Läkemedelsbehandling

Läkemedelshantering

Innehåll

Visa innehåll som:
 • Läkemedelshantering - Översikt

  Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (HSLF-FS 2017:37) om läkemedelshantering i hälso- och sjukvården ska tillämpas på läkemedelshantering inom verksamhet som omfattas av följande.

 • Delegering av hantering av läkemedel

  Iordningställande, administrering och överlämnande av läkemedel får enligt HSLF-FS 2017:37 delegeras inom hälso- och sjukvården med undantag för ambulanssjukvården.

 • Ansvar

  Med vårdgivare avses fysisk eller juridisk person som yrkesmässigt bedriver hälso- och sjukvård. Enligt Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete, (SOSFS 2011:9) ansvarar vårdgivaren för att ledningssystem finns.

 • Ordination av läkemedel

  Bestämmelser för deras behörighet att ordinera läkemedel framgår av Läkemedelsverkets föreskrifter om förordnande och utlämnande av läkemedel och teknisk sprit (HSLF-FS 2016:34).

 • Läkemedelsgenomgångar

  Läkemedelsgenomgångar är en metod för kartläggning av en patients samtliga ordinerade och använda läkemedel i syfte att säkerställa en korrekt och aktuell läkemedelslista.

 • Biverkningsrapportering

  Vid godkännande av nya läkemedel är endast de vanligaste biverkningarna kända. Kunskapen om mer ovanliga biverkningar är ofta mycket begränsad..

 • Läkemedelslicenser

  Licens är ett försäljningstillstånd för ett apotek att sälja ett läkemedel som inte är godkänt i Sverige. Ett icke godkänt läkemedel får inte utlämnas från apotek förrän Läkemedelsverket beviljat tillstånd till detta, det vill säga att apoteket har erhållit en beviljad licens.

 • Iordningställande, administrering och överlämnande

  Läkare, tandläkare och sjuksköterskor är behöriga att iordningställa, administrera och överlämna läkemedel.

 • Rekvisition

  Beställning får endast göras av behörig hälso- och sjukvårdspersonal som namngivits i elektroniskt system eller enligt vårdgivarens riktlinjer och rutiner.

 • Narkotikahantering

  Med "särskilda läkemedel" avses narkotika, anabola steroider, erytropoietin, darbepoetin, androgener, somatropin och GH (tillväxthormon), det vill säga läkemedel där det finns risk för receptförfalskning.

 • Förvaring av läkemedel

  Läkemedel ska förvaras i låst utrymme, oåtkomligt för obehöriga. Personer som arbetar eller vistas i läkemedelsrum ska enligt vårdhygieniska regler bära professionell klädsel eller annan lämplig skyddsklädsel.

 • Medicinska gaser

  Medicinska gaser är vid normala lufttrycks- och temperaturförhållanden gasformiga läkemedel avsedda att tillföras genom inandning eller att användas vid annan behandling eller för diagnostik och ska ordineras av läkare.

 • Riskbedömning av läkemedel

  Vissa läkemedel kan leda till ohälsa för den vårdpersonal som hanterar dem. Arbetsmiljölagstiftningen kräver att läkemedelsföretag ska lämna information till hälso- och sjukvården om läkemedel med sådana egenskaper att risker kan tänkas uppstå vid hanteringen i vården och om hur sådana risker kan undvikas.

 • Lokala anvisningar

  Vårdhandbokens texter ger rekommendationer som ibland behöver kompletteras med lokala anvisningar eller tillverkarens bruksanvisning. Detta anges i löpande text och på denna sida "Lokala anvisningar".

 • Referenser och regelverk

  Referenser och regelverk för Vårdhandbokens texter om läkemedelshantering.

 • Relaterad information

  Relaterad information för Vårdhandbokens texter om läkemedelshantering.

Till toppen av sidan