Sugning av luftvägar

Checklista vid sugning

  • Informera patienten.
  • Sug endast rent luftvägen då behov föreligger.
  • Kontrollera att all utrustning finns till hands.
  • Välj rätt storlek på sugkateter.
  • Kontrollera att rätt sugkraft är inställd.
  • Om patienten vårdas med respirator preoxigenera med extra syrgas vid behov. Kontrollera att respiratorinställningarna återställs efter sugning.
  • Sug 5-15 sekunder. Upprepa vid behov.
  • Iaktta och åtgärda eventuella biverkningar.
  • Utvärdera och dokumentera förloppet.

Läs mer om val av storlek på kateter och val av sugkraft i texten Förberedelser.

Läs mer i Vårdhandboken

Basala hygienrutiner och klädregler

Basala hygienrutiner ska tillämpas av all vård- och omsorgspersonal vid vård, undersökning och behandling eller annan direktkontakt med person där vård och omsorg bedrivs.

Patientens rättsliga ställning

Läs om vårdgivarens skyldigheter och patientens valmöjligheter. Det finns också information om vart patienten kan vända sig om hen inte är nöjd.

Avvikelse- och riskhantering

Här kan du läsa mer om vårdgivarens ansvar för att utveckla och säkerställa kvaliteten i verksamheten. Det finns också information om att bland annat rapportera risker och anmäla avvikelser.

Dokumentation

För att säkerställa att patienten får en god och säker vård finns en lagstadgad skyldighet att föra patientjournal över de bedömningar och beslut som har gjorts avseende patientens vård och behandling.

Till toppen av sidan