Beställning av läkemedel till vårdenhet

Beställning får endast göras av behörig hälso- och sjukvårdspersonal som namngivits i elektroniskt system eller enligt vårdgivarens riktlinjer och rutiner. På många vårdenheter sköts beställning och påfyllnad av farmaceut eller apotekspersonal enligt fastställda läkemedelssortiment. Till varje elektroniskt beställningssystem finns manualer som ska följas.

Det finns också möjlighet att beställa läkemedel via skriftlig rekvisition. Om skriftlig rekvisition görs ska narkotika (grupp II-III) och teknisk sprit (odenaturerad) rekvireras på särskild blankett som inte får uppta andra läkemedel.

Olika regioner kan ha olika beställningssystem för läkemedel.

Se även Läkemedelsverkets föreskrifter om förordnande och utlämnande av läkemedel och teknisk sprit, HSLF-FS 2019:32.

Se lokala anvisningar för läkemedelsbeställning.

Restnoteringar – när läkemedel tillfälligt är slut

Det kan finnas olika anledningar till att ett företag tillfälligt inte kan leverera sitt läkemedel, till exempel problem i tillverkningen, brist på aktiv substans eller att efterfrågan på läkemedlet blir oväntat hög. När en restnotering uppstår, eller beräknas uppstå, har det berörda läkemedelsföretaget ansvar att informera andra aktörer, och en skyldighet enligt läkemedelslagen att anmäla restnoteringar till Läkemedelsverket, som lägger ut information om detta på sin webbplats, se länk under Referenser.

I "Restnoteringslistan", som finns i form av en excelfil, ger Läkemedelsverket råd om:

  • Generiskt utbyte enligt Läkemedelsverkets lista över utbytbara läkemedel.
  • Byta läkemedel
    • samma substans men med annan styrka eller läkemedelsform
    • annan aktiv substans.
  • Licenspreparat, se Vårdhandbokens texter om Läkemedelslicenser.

Regionerna kan också ha sortimentsansvariga som har i uppgift att hitta alternativ till restnoterade läkemedel och som informerar om detta på sina intranät.

Se lokala anvisningar för läkemedelsleveranser.

Här finns regionala tillägg

Till toppen av sidan