Läkemedelshantering

Lokala anvisningar

Vårdhandbokens texter ger rekommendationer som ibland behöver kompletteras med lokala anvisningar eller tillverkarens bruksanvisning. Detta anges i löpande text och på denna sida "Lokala anvisningar".

Inom området läkemedelshantering 
kan lokala anvisningar finnas eller behöva upprättas för:

Ansvar

 • Ansvarsfördelning - verksamhetschef, medicinskt ansvarig läkare, läkemedelsansvarig läkare, vårdenhetschef samt sjuksköterska med uppdrag för läkemedelsförråd, akutvagn, vätskevagn, värmeskåp, narkotikakontroller eller gashantering.
 • Ansvarsfördelning ska även finnas mellan vårdenheten och eventuell extern aktör som beställer, fyller på och/eller utför hållbarhetskontroller och narkotikakontroller i läkemedelsförrådet.

Ordination

 • Ordination - dokumentation, rutiner vid dataavbrott och muntliga ordinationer.
 • Ordination i mängd istället för volym - fastställd förteckning.
 • Licenshantering inklusive rutiner för bevakning och ansvarsfördelning.
 • Generella direktiv om läkemedelsbehandling.
 • Dosjustering som utförs av sjuksköterska - vilka läkemedel som får dosjusteras och vilken kompetens som krävs för respektive läkemedel.
 • Uppföljning av läkemedelsordinationer.

Iordningställande, administrering och överlämnande

 • Behandlings- och spädningsscheman.
 • Rimlighetsbedömning av läkemedelsordination och iordningställd dos - anvisningar för tillvägagångssätt.
 • Iordningställande och administrering av läkemedel - ansvarsfördelning och tillvägagångssätt när läkemedel får administreras eller överlämnas av annan personal än den som iordningställt det.
 • Märkning av iordningställt läkemedel.
 • Patientens personligt medförda läkemedel och om patienten sköter själv.
 • Delegering av hantering av läkemedel - vilka arbetsuppgifter som är beslutade av vårdgivaren, vilken kunskap och kompetens som krävs, vilka personer som får delegera samt hur delegeringar ska dokumenteras och delegeringsbeslut bevaras.

Läkemedelsgenomgångar och -berättelse

 • Enkel och fördjupad läkemedelsgenomgång.
 • Läkemedelsberättelse.
 • Informationsöverföring i vårdens övergångar.

Förvaring, narkotikahantering, överlämnande och leveranser

 • Läkemedelsutlämning i samband med utskrivning.
 • Narkotikahantering - ansvarsfördelning, kontrollrutiner och förvaring.
 • Rekvisition - namn på behörig hälso- och sjukvårdspersonal som får beställa läkemedel.
 • Läkemedelsleveranser.
 • Koder, nyckelkort eller nycklar (vid nyckelhantering bör förteckning över tillgång till läkemedelsförråd finnas).
 • Förvaring utanför låst läkemedelsförråd - fastställd förteckning.
 • Hållbarhetskontroller - rutin och dokumentation.
 • Temperaturkontroller - rutin och dokumentation.
 • Indragningsmeddelande från apoteket - hantering enligt lokala anvisningar eller tillverkarens bruksanvisning.
 • Medicinska gaser - hantering och ansvarsfördelning på vårdenhet.
 • Kliniska prövningar - rutiner för hantering och förvaring.

Riskbedömningar och avfall

 • Riskbedömning av vårdenhetens läkemedel.
 • Läkemedelsavfall.
 • Hygien- och städrutiner i läkemedelsförråd.
Till toppen av sidan