Operationssjukvård

Postoperativ vård

Rapportering vid överlämnande av patienten

Kontrollera patientens status och välbefinnande samt hela hudkostymen, förband, sårdränage och eventuella andra dränage (samt att de är märkta) innan ansvaret för patientens omvårdnad överlämnas till nästa omvårdnadsansvariga sjuksköterska i vårdkedjan. Den postoperativa vården skiljer sig mellan olika sjukhus och enheter, liksom att den postoperativa övervakningen skiljer sig (vad som övervakas, hur ofta kontroller görs och hur länge patienten övervakas) mellan olika typer av ingrepp och patientens hälsotillstånd. För riktlinjer kring postoperativ övervakning, hänvisas till lokala anvisningar.

Se lokala anvisningar för riktlinjer kring postoperativ övervakning.

Vid överlämnandet rapporterar både operations- och anestesisjuksköterskan om sina respektive utförda vårdhandlingar och om fortsatt omvårdnad för patienten. I detta sammanhang kan SBAR stå för:

S - Situation
Patientens namn, personnummer, operationsrummets benämning, typ av ingrepp, anestesimetod, premedicinering.

B - Bakgrund
Tidigare sjukdom av betydelse, patientens positionering under ingreppet, redogör kortfattat kring operations- /anestesiberättelse och dess betydelse för postoperativ vård. Eventuell allergi och/eller smitta.

A - Aktuellt tillstånd

 • Dränage
 • KAD/urinproduktion/blåsstatus
 • Suturer
 • Förband
 • Specifika kontroller som har betydelse för operationsingreppet (exempelvis rörlighet av fingrar, tår)
 • Högläge efter operation som har betydelse för ingreppets utgång
 • Luftväg
 • Andning
 • Cirkulation
 • Medvetandegrad/smärta
 • Temperatur
 • PVK/CVK
 • Smärtkateter
 • Välbefinnande

R - Rekommendation

Här ordinerar operationssjuksköterskan och anestesisjuksköterskan på vilket sätt patientens tillstånd ska övervakas och vilka kontroller som ska göras samt intervall. Speciellt viktigt att betona om det är kontroller som ligger utanför lokala riktlinjer för postoperativ vård. Övriga frågor. Bekräftelse på kommunikationen: Är vi överens?

Kontroll av förband och dränage

Operationssnitt ska hållas torra och rena under sårläkningsprocessen. Det saknas tillräcklig vetenskaplig evidens hur länge förbandet som appliceras sterilt efter operationen ska sitta, och när patienten kan duscha efteråt utan att riskera postoperativ sårinfektion. Det finns dock en generellt accepterad klinisk praxis att täcka operationssåret med lämpligt förband åtminstone de första 48 timmarna. Under de första 48 timmarna förseglas de flesta operationssår genom kroppseget fibrin och epitelialisering, för större sår kan dock detta ta längre tid. Processer som stör fibrinbildningen kan förlänga sårläkningen och ska undvikas. Sterilt förband som täcker suturrand/staples och applicerats på operationsavdelningen ska därför inte tas bort de första 48 timmarna efter operationen, om det inte finns tecken på sårruptur, infektion eller blödning. Patienten kan duscha ett dygn efter operationen men förbandet bör då täckas ifall det inte är vätsketätt. Om förbandet blir blött, såret har vätskat sig eller blött igenom så är barriären bruten och förbandet ska tas bort, såret rengöras och nytt sterilt förband appliceras med steril teknik. Sterilt tillvägagångssätt ska användas åtminstone de första 48 timmarna efter ingreppet. Strikt aseptisk teknik ska alltid tillämpas vid förbandsbyten.

Till toppen av sidan