Vid avancerad pumpbaserad smärtbehandling är det viktigt att pumpen är godkänd och har låsfunktion. Programmering av pump för avancerad smärtbehandling får endast göras av personal som har fått utbildning för aktuell pump och metod.

Följande typer av pumpar används:

  • Volympump
  • Sprutpump
  • Kassettpump
  • Elastomerisk infusionspump. Engångspump som arbetar med ett stabilt övertryck från att infusionen startar till läkemedelsreservoaren är tömd. Om dygnsdosen ändras måste pumpen bytas. På vissa typer av pumpar kan möjlighet till bolusdos finnas.

Läkemedel ges antingen som en kontinuerlig infusion eller patientkontrollerad (PCA, PCEA) där patienten själv har möjlighet att styra sin smärtbehandling eller som en kombination av båda.

Läkemedelsordination

Vid korta behandlingstider, till exempel med perifera blockader, kan manuella injektioner ges av vårdpersonal enligt läkarordination. Ordination av avancerad pumpbaserad smärtbehandling utfärdas av anestesiolog eller annan läkare med motsvarande kunskap om metoderna. Vid ordination av pumpbaserad smärtbehandling används olika begrepp. Dessa kan skilja sig åt beroende på fabrikat på pump.

Här är några exempel:

Kontinuerlig dos

Den dos som kontinuerligt ges till patienten.

Laddningsdos

En dos läkemedel som kan ges i samband med att infusionen startas och/eller vid otillräcklig smärtlindring. Laddningsdosen ska vara större än en bolusdos. Efter att en laddningsdos givits ska tätare övervakning ske under en viss tid. Tiden kan variera mellan 2-6 timmar beroende på vilka läkemedel som givits.

Bolusdos/extrados

Den dos läkemedel som patienten kan administrera själv genom att trycka på en knapp.

Spärrtid/lockouttid

Den förprogrammerade tid som måste förflyta innan patienten kan administrera en bolusdos. Det innebär att om patienten trycker på bolusknappen innan spärrtiden är slut ger pumpen ingen dos.

Behandlingsordinationen ska vara angiven med koncentration(er) av ingående läkemedel och volym per tidsenhet, vanligen mL/timme. Om bolusdoser är ordinerade ska spärrtiden mellan extradoserna också finnas angiven.

Läs mer i Vårdhandboken

Basala hygienrutiner och klädregler

Samlingssida för alla sidor inom basala hygienrutiner och klädregler.

Patientens rättsliga ställning

Läs om vårdgivarens skyldigheter och patientens valmöjligheter. Det finns också information om vart patienten kan vända sig om hen inte är nöjd.

Avvikelse- och riskhantering

Här kan du läsa mer om vårdgivarens ansvar för att utveckla och säkerställa kvaliteten i verksamheten. Det finns också information om att bland annat rapportera risker och anmäla avvikelser.

Dokumentation

För att säkerställa att patienten får en god och säker vård finns en lagstadgad skyldighet att föra patientjournal över de bedömningar och beslut som har gjorts avseende patientens vård och behandling.

Till toppen av sidan