Sugning av luftvägar

Nedre luftvägar

Sugning i de nedre luftvägarna omfattar luftstrupe och luftrör, vanligtvis via nasal eller oral tub, trakealkanyl eller öppet stoma vid laryngektomi.

Nedre luftvägar.

Indikation är sekret som orsakar hinder i luftvägarna. Hörbara eller synbara tecken på sekret i luftvägarna kan vara att patientens andning blir mer ansträngd och att det hörs ett gurglande läte från luftvägarna eller genom att det går att känna vibrationer över patientens bröstkorg. Om patienten är ansluten till respirator kan ett ökat luftvägstryck/minskande volymer vara tecken på sekret i luftvägarna.

Läs mer om sugning i nedre luftvägar i texten om intuberad eller trakeotomerad patient.

Trakeobronkeal toalett

Trakeobronkeal toalett, det vill säga sugning långt ned i trakea och bronkerna ska göras av läkare, erfaren sjuksköterska eller någon annan som är väl förtrogen med uppgiften.

Patient med öppet stoma vid laryngektomi

Patient med öppet stoma kan ha ökad tendens till krustabildning. Denna tendens kan minimeras genom bruk av befuktare och aktiv befuktning med Natriumklorid-inhalationer. Vid krustabildning måste läkemedel eller annat hjälpmedel, till exempel pincett, användas för att få bort krustorna.

Läs mer i Vårdhandboken

Basala hygienrutiner och klädregler

Basala hygienrutiner ska tillämpas av all vård- och omsorgspersonal vid vård, undersökning och behandling eller annan direktkontakt med person där vård och omsorg bedrivs.

Patientens rättsliga ställning

Läs om vårdgivarens skyldigheter och patientens valmöjligheter. Det finns också information om vart patienten kan vända sig om hen inte är nöjd.

Avvikelse- och riskhantering

Här kan du läsa mer om vårdgivarens ansvar för att utveckla och säkerställa kvaliteten i verksamheten. Det finns också information om att bland annat rapportera risker och anmäla avvikelser.

Dokumentation

För att säkerställa att patienten får en god och säker vård finns en lagstadgad skyldighet att föra patientjournal över de bedömningar och beslut som har gjorts avseende patientens vård och behandling.

Till toppen av sidan