemedel. Förutom inställning av bolusdos görs ytterligare pumpinställningar för att minska risken för biverkningar och överdosering.

Esketamin/Ketamin

Esketamin/Ketamin är ett kortverkande anestesiläkemedel med smärtlindrande effekt som i låga doser kan användas som tilläggsbehandling när annan smärtlindring inte är tillräcklig. Läkemedlet administreras kontinuerligt via pump. Esketamin/Ketamin har ingen andningsdeprimerande effekt och ingen dämpande effekt på cirkulationen. I högre doser kan biverkningar uppstå i form av dubbelseende, mardrömmar, hallucinationer och förvirring.

Tillredning och hållbarhet för läkemedel

För att undvika risken för kontamination och risken för misstag bör läkemedelskassett/påse/spruta inte bytas oftare än vad som är angivet i lokala anvisningar.

Vid behandling på några dagar kan beredning av läkemedelslösningar ske på vårdenheten i enlighet med rutiner för beredning av läkemedel för injektion/infusion. Hållbarheten är då vanligtvis 12 timmar.

Vid längre tids behandling ska läkemedel som är apotekstillverkat användas. Hållbarheten kan variera mellan olika tillverkare därför ska det finnas lokala anvisningar för bytesfrekvens.

Byte av läkemedelskassett/påse/spruta

Läkemedelskassetten/påsen/sprutan är alltid försedd med datum för sista förbrukningsdag vid förvaring i kylskåp. Kassettbyte bör göras senast när det återstår 10 mL av läkemedlet i kassetten/sprutan/påsen.

Kontrollera inför bytet att

 • patientens identitet överensstämmer med namn och födelsedatum på påsen/kassetten/sprutan
 • läkemedel och styrka stämmer överens med ordination
 • läkemedelsordinationen stämmer överens med inställningen på pumpen
 • sista förbrukningsdag på läkemedelskasetten/påsen/sprutan inte har passerat
 • administreringsättet i ordinationen är det som har angivits på kassetten (epiduralt, intratekalt, intravenöst eller annat administreringsätt).

Innan den nya kassetten/påsen/sprutan kopplas:

 1. Ta på engångs plastförkläde.
 2. Läs av och dokumentera pumpinställningarna.
 3. Desinfektera händerna. Skyddshandskar ska användas när risk finns för kontakt med blod eller likvor från patienten.
 4. Stoppa pumpen och stäng eventuell slangklämma mot patienten.
 5. Desinfektera runt fattningen mellan förlängningsslangen/aggregatet och den gamla kassetten/påsen/sprutan med klorhexidinsprit 5 mg/mL eller medel med motsvarande effekt. Låt lufttorka.
 6. Ta bort den förbrukade läkemedelskassetten/påsen/sprutan och koppla på den nya kassetten/påsen/sprutan på förlängningsslangen/aggregatet utan att vidröra några kontaktytor.
 7. Återställ volyminställningen på pumpen.
 8. Datera och signera på kassett/påse/spruta. Om även förlängningsslangen/aggregatet behöver bytas ska fattningen mellan filtret och förlängningsslang/infusionsaggregat desinfekteras med klorhexidinsprit 5 mg/mL eller medel med motsvarande effekt innan bortkoppling. Tiden när filtermynningen är öppen ska vara så kort som möjligt.
 9. Märk förlängningsslang/infusionsslang med administrationsväg.
 10. Dokumentera bytet i patientjournalen.

Läs mer i Vårdhandboken

Basala hygienrutiner och klädregler

Samlingssida för alla sidor inom basala hygienrutiner och klädregler.

Patientens rättsliga ställning

Läs om vårdgivarens skyldigheter och patientens valmöjligheter. Det finns också information om vart patienten kan vända sig om hen inte är nöjd.

Avvikelse- och riskhantering

Här kan du läsa mer om vårdgivarens ansvar för att utveckla och säkerställa kvaliteten i verksamheten. Det finns också information om att bland annat rapportera risker och anmäla avvikelser.

Dokumentation

För att säkerställa att patienten får en god och säker vård finns en lagstadgad skyldighet att föra patientjournal över de bedömningar och beslut som har gjorts avseende patientens vård och behandling.

Till toppen av sidan