Vad tycker du om 1177 för vårdpersonal?

Enkäten riktar sig till personal inom hälsa, vård och omsorg. Syftet är bland annat att få veta vilken funktionalitet det finns behov av på den nya plattformen 1177 för vårdpersonal. Enkäten tar ett par minuter att fylla i och dina svar är anonyma.

 

Till enkäten
Läkemedelshantering

Narkotikahantering

Narkotikaklassade läkemedel

Läkemedel som innehåller narkotikaklassade ämnen (substanser) för medicinsk användning tillhör förteckningarna II-V, enligt Läkemedelsverkets föreskrifter om förteckningar över narkotika (LVFS 2011:10). Länk under Referenser.

Beställning

Narkotikaklassade läkemedel beställs som övriga läkemedel i elektroniska beställningssystem. Om skriftlig rekvisition görs ska narkotika (förteckningarna II-III) och teknisk sprit (odenaturerad) rekvireras på särskild blankett som inte får uppta andra läkemedel.

Förvaring

Narkotikaklassade läkemedel ska alltid förvaras inlåsta. Däremot kan narkotika förvaras på öppna hyllor i ett låst läkemedelsrum. Om vårdgivaren eller vårdenheten beslutar om att extra säkerhetsåtgärder behöver vidtas kan ett separat låsbart skåp med kortläsare installeras. Läkemedelsautomater ger ytterligare bättre spårbarhet.

Bokföring av narkotika

Vid ankomst till vårdenheten och vid förbrukning ska narkotikaklassade läkemedel enligt förteckningarna II-V bokföras i speciell förbrukningsjournal för narkotika. Varje preparat bokförs i separat förbrukningsjournal. Uttag dokumenteras med patientens personnummer/födelsedata, mängd och signeras av den som gjort uttaget. Vid lån mellan olika vårdenheter ska inte personuppgifter anges enligt GDPR utan endast namnet på vårdenheten som hämtar det narkotikaklassade läkemedlet. Eventuell kassation bokförs. Vårdgivaren beslutar om dubbelsignering behöver ske.

Den vårdpersonal som vid tillförsel eller uttag upptäcker brist eller överskott ska notera detta och rapportera till vårdenhetschef eller motsvarande.

Om läkemedelsautomat finns sker bokföring i denna vid tillförsel och uttag.

Narkotikakontroller

Tillförsel och uttag av narkotikaklassade läkemedel ska regelbundet kontrolleras. Kontrollfrekvensen beror på förbrukningen och ska ge möjlighet till full spårbarhet. Kontrollfrekvensen ska finnas angiven i en lokalt fastställd rutin. För läkemedelsautomater sker narkotikakontrollerna via automatiska rapporter till behörig person.

Kontroll ska bokföras med datum, behållning, brist/överskott samt signatur. Räkning av lager sker för varje enskilt preparat. Kontroll av förbrukningsjournal sker mot lager och även mot följesedel från apotek/leverantör. Rimligheten i förbrukningen ska bedömas för varje enskilt preparat och kontroll ska göras att alla signaturer är kända. Signaturlista ska finnas på varje enhet som bokför narkotika manuellt.

Brister som inte kan spåras efter kontroll noteras i förbrukningsjournalen som en minuspost och rapporteras till vårdenhetschef. Därefter ska balansen nollställas. För lättare överblick och uppföljning av narkotikakontrollerna kan en separat signeringslista för narkotikakontroller användas.

I vårdgivarens riktlinjer eller i lokala rutiner ska ansvarsfördelning för beställning och kontroll av narkotika finnas angiven, en beskrivning av hur narkotikakontrollerna utförs samt hur ofta de ska utföras.

Narkotikasvinn

Narkotikasvinn är brister i behållningen som inte går att spåra efter att alla kontroller och uppföljningar är genomförda. Svinn ska rapporteras i avvikelsesystemet och vårdenhetschefen eller motsvarande bedömer om det ska rapporteras till verksamhetschefen. Stickprovskontroller i läkemedelsjournalen utförs för att kontrollera narkotikauttag mot givna doser. Vid svinn ska de lokala rutinerna samt tillämpningen av dem ses över.

Vid misstanke om brott görs polisanmälan av verksamhetschefen eller av den som fått detta uppdrag. Ärendet rapporteras även till säkerhetschefen samt till chefläkaren om detta finns angivet i vårdgivarens riktlinjer. Lämpliga åtgärder för att stödja inblandade medarbetare vidtas.

Det kan också finnas skäl att anmäla ärendet till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) om en vårdgivare anser att det finns skälig anledning att en person, som har legitimation för ett yrke inom hälso- och sjukvården och som är verksam eller har varit verksam hos vårdgivaren, kan utgöra en fara för patientsäkerheten.

Arkivering

Fulltecknad förbrukningsjournal sparas på vårdenheten enligt vårdgivarens beslut. Full spårbarhet ska finnas vid behov av utredning av svinn.

Även signaturlistor ska finnas arkiverade under så lång tid att alla signaturer blir spårbara i förbrukningsjournaler för narkotika.

Narkotikaavfall

Läkemedelsavfall hanteras enligt vårdgivarens miljöledningssystem. Vissa narkotikaklassade läkemedel som fentanylplåster har under senare år varit speciellt åtråvärda för missbrukare och då inneburit risker för missbrukaren. Det är därför viktigt att ha kontroll på vad som händer även efter användandet och kassera narkotika på ett säkert sätt.

Se lokala anvisningar för narkotikahantering, inklusive, svinn, arkivering och hantering av avfall.

Här finns regionala tillägg

Läs mer i Vårdhandboken

Basala hygienrutiner och klädregler

Samlingssida för alla sidor inom basala hygienrutiner och klädregler.

Patientens rättsliga ställning

Läs om vårdgivarens skyldigheter och patientens valmöjligheter. Det finns också information om vart patienten kan vända sig om hen inte är nöjd.

Avvikelse- och riskhantering

Här kan du läsa mer om vårdgivarens ansvar för att utveckla och säkerställa kvaliteten i verksamheten. Det finns också information om att bland annat rapportera risker och anmäla avvikelser.

Dokumentation

För att säkerställa att patienten får en god och säker vård finns en lagstadgad skyldighet att föra patientjournal över de bedömningar och beslut som har gjorts avseende patientens vård och behandling.

Till toppen av sidan