Läkemedelsgenomgångar

LÄKEMEDELSHANTERING

Allmänt

Läkemedelsgenomgångar är en metod för kartläggning av en patients samtliga ordinerade och använda läkemedel i syfte att säkerställa en korrekt och aktuell läkemedelslista. Det är dessutom en metod för analys, omprövning och uppföljning av en patients hela läkemedelsanvändning i syfte att upptäcka, åtgärda och förebygga läkemedelsrelaterade problem (LRP). Det övergripande syftet med att genomföra läkemedelsgenomgångar är att öka kvaliteten och säkerheten i läkemedelsbehandlingen, särskilt hos sköra äldre som är en utsatt grupp.

Ansvar

Enligt Socialstyrelsens föreskrifter för läkemedelshantering i hälso- och sjukvården (HSLF-FS 2017:39) ska en läkare ansvara för läkemedelsgenomgångar. Läkaren ska vid behov samarbeta med andra läkare, apotekare, sjuksköterskor och annan hälso- och sjukvårdspersonal, om det inte finns hinder enligt offentlighets- och sekretesslagen eller patientdatalagen. Sjuksköterska eller farmaceut kan göra kompletterande kartläggning och upptäcka exempelvis felanvändning av läkemedel eller okunskap om läkemedelsbehandlingen. Vård och behandling ska bygga på respekt för patientens självbestämmande och integritet och så långt möjligt utformas och genomföras i samråd med patienten. Om patienten begär det eller om patienten inte själv kan lämna uppgifterna, bör de om möjligt hämtas in från närstående.

Enkel läkemedelsgenomgång

Vid en enkel läkemedelsgenomgång ska, utifrån tillgänglig dokumentation (till exempel journalhandling, läkemedelsförteckning) och patientens egna uppgifter, så långt möjligt kartläggas vilka läkemedel patienten är ordinerad och varför, vilka av dessa som patienten använder och vilka övriga läkemedel samt naturläkemedel som patienten använder. Läkaren ska kontrollera om läkemedelslistan är korrekt och bedöma om läkemedelsbehandlingen är ändamålsenlig och säker. Sjuksköterska och apotekare/farmaceut bidrar med sina kompetenser.

Vårdgivaren ska enligt 18 § Hälso- och sjukvårdslagen (1982:763) erbjuda de patienter som är 75 år eller äldre och som är ordinerade minst fem läkemedel en enkel läkemedelsgenomgång vid besök hos läkare i öppenvård, inskrivning i slutenvård, påbörjad hemsjukvård eller inflyttning i kommunalt vårdboende. Patienter som är 75 år eller äldre och som är ordinerade minst fem läkemedel ska erbjudas en enkel läkemedelsgenomgång minst en gång per år under pågående hemsjukvård eller vid kommunalt vårdboende. Regionala anpassningar till Socialstyrelsens föreskrifter förekommer angående patientkriterier och metod.

Vårdgivaren ska även erbjuda patienter som har läkemedelsrelaterade problem (LRP) eller där det finns misstanke om sådana en enkel läkemedelsgenomgång. Läkemedelsrelaterade problem kan vara olämpliga läkemedelsval, felaktig dosering, biverkningar, interaktioner, hanteringsproblem eller andra problem relaterade till en patients läkemedelsanvändning. Problem ska åtgärdas och patienten ska få information om de vidtagna åtgärderna och en uppdaterad läkemedelslista. Om informationen inte kan lämnas till patienten ska den istället lämnas till en närstående om inte hinder finns enligt offentlighets- och sekretesslagen eller i bestämmelserna om tystnadsplikt i patientsäkerhetslagen.

Om det bedöms att patienten inte behöver en fördjupad läkemedelsgenomgång, ska ställning tas till när den enkla läkemedelsgenomgången ska följas upp.

Se lokala anvisningar för enkel läkemedelsgenomgång.

Här finns regionala tillägg

Fördjupad läkemedelsgenomgång

Den patient som efter en enkel läkemedelsgenomgång har kvarstående LRP (läkemedelsrelaterade problem) eller där det finns misstanke om sådana ska av vårdgivaren erbjudas en fördjupad läkemedelsgenomgång. Problem ska åtgärdas och patienten ska få information om de vidtagna åtgärderna och en uppdaterad läkemedelslista. Planering för uppföljning ska ske och ställning tas till vilken vårdgivare som är ansvarig. Dokumentation ska ske i patientens journal.

Vid en fördjupad läkemedelsgenomgång ska för varje ordinerat läkemedel

  • kontrolleras att det finns en indikation för läkemedlet
  • behandlingseffekten värderas
  • bedömas hur doseringen av läkemedlet förhåller sig till patientens fysiologiska funktioner
  • utvärderas om läkemedlets biverkningar, risken för biverkningar eller risken för interaktioner är större än nyttan med läkemedlet och
  • nyttan med läkemedlet i förhållande till patientens övriga läkemedel och behandlingar värderas.

Regionala anpassningar till Socialstyrelsens föreskrifter förekommer.

Se lokala anvisningar för fördjupad läkemedelsgenomgång.

Här finns regionala tillägg

Läkemedelsberättelse

Vid utskrivning från sluten vård eller då patient fått en läkemedelsgenomgång ska läkare upprätta en läkemedelsberättelse (LMB) i patientjournalen. En LMB är en sammanfattning av de läkemedelsförändringar som genomförts under en patients vistelse i slutenvården. Läkemedelsberättelsen ska vara skriven för patienten och ska beskriva vilka läkemedelsförändringar som gjorts under vårdtiden och orsak till dessa. Patientjournalen ska också uppdateras vad gäller målen för läkemedelsbehandlingen, när uppföljning av behandlingen ska göras och vilken vårdgivare eller vårdenhet som ansvarar för uppföljningen. Läkemedelsberättelsen ska patienten få tillsammans med en aktuell läkemedelslista vid utskrivningen och en LMB ska även skickas till nästa vårdgivare.

Se lokala anvisningar för läkemedelsberättelse.

Här finns regionala tillägg

Se lokala anvisningar för överföring av information i vårdens övergångar.

Här finns regionala tillägg

Läkemedelsförteckningen

Förskrivare kan via Läkemedelsförteckningen få tillgång till uppgifter om en patients alla läkemedelsuttag på recept under de senaste 15 månaderna. För att få tillgång krävs e-legitimation samt patientens samtycke. Om patienten är oförmögen att lämna samtycke och behovet av vård är absolut nödvändigt kan man använda nödåtkomst. Mer information finns under Mina vårdkontakter, länk finns i Referenser.

Till toppen av sidan