Vad tycker du om 1177 för vårdpersonal?

Enkäten riktar sig till personal inom hälsa, vård och omsorg. Syftet är bland annat att få veta vilken funktionalitet det finns behov av på den nya plattformen 1177 för vårdpersonal. Enkäten tar ett par minuter att fylla i och dina svar är anonyma.

 

Till enkäten
Läkemedelshantering

Medicinska gaser

Medicinska gaser är vid normala lufttrycks- och temperaturförhållanden gasformiga läkemedel avsedda att tillföras genom inandning. De används vid behandling eller för diagnostik och ska ordineras av läkare. Medicinska gaser är fyllda i vita flaskor med färgmarkering på "flaskbröstet" som anger gassort:

Medicinska gaser:

 • vit - medicinsk oxygen/syrgas (andningsoxygen)
 • svart/vit - medicinsk luft (andningsluft)
 • blå - lustgas
 • blå/vit - lustgas 50 % och syrgas 50 %
 • ljusgrön - lungtestgas.

Medicinteknisk gas:

 • grå - koldioxid.

Läs mer i Vårdhandbokens texter om oxygenbehandling.

Transport av gasflaskor

Gasflaskorna innehåller gas med högt tryck och ska därför hanteras varsamt. De ska transporteras på vagnar eller korgar avsedda för gasflaskor. Glasflaskorna får inte lyftas hängande i skyddskåpan eller i ventilen.

Nödavstängningslåda i centralgassystem

Nödavstängningslåda i centralgassystemet är markerad på utrymningsplanerna. Den används om gasen måste stängas av. Det åligger den som stänger av gasen att förvissa sig om att ingen blir lidande på grund av att gasen stängs av.

Tryckövervakare/tryckvakt

Tryckövervakare/tryckvakt larmar vid för lågt eller för högt tryck på inkommande gas. Den ska vara märkt med vilka rum den betjänar och det ska finnas en tydlig beskrivning hur inkommande gas stängs av och reservgas kopplas in. Personalen på berörda vårdenheter ska ha utbildning i handhavande vid eventuellt larm för fel tryck av medicinska gaser.

Förvaring av gasflaskor på vårdenhet

Förvaring av gasflaskor på vårdenhet ska ske enligt följande:

 • Varningsskylt för gasflaskor ska finnas väl synlig på dörr till rum där gasflaskor förvaras och på dörrar (ytterdörrar) in till vårdenheten.
 • Gasflaskorna ska förvaras väl förankrade eller placerade i korg eller vagn avsedda för gasflaskor så att de inte kan välta.
 • Den totala gasvolymen i gasflaskförrådet ska vara mindre än 25 m³.
 • Rummet ska innehålla minsta möjliga mängd brännbart material (exempelvis textilier och blöjor).
 • Olika gassorter förvaras åtskilda.
 • Tomma och fyllda flaskor förvaras åtskilda på uppmärkt plats.
 • Övriga sjukhusgaser får inte förvaras tillsammans med medicinska gaser.

Se lokala anvisningar för hantering av gasflaskor på vårdenhet.

Här finns regionala tillägg

Säkerhet och brand

 • Gasflaskorna innehåller gas med högt tryck och ska därför hanteras varsamt.
 • Oxygen brinner inte och är inte explosiv men påskyndar förbränning i hög grad.
 • Vid brand ska nödavstängningsventil för oxygen/andningsluft stängas och gasflaskor evakueras om möjligt.
 • Vid ökad oxygenhalt kan material, som vid normal oxygenhalt inte ens glöder, brinna med klar låga.
 • Ökad oxygenhalt i kläder medför livsfara vid antändning, eftersom kläderna då antänds lättare och brinner snabbare vid högre temperatur.
 • Oxygen kan vid högt tryck i kontakt med olja och fett självantända och förorsaka explosionsartad brand.

Ansvarsfördelning

Ansvarsfördelningen hos vårdgivaren och inom kliniken/vårdenheten ska vara fastställd. Gasansvarig sjuksköterska kan ha följande uppdrag:

 • Säkerställa rutiner för och hantering av medicinska gaser.
 • Säkerställa säker förvaring i lokalt gasflaskförråd.
 • Framtagande av bassortiment för gaser.
 • Beställning och mottagning av gasflaskor.
 • Returer av gasflaskor.
 • Kontroll av utgångsdatum.
 • Reklamationshantering av gasflaskor.
 • Medverka vid avvikelserapportering gällande gaser.
 • Utbildning av nyanställd personal samt årlig genomgång för all berörd personal angående gashanteringen på vårdenheten (enheten för medicinsk teknik brukar stå för gasutbildningar).

Se lokala anvisningar för ansvarsfördelningen för gashantering på vårdenhet.

Här finns regionala tillägg

Läs mer i Vårdhandboken

Basala hygienrutiner och klädregler

Samlingssida för alla sidor inom basala hygienrutiner och klädregler.

Patientens rättsliga ställning

Läs om vårdgivarens skyldigheter och patientens valmöjligheter. Det finns också information om vart patienten kan vända sig om hen inte är nöjd.

Avvikelse- och riskhantering

Här kan du läsa mer om vårdgivarens ansvar för att utveckla och säkerställa kvaliteten i verksamheten. Det finns också information om att bland annat rapportera risker och anmäla avvikelser.

Dokumentation

För att säkerställa att patienten får en god och säker vård finns en lagstadgad skyldighet att föra patientjournal över de bedömningar och beslut som har gjorts avseende patientens vård och behandling.

Till toppen av sidan