Fabrikssterila medicintekniska engångsprodukter

Se tillverkarens utgångsdatum och förvaringsföreskrifter.

Vid ompackning från avdelningsförpackning ska rutiner enligt fastställt kvalitetssystem följas. I kvalitetssystemet ska regler finnas för hållbarhetstidens längd, anpassad till kvaliteten på produktförpackningen och miljön där produkten hanteras.

Sjukhussteriliserade cirkulerande medicintekniska produkter för vård, undersökning och behandling

Sista dagen då produkten får användas ska anges. Detta datum ska grunda sig på produktens material (grundprodukt), förpackning, transport- och förvaringsförutsättningar samt hantering (riskanalys). Detta innebär att sterilenheter eller motsvarande och kunder/beställare upprättar och följer ett fastställt kvalitetssystem.

Grafiska symboler

För medicintekniska produkter där spårbarheten är ett specificerat krav ska varje produktförpackning/avdelningsförpackning ha en tydlig märkning. [11,12]

© SIS FÖRLAG AB Symbolerna är återgivna med vederbörligt tillstånd.

"Medicinteknisk produkt för engångsbruk eller användning på en patient vid ett tillfälle eller en åtgärd"
"Används före" - utgångsdatum. Datum anges i år, månad och eventuellt dag
"Satsnummer"
"Tillverkningsdatum". Datum anges i år och månad.
Bild som visar symbol Steril
"Steril"
"Sterilisering med ånga eller torr värme"
"Sterilisering med etylenoxid"
"Sterilisering med strålning"
Rund cirkel med överstruken tvåa och ordet sterilize.
"Får ej återsteriliseras"
"OBS! Se bruksanvisningen"
"Se bruksanvisning innan användning"
"Används inte om förpackningen är skadad"
"Förvaras torrt"
Till toppen av sidan