Sugning av luftvägar

Checklista vid sugning

  • Informera patienten.
  • Sug endast rent luftvägen då behov föreligger.
  • Kontrollera att all utrustning finns till hands och att sugapparaten fungerar.
  • Välj rätt storlek på sugkatetern.
  • Kontrollera att rätt sugkraft är inställd genom att knicka sugslangen och avläsa trycket på manometern.
  • Sug 5-15 sekunder.  Låt patienten återhämta sig efter rensugning. Upprepa vid behov.
  • Iaktta och åtgärda eventuella biverkningar. Om patienten vårdas med ventilator kontrollera att ventilatorinställningarna återställs efter sugning.
  • Utvärdera och dokumentera förloppet. Vid illaluktande eller missfärgat sekret ska det dokumenteras och ställningstagande tas till behov av odlingsprov.
  • Vid tecken på sekretstagnation vidta åtgärder för att underlätta sekretmobilisering.

Läs mer om val av storlek på kateter och val av sugkraft i texten Förberedelser.

Läs mer i Vårdhandboken

Basala hygienrutiner och klädregler

Samlingssida för alla sidor inom basala hygienrutiner och klädregler.

Patientens rättsliga ställning

Läs om vårdgivarens skyldigheter och patientens valmöjligheter. Det finns också information om vart patienten kan vända sig om hen inte är nöjd.

Avvikelse- och riskhantering

Här kan du läsa mer om vårdgivarens ansvar för att utveckla och säkerställa kvaliteten i verksamheten. Det finns också information om att bland annat rapportera risker och anmäla avvikelser.

Dokumentation

För att säkerställa att patienten får en god och säker vård finns en lagstadgad skyldighet att föra patientjournal över de bedömningar och beslut som har gjorts avseende patientens vård och behandling.

Till toppen av sidan