Vid avancerad pumpbaserad smärtlindring är det viktigt att pumpen är godkänd och har låsfunktion. Programmering av pump för avancerad smärtbehandling får endast göras av personal som har fått utbildning för aktuell pump och metod.

Följande typer av pumpar används:

  • Volympump
  • Sprutpump
  • Kassettpump
  • Elastomerisk infusionspump. Engångspump som arbetar med ett stabilt övertryck från att infusionen startar till läkemedelsreservoaren är tömd. Om dygnsdosen ändras måste pumpen bytas. På vissa typer av pumpar kan möjlighet till bolusdos finnas.

Läkemedel ges antingen som en kontinuerlig infusion eller patientkontrollerad (PCA, PCEA) där patienten själv har möjlighet att styra sin smärtlindring eller som en kombination av båda.

Läkemedelsordination

Vid korta behandlingstider, till exempel för sårinfiltrationskateter, kan manuella injektioner ges av vårdpersonal enligt läkarordination. Ordination av avancerad pumpbaserad smärtbehandling utfärdas av anestesiolog eller annan läkare med motsvarande kunskap om metoderna. Vid ordination av pumpbaserad smärtlindring används olika begrepp. Dessa kan skilja sig åt beroende på fabrikat på pump här är några exempel:

Kontinuerlig dos

Den dos som kontinuerligt ges till patienten.

Laddningsdos

En dos läkemedel som kan ges i samband med att infusionen startas och/eller vid otillräcklig smärtlindring. Laddningsdosen ska vara större än en bolusdos. Efter att en laddningsdos givits ska tätare övervakning ske under en viss tid. Tiden kan variera mellan 2-6 timmar beroende på vilka läkemedel som givits.

Bolusdos/extrados

Den dos av läkemedlet som patienten får vid tryck på knappen.

Spärrtid/lockouttid

Den tid som måste förflyta innan patienten kan få en ny bolusdos. Det innebär att även om patienten trycker ger inte pumpen något läkemedel om inte spärrtiden uppnåtts.

Behandlingsordinationen ska vara angiven med koncentration(er) av ingående läkemedel och volym per tidsenhet, vanligen mL/timme. Om bolusdoser är ordinerade ska spärrtiden mellan extradoserna också finnas angiven.

Till toppen av sidan