Avancerad postoperativ smärtbehandling och kateterbaserad smärtbehandling vid svåra smärttillstånd

Avancerad postoperativ smärtbehandling och kateterbaserad smärtbehandling vid svåra smärttillstånd - Översikt

Förutom konventionella metoder i form av tabletter och intermittent intravenösa injektioner, används även perifera och centrala blockader och pumpbaserad intravenös smärtbehandling som postoperativ smärtbehandling.

Centrala blockader

Till centrala blockader räknas epidural- och intratekal smärtbehandling. Läkemedel ges som engångsdos eller via en kvarliggande kateter i nära anslutning till nervrötter eller ryggmärgen. Läs mer på sidan Epidural, intratekal och perifer smärtbehandling.

Perifera blockader

Det finns olika typer av perifera blockader där läkemedel appliceras nära nerver, i vävnad eller intraartikulärt. Ofta ges en engångsdos i samband med operation. Vid risk för svår postoperativ smärta, eller vid andra smärttillstånd, kan en kvarliggande kateter läggas där påfyllnadsdoser ges antingen intermittent eller kontinuerligt via pump. Läs mer på sidan Epidural, intratekal och perifer smärtbehandling.

Avancerad intravenös smärtbehandling via pump

En metod är patientkontrollerad smärtbehandling (PCA). Detta innebär att patienten styr sin smärtlindring genom att själv administrera läkemedel parenteralt (vanligast förekommande är morfin, ketobemidon och oxycodon), via en förinställd pump med bolusfunktion. En annan metod är kontinuerlig pumpbaserad infusion parenteralt med förinställd infusionshastighet och utan bolusfunktion.  Läs mer på sidan Läkemedel vid pumpbaserad smärtbehandling.

Läs mer i Vårdhandboken

Basala hygienrutiner och klädregler

Samlingssida för alla sidor inom basala hygienrutiner och klädregler.

Patientens rättsliga ställning

Läs om vårdgivarens skyldigheter och patientens valmöjligheter. Det finns också information om vart patienten kan vända sig om hen inte är nöjd.

Avvikelse- och riskhantering

Här kan du läsa mer om vårdgivarens ansvar för att utveckla och säkerställa kvaliteten i verksamheten. Det finns också information om att bland annat rapportera risker och anmäla avvikelser.

Dokumentation

För att säkerställa att patienten får en god och säker vård finns en lagstadgad skyldighet att föra patientjournal över de bedömningar och beslut som har gjorts avseende patientens vård och behandling.

Till toppen av sidan