Vad tycker du om 1177 för vårdpersonal?

Enkäten riktar sig till personal inom hälsa, vård och omsorg. Syftet är bland annat att få veta vilken funktionalitet det finns behov av på den nya plattformen 1177 för vårdpersonal. Enkäten tar ett par minuter att fylla i och dina svar är anonyma.

 

Till enkäten

Ansvarsfördelning för ordination och hantering av läkemedel

Med vårdgivare avses fysisk eller juridisk person som yrkesmässigt bedriver hälso- och sjukvård. Vårdgivaren ansvarar för att ledningssystem finns och att det innehåller de processer och rutiner som krävs för att säkerställa att verksamheten uppfyller fastställda krav med god kvalitet. Detta enligt Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete (SOSFS 2011:9). Rutinerna ska dels beskriva ett bestämt tillvägagångssätt för hur en aktivitet ska utföras, dels ange hur ansvaret för utförandet är fördelat i verksamheten. Ansvaret och uppdragen kan vara fördelade mellan verksamhetschef, medicinskt ansvarig läkare, läkemedelsansvarig läkare, vårdenhetschef eller motsvarande samt sjuksköterskor med uppdrag att sköta läkemedelsförråd, narkotikakontroller och gashantering. Ansvarsfördelning ska även finnas mellan vårdenheten och eventuell extern aktör som beställer, fyller på och/eller utför hållbarhetskontroller och narkotikakontroller i läkemedelsförrådet.

Egenkontroll och kvalitetsgranskning

Vårdgivaren ska som ett led i egenkontrollen se till att läkemedelshanteringen genomgår en extern kvalitetsgranskning och den bör utföras minst en gång per år enligt Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om ordination och hantering av läkemedel i hälso- och sjukvården (HSLF-FS 2017:37). Det är vårdgivaren som ska bedöma frekvensen av granskningar samt omfattningen av dessa. Egenkontrollen utformas av vårdgivaren och kan ske i form av webbaserade eller manuella checklistor/enkäter eller motsvarande. Kvalitetsgranskningen ska vara en uppföljning av egenkontrollen och kan utföras av en extern farmaceut eller en sjuksköterska med goda kunskaper och erfarenheter av läkemedelshantering.

Sjukhusapotekens funktion

Vårdgivaren ska organisera läkemedelsförsörjningen till och inom sjukhus så att den bedrivs rationellt och att behovet av säkra och effektiva läkemedel tryggas, se Läkemedelsverkets föreskrifter om sjukhusens läkemedelsförsörjning (LVFS 2012:8). För detta ändamål ska det finnas sjukhusapotek eller sjukhusapoteksfunktion, som bemannas med en eller flera farmaceuter. Sjukhusapotek definieras som den funktion eller de aktiviteter som tillgodoser läkemedelsförsörjningen. Vårdgivaren ska anmäla till Läkemedelsverket hur läkemedelsförsörjningen till och inom ett eller flera sjukhus ska vara organiserad. Upphandlingar gör att detta kan se olika ut i olika regioner.

Väsentliga förändringar i organisationen av sjukhusapoteksfunktionen samt allvarliga brister i läkemedelsförsörjningen ska anmälas av vårdgivaren till Läkemedelsverket.

Se lokala anvisningar för ansvarsfördelning.

Här finns regionala tillägg

Till toppen av sidan