Avancerad postoperativ smärtbehandling och kateterbaserad smärtbehandling vid svåra smärttillstånd

Avancerad postoperativ smärtbehandling och kateterbaserad smärtbehandling vid svåra smärttillstånd - Översikt

Som postoperativ smärtbehandling används idag, förutom konventionella metoder i form av tabletter och intermittent intravenösa injektioner, även perifera och centrala blockader (neuraxiala blockader) och pumpbaserad intravenös smärtbehandling.

Centrala blockader

Till centrala blockader (neuraxiala blockader) räknas epidural- och intratekal smärtbehandling. Läkemedel ges oftast via en kateter som är placerad i nära anslutning till ryggens nervrötter eller ryggmärgen.  Läs mer på sidan Epidural, intratekal och perifer smärtbehandling.

Perifera blockader

Det finns olika typer av perifera blockader. Ofta ges en engångsdos i samband med operation men vid risk för svår postoperativ smärta eller vid andra smärttillstånd kan en kateter appliceras och ytterligare doser kan ges antingen intermittent eller kontinuerligt via kateter och pump. Läs mer på sidan Epidural, intratekal och perifer smärtbehandling.

Avancerad intravenös smärtbehandling via pump

En metod är patientkontrollerad smärtbehandling (PCA). Detta innebär att patienten styr sin smärtbehandling genom att själv administrera läkemedel via en förinställd pump. Till patienter med svåra smärttillstånd där tidigare adekvat tillämpade smärtbehandling inte gett förväntat resultat kan ketamin/esketamin användas som adjuvant/ tilläggsbehandling. Läs mer på sidan Läkemedel vid pumpbaserad smärtbehandling.

Läs mer i Vårdhandboken

Basala hygienrutiner och klädregler

Basala hygienrutiner ska tillämpas av all vård- och omsorgspersonal vid vård, undersökning och behandling eller annan direktkontakt med person där vård och omsorg bedrivs.

Patientens rättsliga ställning

Läs om vårdgivarens skyldigheter och patientens valmöjligheter. Det finns också information om vart patienten kan vända sig om hen inte är nöjd.

Avvikelse- och riskhantering

Här kan du läsa mer om vårdgivarens ansvar för att utveckla och säkerställa kvaliteten i verksamheten. Det finns också information om att bland annat rapportera risker och anmäla avvikelser.

Dokumentation

För att säkerställa att patienten får en god och säker vård finns en lagstadgad skyldighet att föra patientjournal över de bedömningar och beslut som har gjorts avseende patientens vård och behandling.

Till toppen av sidan